Институт за икономически изследвания

Мисията на Института за икономически изследвания (ИИИ) на БАН е да подпомага икономическото развитие и успешната интеграция на България в ЕС чрез научни изследвания, оценки и предложения за икономическата политика на държавата и бизнеса, както и чрез обучение на учени и специалисти.

Научно-изследователска дейност

В съответствие с научно-изследователската програма на Института се работи върху теоретични и научно-приложни изследвания фокусирани в пет основни приоритетни направления: конкурентоспособно и устойчиво икономическо развитие; секторно и регионално развитие; икономика и управление на фирмата; пазар на труда, социална защита и човешки капитал; икономическа интеграция в ЕС, възможности и предизвикателства от участието на България в световната икономика.

Реализират се научно-приложни проекти по договори с министерства, агенции, държавни органи, неправителствени организации и фирми. Разработват се стратегически документи, извършват се експертни и консултантски услуги, анализи и проучвания и се предоставят обективни и независими оценки и становища, провеждат се обучения за държавния и неправителствения сектори, бизнеса и социалните партньори.

Осъществяват се международни проекти по договор с европейски и други чуждестранни и международни институции и програми. Институтът поддържа широка партньорска мрежа със сродни организации от Европа, САЩ, Азия и Африка и успешно си партнира с редица академични институции и висши училища от страната и чужбина, световни, европейски и национални институции, мрежи и структури.

Институтът е средище за научни дискусии, организатор, съорганизатор и участник в множество международни и национални научни форуми. ИИИ на БАН има значителна издателска дейност – две индексирани и реферирани списания, ежегоден Годишен доклад, академична поредица от монографии и енциклопедични издания и т.н.

Образователна дейност

Институтът за икономически изследвания на БАН има дългогодишни традиции и е признат център за подготовка на български и чуждестранни специалисти в седем докторски програми: Политическа икономия; Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство); Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка; Статистика и демография; Световно стопанство и международни икономически отношения; Икономика и управление; Маркетинг.

Институтът организира специализиран курс за докторанти по “Методология на научните изследвания”, предназначен да осигури методологична и методическа основа, необходима за разработването на докторантските трудове.

Кратка история

Институтът за икономически изследвания е създаден като самостоятелно специализирано звено на БАН в областта на икономическата наука и изследвания през 1949 г. Понастоящем той е водещ национален академичен център в областта на икономическата наука в България и е с най-висок рейтинг в областта на обществените науки в БАН, получен при външното международно оценяване от Асоциацията на европейските академии и Европейската научна фондация през 2009 г. Той е сред първите 10% водещи икономически институти в света по публикации и цитирания, регистрирани в международната база данни и мрежа за разпространение на научни публикации в сферата на икономическата наука RePEc.

В Института са работили и работят учени с богата експертиза в науката, образованието, администрацията и управлението на държавата и бизнеса, добре познати в академичната общност в страната и чужбина, носители на държавни награди и отличия, сред които четири академика и четири член-кореспондента на БАН, като академик Иван Стефанов, основател на звеното, и академик Евгени Матеев.

Новини

Покана за участие в международна научна конференция на Института за икономически изследвания

понеделник, 1 август 2022 |Коментарите са изключени за Покана за участие в международна научна конференция на Института за икономически изследвания

Тема: „Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи. Предизвикателства и рискове в условията на наслагващи се кризи“  Институтът за икономически изследвания при БАН кани всички заинтересовани да участват в работата на Международна научна конференция 2022 [...]

Tри конкурса за „главен асистент“ в Института за икономически изследвания

понеделник, 1 август 2022 |Коментарите са изключени за Tри конкурса за „главен асистент“ в Института за икономически изследвания

Институтът за икономически изследвания при БАН обявява 3 конкурса за заемане на академична длъжност „Главен асистент“. Конкурсите са обявени в ДВ бр. 59/26.07.2022 г. в Професионално направление 3.8 Икономика, в следните области: Икономика на туризма [...]

Конкурс за асистенти в Института за икономически изследвания

понеделник, 1 август 2022 |Коментарите са изключени за Конкурс за асистенти в Института за икономически изследвания

Институтът за икономически изследвания при БАН търси за назначаване на срочен трудов договор след провеждане на конкурсна процедура/събеседване 4 (четирима) асистенти с ОНС „Доктор“ в Професионално направление 3.8 Икономика в следните области: Индустриално развитие (икономика [...]

Посланикът на Китай в България изнесе лекция в Института за икономически изследвания

вторник, 18 януари 2022 |Коментарите са изключени за Посланикът на Китай в България изнесе лекция в Института за икономически изследвания

Зеленият преход преминава през екологично цивилизоване и трябва добре да се планира и управлява, подчерта Н.Пр. Дун Сяодзюн Публична лекция на тема: „Китайската икономика и зеленият преход“, изнесе Негово Превъзходителство Дун Сяодзюн, посланик на [...]

Заседание на научно жури в Института за икономически изследвания

понеделник, 15 ноември 2021 |Коментарите са изключени за Заседание на научно жури в Института за икономически изследвания

ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БАН И НАУЧНОТО ЖУРИ  ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР” СЪОБЩАВАТ, ЧЕ  НА 02 декември 2021 ГОДИНА ОТ  12.00 ЧАСА  В ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – СОФИЯ, УЛ.”АКСАКОВ” [...]

ИИИ при БАН търси да назначи ПЕТ АСИСТЕНТИ с ОНС „Доктор“ на срочен трудов договор

сряда, 28 юли 2021 |Коментарите са изключени за ИИИ при БАН търси да назначи ПЕТ АСИСТЕНТИ с ОНС „Доктор“ на срочен трудов договор

Институтът за икономически изследвания при БАН търси за назначаване на срочен трудов договор след провеждане на конкурсна процедура/събеседване 5 (ПЕТ) АСИСТЕНТИ с ОНС „Доктор“ в Професионално направление 3.8 Икономика в следните научни области: Макроикономика (икономически [...]

Контакти

Проекти

Издания