В продължение на над 35 години ЕС финансира програма „Еразъм“, която дава възможност на милиони участници в мобилност да прекарат част от обучението си или да преподават в друга институция за висше образование или организация в Европа. Предишни имена на програмата са Сократ, Леонардо, Програма за учене през целия живот.

Подобно на рамковите програма за наука, тя се организира в 7-годишни периоди. Сегашният програмен цикъл на Еразъм+ (2021-2027), наричан просто Еразъм или EPLUS, продължава развитието на постигнатото през предишния като бюджетът възлиза на над 26 млрд евро.

Еразъм си поставя за цел да изгради Европейско образователно пространство до 2025. Визията, съдържаща се в тази политика, е, че в целия ЕС:

  • прекарването на време в чужбина за учене и преподаване трябва да стане норма;
  • квалификациите в областта на висшето образование трябва да бъдат признати в целия ЕС;
  • владеенето на два езика в допълнение към майчиния трябва да се превърне в стандарт;
  • хората трябва да имат силно чувство за своята идентичност като европейци, за европейското културно наследство и неговото многообразие.

Приоритети:

Еразъм+ има за цел да даде своя принос за постигане целите на дигиталното десетилетие на Европа чрез дигитализация на административните процеси по управление на мобилности.

Насърчаване на екологичните практики във всички дейности, свързани с програмата. Европейският зелен пакт/зелената сделка изразява стремежа да бъдем първият неутрален по отношение на климата континент. Европейският съюз се фокусира върху устойчив, иновативен и благоприятен за климата растеж през следващите десетилетия, в съответствие с Целите на ООН за устойчиво развитие. Целта да се трансформира икономиката на ЕС и да се намали въглеродният отпечатък е заложена от Комисията с хоризонт до 2050 г.

Насърчаване на справедливостта и приобщаването чрез улеснен достъп на участници в неравностойно положение и по-малко възможности  – участници със специални потребности и ТЕЛК;

Насърчаване на гражданската ангажираност на участниците с включването им като активни граждани преди, по време и след участието им в мобилност.

Българска академия на науките участва от академичната 2009-2010 г.

П О К А Н И

Еразъм код:  BG SOFIA30

Институционален координатор

Чл.-кор. Евдокия Пашева
Заместник-председател на БАН
Тел.: +359 2 979 52 31
E-mail: eva@bio21.bas.bg

ЕРАЗЪМ Офис

БАН-Администрация
ул. 15 ноември №1, стая 103, София 1040
E-mail: erasmus@cu.bas.bg

Еразъм координатор
Томина Галибова, главен експерт
Договори с партньори, мобилност на докторанти, входяща мобилност
Тел. (+359 2) 979 5387
E-mail: tominaglb@cu.bas.bg

Еразъм сътрудник:
Цветомир Йончев, младши експерт
Мобилност на учени и служители с
цел преподаване и с цел обучение
Тел. (+359 2) 979 5235
E-mail: tsyonchev@cu.bas.bg

Психологическа подкрепа на мобилни лица:
проф. д-р Катя Стойчева
Департамент по психология
Институт за населението и човека
Тел. (+359 2) 979 30 02
E-mail: kstoycheva@iphs.eu

Erasmus+ Going Digital

Carbon Footprint Calculator

Впечатления

Казвам се Нестор и като докторант към Института по Астрономия на БАН прекарах 3 месеца  през зимата на 2022 година в Института по Астрофизика на Канарските острови.

Целта на моя престой беше да работя по-интензивно с моя външен научен ръководител, който работеше там, но пребиваването съдържаше за мен много допълнителни позитиви. Например, докато научната ми група в БАН се състоеше от двама човека (мен и ръководителката ми), то на престоя ми по Еразъм бях в научна група от 20+ човека. Имах възможност да участвам в седмични семинари, в които свободно се обсъждаха нови интересни статии от нашето поле, но и имах възможността да показвам резултати на колеги и да получавам обратна връзка. Институтът ми беше голям (300+ научни работника, 60+ докторанти) и имах възможност за професионални взаимодействия с колеги от други полета на астрофизиката освен моето – например приятел докторант направи шега, че теоретично може да се използват ядрени оръжия за да се осветят далечните части на слънчевата система в търсене на неоткрита досега планета. Заедно с него направихме няколко груби изчисления “на коляно” и научният му ръководител ни окуражи, че стига да я опишем разбираемо, от идеята може да стане научна статия в признато списание. Още не сме довършили изчисленията, но нека кажем, че записките са най-горе в чекмеджето на колегата.

Освен професионалната страна, престоят по програмата Еразъм носи възможността за натрупване на други знания – както и човек да се наслади на живот в друга среда. Например, за три месеца испанският ми стигна ниво, в което можех да говоря с хората на улицата. Също така успях да посетя освен Тенерифе още два от Канарските острови през свободното си време – Фуертевентура и Исла де Лобос – и двата много интересни пустинни острови, като от друга планета.

Като цяло участието в програмата беше голям позитив за моята докторантура, успях да науча неща извън докторската ми теза, до които иначе не бих имал достъп и освен това прекарах и няколко месеца в интересно място за живот.

