Институт за държавата и правото

Институтът за държавата и правото е създаден през 1947 г. и е единственото научно звено в системата на Българската академия на науките, което извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на правото. Той осъществява активна научно-експертна и консултантска дейност в помощ на органите от законодателната, изпълнителната и съдебната власт. ИДП е част от научното направление „Човек и общество“ на БАН.

Мисията на ИДП се проявява в трите му основни настоящи приоритета:

  1. подпомагане на законотворческата функция на държавата, на правоприлагането, дейността на правораздавателните и административните органи;
  2. изследвания в областта на хармонизирането на българското с правото на ЕС, в международното публично, частно право и международните отношения;
  3. изследвания, посветени на фундаментални и практически проблеми на правната система.

ИДП ще бъде активен участник в предстоящето председателство на Съвета на ЕС в сътрудничество с правителството и неправителствения сектор. През юни 2017 г. бе организирана конференция „10 години членство на Република България в ЕС – проблеми на хармонизацията и прилагането на правото на ЕС“. Докладите ще бъдат издаден в сборник, който ще бъде представен по време на българското председателство.

Историята на ИДП е белязана от големите учени, работили в него: акад. Стефан Баламезов, акад. Петко Стайнов, акад. Любен Василев, акад. Стефан Павлов, чл.-кор. Костадин Лютов, проф. д-р Живко Сталев, проф. Петко Радойнов, чл.-кор. проф. Нено Неновски и др. Общо 35 изявени юристи – учени и общественици, са дали своя принос за създаването, развитието и утвърждаването на БАН като научна организация. От тях 5 академици и двама член-кореспонденти.

Научно-изследователска дейност

Научно-изследователската дейност на ИДП днес е посветена на актуални и важни за българската правна наука проблеми и практика, както и за правото на Европейския съюз и международното право. Научните направления на колективните проекти са следните:
• „Конституционноправни, административноправни и правно-социологически проблеми на нормотворчеството“ с ръководител доц. д-р Надежда Йонкова;
• „Актуални проблеми на частното право“ с ръководител доц. д-р Николай Колев;
• „Наказателноправни средства за противодействие на престъпността в България“ с ръководител доц. д-р Гергана Маринова;
• „Миграцията – предизвикателство за международното публично право, международното частно право и правото на ЕС“ с ръководител проф. д-р Ирена Илиева.
• „Правна уредба на дейността на малките и средни предприятия в правото на ЕС и Р България. Хармонизация или дисхармония?“ с ръководител проф. д-р Ирена Илиева.

Образование

ИДП подготвя висококвалифицирани научни кадри и докторанти в областта на правната наука и за обучението на студенти по право в различни висши училища.

Към настоящия момент в ИДП се обучават 36 докторанти, откоито 3 редовни, 27 задочни и 1 в самостоятелна форма на обучение по акредитирани 8 докторантски програми: Конституционно право, Административно право и административен процес, Правна социология. Правна информатика, Гражданско и семейно право, Стопанско/Търговско право, Международно право и международни отношения, Международно частно право и Наказателен процес.

Други образователни инициативи, в които участва ИДП, са магистърски програми съвместно с университети (ВСУ “Черноризец Храбър”, Икономически университет – Варна).

 

Контакти

Новини

ИДП обявява конкурс за заемане на академичнa длъжност „доцент“

вторник, 9 април 2024 |Коментарите са изключени за ИДП обявява конкурс за заемане на академичнa длъжност „доцент“

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурс за заемане на академичнa длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: доцент – един [...]

Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

понеделник, 1 април 2024 |Коментарите са изключени за Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 17 април 2024 г. (сряда) от 11.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. [...]

Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

петък, 9 юни 2023 |Коментарите са изключени за Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 27 юни 2023 г. (вторник) от 14.00 часа в заседателната зала на ИДП, [...]

Публична защита в Института за държавата и правото

сряда, 7 юни 2023 |Коментарите са изключени за Публична защита в Института за държавата и правото

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 27 юни 2023 г. (вторник) от 16.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. [...]

Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

сряда, 26 април 2023 |Коментарите са изключени за Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 10 май 2023 г. (сряда) от 15.30 часа в заседателната зала на ИДП, гр. [...]

Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

петък, 24 февруари 2023 |Коментарите са изключени за Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 10 март 2023 г. (петък) от 15:30 часа в заседателната зала на ИДП, [...]