Научноизследователско направление

Човек и общество

Основните сфери на изследванията в обществените науки са: икономиката, правото, психологията, демографията, социологията, философията, наукознанието.

Разработват се научнообосновани варианти за икономическото и социалното развитие на българското общество, които обхващат политики, насочени към преодоляване на демографската криза, престъпността, кризата в ценностите и към развитие на личностния потенциал за учение през целия живот и за подобряване на качеството на живот. От особено значение са политиките, които допринасят за по-интелигентна и по-екологично устойчива социална пазарна икономика и демократично общество, в които благополучието е резултат от иновациите и по-доброто използване на ресурсите на страната.

Набелязват се пътищата за пълноценна социално-икономическа интеграция на България в ЕС и за усъвършенстване на управлението на страната и утвърждаване на правните принципи, норми и култура на поведение в съвременното българско общество в съответствие с най-добрите европейски практики.

Изследват се развитието на идентичността и ценностните системи в българското общество, които отчитат цивилизационните трансформации и културната уникалност, морала, религиите, създаването и използването на нови знания.

Новини и обяви

Конкурс за академичната длъжност “асистент” в Центъра за емпирични социални изследвания на ИФС – БАН

четвъртък, 6 юли 2023 |Коментарите са изключени за Конкурс за академичната длъжност “асистент” в Центъра за емпирични социални изследвания на ИФС – БАН

ИФС – БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция “Етически изследвания”

четвъртък, 6 юли 2023 |Коментарите са изключени за ИФС – БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция “Етически изследвания”

MILIEU – Изграждане на научна експертиза за изследвания в областта на жените с увреждания и тяхното включване

петък, 23 юни 2023 |Коментарите са изключени за MILIEU – Изграждане на научна експертиза за изследвания в областта на жените с увреждания и тяхното включване

Предстоящи събития

[tribe_events_list category=”humanities” limit=”4″]

Проекти

Списания и издания