Институт по океанология „Фритьоф Нансен“

Институтът по океанология (ИО) е създаден на 22.06.1973 г. с разпореждане № 132 на Бюрото на Министерски съвет. От основаването си институтът е със седалище в гр. Варна. Основната дейност на ИО се състои в провеждане на изследвания в областта на морската физика, химия и геология, архeология, биология и екология на морето, хидродинамиката и литодинамиката на бреговата зона и океанските технологии; осъществяване на комплексен мониторинг на морската среда в териториално море и българската икономическа зона; подготовка на квалифицирани специалисти в областта на морските науки; извършване на консултантска и експертна дейност с приложение на резултатите от научните изследования.

Мисията на института е да бъде национален морски научен и експертен център с международен авторитет в европейското научно пространство.

Научна дейност

Институтът по океанология извършва изследвания в направленията:

  • физика, химия, биология и екология на морето;
  • геология, геоморфология и археология на морското дъно и крайбрежната зона;
  • хидродинамика и литодинамика на крайбрежната зона;
  • морска климатология, хидрология и хидрометеорология;
  • оперативна океанография, управление на океанографски данни и информация.

ИО осъществява комплексен мониторинг на морската среда в териториално море и българската икономическа зона. Институтът представлява БАН, като координатор на всички изследвания, свързани с Черно море и Световния океан чрез Националната океанографска комисия (НОК), и  координира изследователската дейност и международните отношения на страната в рамките на Междуправителствената океанографска комисия към ЮНЕСКО.

През последните години най-важните постижения на Института по океанология са създаването на индикаторни системи за оценка на екологичното състояние на крайбрежните води съгласно РДВ и на състоянието на морската околна среда съгласно РДМС; изготвените доклади „Първоначална оценка на състоянието на морската околна среда” и „Формулиране на добро състояние на морската околна среда. Дефиниране на екологични цели за морската околна среда” по чл. 8, 9 и 10 от РДМС; подобрени мониторингови програми по РДМС; научно обосновани предложения и документация по ЗБР за разширяване и обявяване на проекто-защитени зони от Натура 2000 в морските води на Р България; оценки на запаси и общи допустими улови на морски риби; регионални ръководства за пробонабиране и анализ на морски фитопланктон и макрозообентос в Черно море; методики и технологии за събиране и обработка на данни за оценка на отпадъци, еутрофикация и шум в морските води; системи за прогноза и ранно предупреждение за брегови заплахи (наводнения, ерозия, земетресения, свлачища, срутища, абразия) и тяхното въздействие върху брега с цел обезпечаване сигурността на човешкия живот, бреговата инфраструктура и ресурси.

Институтът е Национален център за океанографски данни, включен в системата за Международен обмен на океанографски данни и информация на МОК-ЮНЕСКО.

Образователна дейност

Институтът е акредитиран от НАОА за обучение на докторанти по програмите:

  • “Океанология”
  • „Екология и опазване на екосистемите”
  • „Хидробиология“
  • „Геология на океаните и моретата”

Новини

Екология на Черно море – от молекулата до екосистемата

понеделник, 24 април 2023 |Коментарите са изключени за Екология на Черно море – от молекулата до екосистемата

По повод Деня на Земята на 21 април 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ в Българска академия на науките бяха представени иновативни научни изследвания и проекти на тема: ЕКОЛОГИЯ [...]

Защита на дисертационен труд – еколог Елица Валентинова Хинева, Институт по океанология – БАН

четвъртък, 18 март 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд – еколог Елица Валентинова Хинева, Институт по океанология – БАН

На 12 април 2021 г. (понеделник) от 11:00 ч. в платформата ZOOM научното жури, назначено със Заповед № 268/10.12.2020 г. на Директора на ИО – БАН, гр. Варна, в състав: доц. д-р Кремена Стефанова (ИО - БАН, [...]

Инициатива за син растеж за научни изследвания и иновации в Черно море

понеделник, 28 септември 2020 |Коментарите са изключени за Инициатива за син растеж за научни изследвания и иновации в Черно море

Институтът по океанология – БАН организира на 24 септември 2020 г. онлайн семинар „Инициатива за син растеж за научни изследвания и иновации в Черно море“ по проект „Black Sea CONNECT“, финансиран по Програма ХОРИЗОНТ 2020 [...]

Защита на дисертационен труд на тема „Дистанционно управляем апарат за подводно изследване на шелфа” на инж. Константин Щерев

четвъртък, 11 юни 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на тема „Дистанционно управляем апарат за подводно изследване на шелфа” на инж. Константин Щерев

Институтът по океанология при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” съобщават, че на 30 юни 2020 г. от 15.00  ч. в Заседателната зала на Института по океанология, гр. Варна, Ул. „Първи [...]

Защита на дисертационен труд на тема „Дистанционно управляем апарат за подводно изследване на шелфа” на инж. Константин Щерев

понеделник, 9 март 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на тема „Дистанционно управляем апарат за подводно изследване на шелфа” на инж. Константин Щерев

Институтът по океанология при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” съобщават, че на 24 март 2020 г. от 14.00  ч. в Заседателната зала на Института по океанология, гр. Варна, Ул. „Първи май”, [...]

Заместник-министър Карина Ангелиева посети Института по океанология

понеделник, 9 март 2020 |Коментарите са изключени за Заместник-министър Карина Ангелиева посети Института по океанология

Участието на Института по океанология на БАН (ИО-БАН) в проект МАСРИ -  инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания обсъдиха на среща във Варна представители на института и зам.-министърът на образованието и науката [...]

Контакти

Проекти

Онлайн услуги:

Международни отношения