Нестор Арсенов

Като докторант участвах в програмата Еразъм през пролетта и лятото на 2023та година за общо 5 месеца в Будапеща, Унгария. Там работих заедно с моя външен научен ръководител, др. Ковач, в местния Иститут по астрономия към Обсерваторията “Конколи”.

По време на престоя ми работих с ръководителя си по-задълбочено над задачи от докторантурата си, например търсихме галактични свръх купове и празни пространства в наблюдателни данни. Но освен това имах възможност да се срещна с академичния баща на др. Ковач – проф. Сапуди. Тримата заедно развихме няколко интересни научни идеи, които искаме да тестваме – например дали космологичните празни пространства носят улики за въртенето на вселената. Отделно от научни идеи от срещите с проф. Сапуди получих полезни кариерни съвети, например, че е добра идея след завършването на докторантурата ми да остана в БАН на позицията на асистент, защото другаде в Европа бих получил позиция ограничена за 2-3 години, докато в БАН имам професионалното удобство на временно неограничен договор и през това време мога да работя в съвместни проекти с чужбина. Без мобилността по Еразъм едва ли бих стигнал до такива полезни съвети.

Освен това, престоят ми в Будапеща ми позволи и да поживея едно лято в едно от културните средища на Европа и съм доволен, че успях да посетя различни малки музикални събития. Също така местни студенти по филмово изкуство посетиха института ни в Будапеща, проведоха интервюта с ръководителя ми и мен и направиха късометражен документален филм относно живота на астрофизици с нас като главни герои.

Н. Арсенов

Нестор Арсенов

През периода май-октомври 2022 г. и март-юни 2023 г. осъществих мобилност по програма „Еразъм+“ с цел практика към Държавните музеи на Берлин.

Основните ми задължения и занимания се състояха в изследване на музейната колекция, анализ на конкретни творби и интерпретацията им, позволяваща развиването на контекста на дисертационния ми труд. Запознах се изчерпателно с недостъпна в България изкуствоведска литература, имаща отношение към дисертацията ми.

Освен това задълбочих историческия контекст на изследването си благодарение на ресурсите на Държавната библиотека на Берлин, както и на Библиотеката за изкуство, библиотеката на Хумболтовия университет „Център Якоб и Вилхелм Грим“, Кабинета за рисунки и графики към Държавните музеи на Берлин, библиотеката на Свободния университет. Ежедневната работа в библиотеките и достъпът до неограничен библиотечен ресурс ми позволи да осъществя значим напредък в работата по дисертационния си труд.

Престоят ми по програма „Еразъм+“ беше изключително ползотворен: той ми позволи да придобия ред нови знания, които са от особено значение за личното ми и професионално развитие. Освен че имах възможността да работя концентрирано върху дисертационния си труд, прекараното в Берлин време ми позволи да натрупам изследователски опит в богатата и разнообразна университетска и културна среда на Берлин.

Ева-Мария Иванова

Казвам се Найден Кирилов Найденов и съм редовен докторант в Институт по Информационни и комуникационни технологии при Българска Академия на Науките, гр. София. Възможността за обучение или практика в чужбина и придобиване на нови знания в чужбина чрез програмата “Еразъм” разглеждам като необходимост за всеки докторант, който е решил да се занимава с научна работа. Това се дължи от една страна на бързото развитие на технологиите, а от друга възможността за участие в различни проекти и работа в друга среда. Убеден бях, че чрез практика в чужбина ще бъде не само от полза за бъдещата ми професионална реализация, но и за подобряване на свободното владеене на езиковите ми умения.

Бях по програма Еразъм + с цел обучение за един семестър в Университета в гр. Любляна, Словения. Програмата започна през м. Февруари 2023 г. и приключи в края на м. Юни 2023 г. По време на престоя, имах възможност да избера факултетни дисциплини по докторската програма (Информатика), по която се обучавам и свързани с работата по дисертацията. Курсовете се провеждаха на английски език, но имаше и семинари и на словенски език, който е малко подобен на българския език. Посещавах лекции в областта на интелигентни системи при подпоматането на вземането на решения. Дисциплините, които посещавах, бяха свободно избираеми и поради това имаше студенти както от бакалавърска, така и от магистърска степен. За мен беше много полезно да се запозная с образованието в друга Европейска и Балканска държава. Имах възможността да присъствам и на други лекции, извън моята програма. Изпратих запитване на професорите Андреж Косир и Антон Кос по email, които ме поканиха да присъствам на водени от тях лекции в областта на изследване на телекомуникациите и сигурност на информационните системи.

В професионален план, програма Еразъм ми даде възможност да видя образованието в чужбина, да надградя себе си с нови идеи за моята дисертация и това беше важно за моето настоящо и бъдещо развитие. Опитът, който придобих е полезен не само за мен като докторант, но и за обучаващата организация, тъй като имах възможност за обмяна на опит с други колеги. Използвайки наученото от университета и натрупания досега професионален опит, беше добра основа за надграждане на придобитите до момента знания и умения.

