Център за обучение при БАН

Центърът за обучение (ЦО) е създаден през януари 1997 г. като специализирано звено на БАН за подготовка на висококвалифицирани научни кадри чрез обучение в образователната и научна степен “доктор” в научните звена на БАН, реализация и кариерно развитие на научния потенциал на страната.

Центърът работи в тясна връзка с институтите на Академията, като организира и координира конкурсите за прием на докторанти, организира провеждането на програмната акредитация на НАОА на всички звена на БАН, организира и провежда чуждоезиково обучение, обучение по информационни технологии и обучението на докторантите чрез специализираните докторантски курсове към Докторантското училище на центъра. Съгласно новия ЗРАСРБ Центърът за обучение прави проверка и води регистър на подалите документи за признаване на образователна и научна степен „доктор“, придобита в чужбина.

Центърът за обучение разполага с отлично подготвени преподаватели по английски език и немски език, компютърни умения, както и със съвременна материална база за обучение на високо ниво.

На 25 май 2015 г. директорът на Центъра за обучение проф. дбн Евдокия Пашева откри новите учебни зали на ЦО-БАН на бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 26Б, 2 ет. Учебните зали са оборудвани с изцяло нова, съвременна техника и обзавеждане. Центърът разполага с четири нови зали – зала за езиково обучение, зала за компютърно обучение, мултимедия, конферентна зала с 30 места и заседателна зала с 20 места. Модерните учебни зали дават възможност Центърът за обучение да разшири дейността си при обучението на докторантите на БАН на по-високо европейско ниво.

Центърът за обучение се грижи не само за организиране на тясно специализираната подготовка на докторантите, главно провеждана в отделните научни звена, но и за тяхното по-широко образование чрез семинари, мобилност, връзка с подходящи партньори и др. Кариерният център към центъра ежегодно провежда научни семинари за докторантите от всички направления в БАН, на които те се срещат не само с утвърдени учени, но и с представители на бизнеса.

През април 2016 г. Центърът за обучение организира и проведе първия Интердисциплинарен докторантски форум. Той бе предназначен за докторанти, които се намират на различен етап от своята изследователска дейност, с основна цел – обмен на идеи и подкрепа на интердисциплинарното мислене.

Контакти

Зали за обучение по чужди езици и компютри

  • бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2 ет, София, 1113