Научноизследователско направление

Човек и общество

Основните сфери на изследванията в обществените науки са: икономиката, правото, психологията, демографията, социологията, философията, наукознанието.

Разработват се научнообосновани варианти за икономическото и социалното развитие на българското общество, които обхващат политики, насочени към преодоляване на демографската криза, престъпността, кризата в ценностите и към развитие на личностния потенциал за учение през целия живот и за подобряване на качеството на живот. От особено значение са политиките, които допринасят за по-интелигентна и по-екологично устойчива социална пазарна икономика и демократично общество, в които благополучието е резултат от иновациите и по-доброто използване на ресурсите на страната.

Набелязват се пътищата за пълноценна социално-икономическа интеграция на България в ЕС и за усъвършенстване на управлението на страната и утвърждаване на правните принципи, норми и култура на поведение в съвременното българско общество в съответствие с най-добрите европейски практики.

Изследват се развитието на идентичността и ценностните системи в българското общество, които отчитат цивилизационните трансформации и културната уникалност, морала, религиите, създаването и използването на нови знания.

Новини и обяви

Икономистите на БАН прогнозират малко над 2% ръст на БВП за тази година

четвъртък, 15 февруари 2024 |Коментарите са изключени за Икономистите на БАН прогнозират малко над 2% ръст на БВП за тази година

Заради неблагоприятната външна и вътрешна икономическа обстановка, реалният растеж на БВП за 2024 г. ще е малко над 2%, което е под потенциалния. Очакванията за следващите две години са за плавно възстановяване до средните нива [...]

Представиха над 40 доклада на конференция за прехода към зелена икономика в Института за икономически изследвания

сряда, 6 декември 2023 |Коментарите са изключени за Представиха над 40 доклада на конференция за прехода към зелена икономика в Института за икономически изследвания

Над 40 доклада представиха учени на научна конференция в Института за икономически изследвания при БАН. Форумът „Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи“ е ежегоден, като тази година е посветен на темата: „Национални и [...]

Млад учен от ИДП при БАН с награда „Д-р Илко Ескенази“ на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

понеделник, 4 декември 2023 |Коментарите са изключени за Млад учен от ИДП при БАН с награда „Д-р Илко Ескенази“ на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

Д-р Петър Топуров – асистент от секция „Гражданскоправни науки“ на Института за държавата и правото при БАН, спечели ежегодната награда за научна публикация в областта на правната наука, носеща името на д-р Илко Ескенази. Наградата [...]

Нова книга „Ценности, справедливост и психично благополучие“ на проф. дн Ергюл Таир

четвъртък, 19 октомври 2023 |Коментарите са изключени за Нова книга „Ценности, справедливост и психично благополучие“ на проф. дн Ергюл Таир

  Представяне на книгата „Ценности, справедливост и психично благополучие“ на проф. дн Ергюл Таир от департамент „Психология“ на Института за изследване на населението и човека (ИИНЧ) се състоя в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН [...]

Конкурс за академичната длъжност “асистент” в Центъра за емпирични социални изследвания на ИФС – БАН

четвъртък, 6 юли 2023 |Коментарите са изключени за Конкурс за академичната длъжност “асистент” в Центъра за емпирични социални изследвания на ИФС – БАН

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ (ПУРПНСЗАД), Научният съвет на ИФС [...]

ИФС – БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция “Етически изследвания”

четвъртък, 6 юли 2023 |Коментарите са изключени за ИФС – БАН обявява конкурс за академичната длъжност “асистент” за нуждите на секция “Етически изследвания”

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ (ПУРПНСЗАД), Научният съвет на [...]

MILIEU – Изграждане на научна експертиза за изследвания в областта на жените с увреждания и тяхното включване

петък, 23 юни 2023 |Коментарите са изключени за MILIEU – Изграждане на научна експертиза за изследвания в областта на жените с увреждания и тяхното включване

Мисия на тригодишния проект MILIEU, който се финансира по програма Хоризонт 2020 на ЕК, е да стимулира, подпомага и поддържа изследвания в областта на жените, уврежданията им и тяхното включване в активната част на обществото. [...]

Открито заседание за защита на дисертационен труд в ИФС

понеделник, 19 юни 2023 |Коментарите са изключени за Открито заседание за защита на дисертационен труд в ИФС

Институтът по филосоция и социология на БАН обявява открито заседание за защита на дисертационен труд. Публична защита на Поля Тодорова Христова - ИФС-БАН на тема ДИСКРИМИНАЦИЯ ИЛИ РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ  В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА на [...]

Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

петък, 9 юни 2023 |Коментарите са изключени за Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 27 юни 2023 г. (вторник) от 14.00 часа в заседателната зала на ИДП, [...]

Публична защита в Института за държавата и правото

сряда, 7 юни 2023 |Коментарите са изключени за Публична защита в Института за държавата и правото

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 27 юни 2023 г. (вторник) от 16.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. [...]

Национална конференция по проблемите на “икономиката в сянка” се проведе в БАН

понеделник, 5 юни 2023 |Коментарите са изключени за Национална конференция по проблемите на “икономиката в сянка” се проведе в БАН

Центърът за социални емпирични изследвания и Институтът по философия и социология на БАН проведоха на 02.06.2023 г. национална конференция на тема "Факторна детерминираност на "икономиката в сянка" в представите на българското общество: емпирично изследване, [...]