Участието ми в програма Еразъм имаше отражение и в личен план. Видях различен начин на живот в Европейски университет. Въпреки, че бях единствения докторант по Еразъм от България, бързо се адаптирах и намерих нови приятели. Запознах се с студенти по Еразъм от различни националности. Имаше студенти по Еразъм от Германия, Испания, Италия, Мексико, Япония и много други страни.

Относно настаняването в студентските общежития – то е с ограничен брой за Еразъм студенти, но Еразъм организацията оказва необходимото съдействие при намирането на квартира. Беше трудно намирането на подходящо място за настаняване, а аз намерих квартира в последният момент на много бюджетна цена.

По отношение на реализиране на практиката – заредете се с търпение, защото процедурите са бавни и отнема време. Ако изберете практиката след като сте одобрен от университета, е необходимо да си изберете и научен ръководител. Изборът онлайн е труден, защото трябва да се изпратят достатъчно запитвания по email на професорите от университета, след като получите отговор да изберете подходящия професор по тематика на дисертация или в областта, в която искате да се развивате. Всичко това може да отнеме около месец.

По отношение на изпращащата организация, а именно Българска Академия на Науките в лицето на г-жа Томина Галибова и Институт по Информационни и комуникационни технологии – БАН, в лицето на моя научен ръководител проф. Даниела Борисова, получих пълно съдействие при изготвянето на необходимите документи. Изключителна и професионална подкрепа ми оказаха и при търсенето на подходящ университет, където да реализирам своята практика.

В резултат на реализираната практика по Еразъм+, мога да споделя, че столицата на Словения, гр. Любляна е много зелен град, добре подържан и чист. Също така и туризмът е добре развит, а организацията за студенти по Еразъм е изключително добре замислено. Едно чудесно допълнение към приятното изживяване е наличието на мобилно приложение за студентски отстъпки за ресторанти, различно меню за студенти, наличие на Еразъм туристическа агенция, безплатен фитнес и други различни активности.

Опитът, който придобих благодарение на програмата по Еразъм+ за мен е изключително полезен както в професионален, така и в личен аспект. Програмата Еразъм те учи да живееш разумно, да вземаш добре обмислени решения, спомага за изграждането на пълноценни граждани на Европейския Съюз.

Препоръчвам на всеки да се възползва от възможности на програмата Еразъм+.

Найден Найденов, Институт по Информационни и комуникационни технологии

Университетът на остров Реюнион (Université de la Réunion) е френски университет, част от Академията на Реюнион. Това е първият и единствен европейски университет в Индийския океан. Създаден през 1982 г, университетът не спира да се разраства през годините. Въпреки отдалечеността си от континенталната част на Европа, университетът разполага с множество модерни и интердисциплинарни лаборатории. През 2022 г, осъществих обмен в изследователско звено (PIMIT), фокусирано върху изследвания на инфекциозните процеси на тропически острови. По време на близо тримесечния си обмен по програма „Еразъм“ имах възможността да работя в лабораторията на д-р Мюриел Дитрих и д-р Камил Лебарбеншон, от Университета в Реюнион. Техните изследвания са концентрирани върху динамиката на инфекциозните заболявания при прилепите. По време на престоя си успях да обогатя познанията и опита си в методите като метагеномно секвенира, ензимно-свързаният имуносорбентен анализи (ELISA), както и няколко разновидности на метода на полимеразната верижна реакция (PCR). В момента сме в процес на анализ на резултатите и писане на научна публикация. Екипът ни изследваше прилепите от вида  Mormopterus francoismoutoui (фиг.1), свободноопашат прилеп, ендемичен за остров Реюнион. По-специално усилията ни бяха насочени към това да разберем как стресът при тези прилепи повлиява патогените им и дали това увеличава риска от предаване на зоонозни заболявания от прилепите към човека. Освен в лабораторната работа (фиг. 2), успях да взема участие в няколко теренни експедиции на острова (фиг. 3). В свободното си време посетих много от природните забележителности (фиг. 4). Късметът беше с мен по време на целия ми престой, през септември месец след работа се наслаждавах на гърбати китове от крайбрежната улица на Сент-Денис, а през октомври станах свидетел на впечатляващо изригване на вулкана Питон дьо ла Фурнез. Препоръчвам на колегите ми от БАН да разгледат възможностите за колаборация с колегите от университета в Реюнион, както и тези на програма Еразъм+.

Защо Реюнион: Страхотни лаборатории, интересна научна и културна страна. Невероятна природа и забележителности.

Предизвикателства: трудно намиране на квартира; цените на острова са много по-високи от континенталните части на Франция; цените на самолетните билети също са предизвкателство.

Препоръки; Започнете търсенето на квартира възможно най-скоро; владеенето на френски език ще направи престоя ви по-лесен; Отидете за повече от 2 месеца; градският транспорт е много бавен и има много задръствания на острова, най-лесно е придвижването с колело; отидете извън дъждовния сезон;

Ния Тошкова - Реюнион

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.