Институт за държавата и правото

Институтът за държавата и правото е създаден през 1947 г. и е единственото научно звено в системата на Българската академия на науките, което извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на правото. Той осъществява активна научно-експертна и консултантска дейност в помощ на органите от законодателната, изпълнителната и съдебната власт. ИДП е част от научното направление „Човек и общество“ на БАН.

Мисията на ИДП се проявява в трите му основни настоящи приоритета:

  1. подпомагане на законотворческата функция на държавата, на правоприлагането, дейността на правораздавателните и административните органи;
  2. изследвания в областта на хармонизирането на българското с правото на ЕС, в международното публично, частно право и международните отношения;
  3. изследвания, посветени на фундаментални и практически проблеми на правната система.

ИДП ще бъде активен участник в предстоящето председателство на Съвета на ЕС в сътрудничество с правителството и неправителствения сектор. През юни 2017 г. бе организирана конференция „10 години членство на Република България в ЕС – проблеми на хармонизацията и прилагането на правото на ЕС“. Докладите ще бъдат издаден в сборник, който ще бъде представен по време на българското председателство.

Историята на ИДП е белязана от големите учени, работили в него: акад. Стефан Баламезов, акад. Петко Стайнов, акад. Любен Василев, акад. Стефан Павлов, чл.-кор. Костадин Лютов, проф. д-р Живко Сталев, проф. Петко Радойнов, чл.-кор. проф. Нено Неновски и др. Общо 35 изявени юристи – учени и общественици, са дали своя принос за създаването, развитието и утвърждаването на БАН като научна организация. От тях 5 академици и двама член-кореспонденти.

Научно-изследователска дейност

Научно-изследователската дейност на ИДП днес е посветена на актуални и важни за българската правна наука проблеми и практика, както и за правото на Европейския съюз и международното право. Научните направления на колективните проекти са следните:
• „Конституционноправни, административноправни и правно-социологически проблеми на нормотворчеството“ с ръководител доц. д-р Надежда Йонкова;
• „Актуални проблеми на частното право“ с ръководител доц. д-р Николай Колев;
• „Наказателноправни средства за противодействие на престъпността в България“ с ръководител доц. д-р Гергана Маринова;
• „Миграцията – предизвикателство за международното публично право, международното частно право и правото на ЕС“ с ръководител проф. д-р Ирена Илиева.
• „Правна уредба на дейността на малките и средни предприятия в правото на ЕС и Р България. Хармонизация или дисхармония?“ с ръководител проф. д-р Ирена Илиева.

Образование

ИДП подготвя висококвалифицирани научни кадри и докторанти в областта на правната наука и за обучението на студенти по право в различни висши училища.

Към настоящия момент в ИДП се обучават 36 докторанти, откоито 3 редовни, 27 задочни и 1 в самостоятелна форма на обучение по акредитирани 8 докторантски програми: Конституционно право, Административно право и административен процес, Правна социология. Правна информатика, Гражданско и семейно право, Стопанско/Търговско право, Международно право и международни отношения, Международно частно право и Наказателен процес.

Други образователни инициативи, в които участва ИДП, са магистърски програми съвместно с университети (ВСУ “Черноризец Храбър”, Икономически университет – Варна).

 

Новини

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности „доцент“ и „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

сряда, 18 август 2021 |Коментарите са изключени за Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности „доцент“ и „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: доцент – един [...]

ИДП при БАН обявява конкурси за заемане на академични длъжности „професор“ и „доцент“

сряда, 28 юли 2021 |Коментарите са изключени за ИДП при БАН обявява конкурси за заемане на академични длъжности „професор“ и „доцент“

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: професор – трима: [...]

ИДП при БАН прекратява обявени конкурси за заемане на академични длъжности

сряда, 28 юли 2021 |Коментарите са изключени за ИДП при БАН прекратява обявени конкурси за заемане на академични длъжности

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките прекратява обявените в „Държавен вестник“, бр. 19/05 март 2021 г. конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и [...]

Конкурси за академични длъжности в Института за държавата и правото

понеделник, 15 март 2021 |Коментарите са изключени за Конкурси за академични длъжности в Института за държавата и правото

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: професор – един по Административно право [...]

Публична защита на Светла Качарова в Института за държавата и правото при БАН

вторник, 9 март 2021 |Коментарите са изключени за Публична защита на Светла Качарова в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 24 март 2021 г. (сряда) от 15.00 часа в зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“, [...]

Публична защита на Маргарита Балабанова в Института за държавата и правото при БАН

вторник, 10 ноември 2020 |Коментарите са изключени за Публична защита на Маргарита Балабанова в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 20 ноември 2020 г. (петък) от 15.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. [...]

Контакти

Проекти

Издания