Съвет на настоятелите на БАН

Съветът на настоятелите на БАН подпомага развитието на Българската академия на науките и ефективното управление на финансовите средства и собствеността й. Като част от своите функции контролира разходването на бюджетната субсидия, съгласува финансовата политика на Академията и осъществява контрол на начина и на реда на стопанисване и разпореждане върху предоставеното от държавата в собственост на БАН имущество.

Съветът на настоятелите има 4-годишен мандат. Той включва представители на законодателната и изпълнителната власт, организации на работодателите, висшите учебни заведения, нестопански организации в областта на науката и изкуствата, чуждестранни учени и членове на Общото събрание и ръководството на Българската академия на науките.

Съветът на настоятелите на БАН заседава не по-малко от веднъж на три месеца. Председател на съвета е председателят на БАН, като той няма право на глас при вземането на решения от съвета.

Състав на Съвета

Съвет на настоятелите на Българската академия на науките – Мандат 2023 – 2027 (актуализация м. октомври 2023)

Членове с право на глас:

 1. Проф. Галин Цоков – министър на образованието и науката (представител на Министерски съвет, РМС № 511/27.07.2023)
 2. Милена Стойчева – министър на иновациите и растежа (представител на Министерски съвет, РМС № 511/27.07.2023)
 3. Силвия Георгиева – изпълнителен директор на НСОРБ (представител на Националното сдружение на общините в Република България)
 4. Добри Митрев – Председател на УС на Българска стопанска камара (представител на Българска стопанска камара – БСК)
 5. Кирил Домусчиев – Председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – КРИБ)
 6. Акад. Лъчезар Трайков – Председател на Съвета на ректорите (представител на Съвета на Ректорите)
 7. Проф. Станислав Семерджиев – ректор на НАТФИЗ (представител на юридическо лице с нестопанска цел в областта на науката или изкуствата)
 8. Проф. дбн Диана Петкова – Председател на Съюза на учените в България (представител на Съюза на учените в България)
 9. Акад. Никола Съботинов (Председател на БАН в предходен мандат)
 10. Чл.-кор. Евелина Славчева (Член на Общото събрание на БАН)
 11. Проф. Бойко Георгиев (Член на Общото събрание на БАН)
 12. Проф. Павел Ровински, заместник председател на Полската академия на науките (чуждестранен учен – представител на ALLEA – Европейска федерация на националните академии на науките)
 13. Проф. Вероник Халоан, председател на Европейската научна фондация (чуждестранен учен – представител на ESF – Европейска научна фондация)

Членове без право на глас:

 1. Акад. Юлиан Ревалски – Председател на Съвета на настоятелите (Председател на БАН)
 2. Красимир Вълчев – Председател на Комисията по образование и наука към Народното събрание
 3. Доц. д-р Борислав Великов – Представител на Дарителите на БАН

Протоколи от заседанията и други документи

Свали всички

Съвет на настоятелите

Протоколи от заседанията
ИмеРазмерДата на добавяне
Правилник за дейността на Съвета на настоятелите на БАН141.39 KB07.09.2017 в 16:10