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в ИЕЕС – БАН

петък, 2 юни 2023 |Коментарите са изключени за Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в ИЕЕС – БАН

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичнaтa длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“, за нуждите на [...]

Научна сесия “50 години психология в БАН: Развитие на научното познание за човека”

вторник, 30 май 2023 |Коментарите са изключени за Научна сесия “50 години психология в БАН: Развитие на научното познание за човека”

На 29 май се проведе юбилейна научна сесия "50 ГОДИНИ ПСИХОЛОГИЯ В БАН: Развитие на научното познание за човека", организирана от департамент „Психология“ на Института за изследване на населението и човека - Българска академия [...]

Икономистите на БАН: Очаква ни до 2025 г. по-висока инфлация от обичайната и ниски темпове за растеж

вторник, 9 май 2023 |Коментарите са изключени за Икономистите на БАН: Очаква ни до 2025 г. по-висока инфлация от обичайната и ниски темпове за растеж

По-висок темп на инфлацията в сравнение със средните стойности за държавите-членки на Европейския съюз и слаба вероятност да изпълним Маастрихтския критерий за инфлацията, от който зависи присъединяването ни към еврозоната до 2025 г., прогнозират изследователите [...]

Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

петък, 24 февруари 2023 |Коментарите са изключени за Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 10 март 2023 г. (петък) от 15:30 часа в заседателната зала на ИДП, [...]

Как се формират електорални нагласи: методически експеримент разкрива факторите, обуславящи възникването и развитието на електорални нагласи

вторник, 16 август 2022 |Коментарите са изключени за Как се формират електорални нагласи: методически експеримент разкрива факторите, обуславящи възникването и развитието на електорални нагласи

През 2020-2022 г. Центърът за емпирични социални изследвания от Института по философия и социология - БАН изпълни научно изследователски проект, посветен на процесите на формиране на общественото мнение и възможностите чрез математическо моделиране да се [...]

Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

четвъртък, 28 април 2022 |Коментарите са изключени за Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 9 май 2022 г. (понеделник) от 15.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. [...]

Икономистите на БАН: Дефинирането на енергийната бедност ще подпомогне целево насочване на финансирането за енергийна ефективност на жилищата към най-нуждаещите се

сряда, 9 март 2022 |Коментарите са изключени за Икономистите на БАН: Дефинирането на енергийната бедност ще подпомогне целево насочване на финансирането за енергийна ефективност на жилищата към най-нуждаещите се

Повишаването на енергийната ефективност на жилищата е сред основните решения на проблема с енергийната бедност в България. Около това становище се обединиха учените от Института за икономически изследвания (ИИИ) при БАН и независими експерти днес [...]

Посланикът на Китай в България изнесе лекция в Института за икономически изследвания

вторник, 18 януари 2022 |Коментарите са изключени за Посланикът на Китай в България изнесе лекция в Института за икономически изследвания

Зеленият преход преминава през екологично цивилизоване и трябва добре да се планира и управлява, подчерта Н.Пр. Дун Сяодзюн Публична лекция на тема: „Китайската икономика и зеленият преход“, изнесе Негово Превъзходителство Дун Сяодзюн, посланик на [...]

Институтът за икономически изследвания търси да назначи асистенти с ОНС „Доктор“ на срочен трудов договор

четвъртък, 14 октомври 2021 |Коментарите са изключени за Институтът за икономически изследвания търси да назначи асистенти с ОНС „Доктор“ на срочен трудов договор

Институтът за икономически изследвания при БАН търси за назначаване на срочен трудов договор след провеждане на конкурсна процедура/събеседване 3 (ТРИМА) асистенти с ОНС „Доктор“ в Професионално направление 3.8 Икономика в следните научни области: Макроикономика (икономически [...]

Дигиталната трансформация обсъждат изследователи в БАН

четвъртък, 30 септември 2021 |Коментарите са изключени за Дигиталната трансформация обсъждат изследователи в БАН

Научна конференция по проект BEYOND4.0 Inclusive Futures for Europe BEYOND Industrie4.0 and Digital Disruption” (Приобщаващо бъдеще за Европа отвъд Индустрия 4.0 и дигиталната трансформация) се провежда в БАН на 30 септември и 1 октомври. Председателят [...]

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности „доцент“ и „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

сряда, 18 август 2021 |Коментарите са изключени за Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности „доцент“ и „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: доцент – един [...]

Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище предлагат учени от БАН

четвъртък, 29 юли 2021 |Коментарите са изключени за Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище предлагат учени от БАН

Училищни психолози и педагогически съветници се обучават как да я прилагат Учени от департамент „Психология“ на Института за изследване на населението и човека към БАН (ИИНЧ-БАН) създадоха „Програма за превенция и интервенция на агресията и [...]

ИДП при БАН обявява конкурси за заемане на академични длъжности „професор“ и „доцент“

сряда, 28 юли 2021 |Коментарите са изключени за ИДП при БАН обявява конкурси за заемане на академични длъжности „професор“ и „доцент“

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: професор – трима: [...]