Национален институт по геофизика, геодезия и география

Националният институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ), е основан на 01.07.2010 г. чрез сливане на следните изследователски звена на Българската академия на науките:

 • Геофизичен институт (1960 г.),
 • Географски институт (1950 г.),
 • Централна лаборатория по висша геодезия (1948 г.) и
 • Централна лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство (1982 г.).

Техни основатели са бележитите български учени със световна известност: академик Любомир Кръстанов (1908-1977), чл.-кор. Живко Гълъбов (1908-1993), академик Владимир Христов (1902-1979), академик Георги Бранков (1913-1997).

Националният институт по геофизика, геодезия и география провежда фундаментални и приложни изследвания в областта на геофизиката, сеизмологията, сеизмичната механика, сеизмичното инженерство, геодезията и географията.

Институтът извършва научно-оперативно обслужване на държавата и обществото с мониторингова и експертна информация и подготовка на специалисти.  Тази дейност е насочена изцяло в полза на устойчивото обществено развитие, основано на знанието и се осъществява в пет департамента: „Геофизика“, „Сеизмология“, „Сеизмично инженерство“ , „Геодезия“ и „География“.

Националният институт по геофизика, геодезия и география при БАН оперира и поддържа единствени по рода си национални мониторингови мрежи като:

 • Национална сеизмична мрежа;
 • Мрежа за силни земни движения;
 • Национална перманентна GPS/GNSS мрежа;
 • Мареографна мрежа за мониторинг нивото на Черно море;
 • Национална йоносферна служба;
 • Национална мрежа от станции за наземни измервания на биологично активната слънчева ултравиолетова (УВ) радиация;
 • Система за прогнозиране нивата на тропосферен озон.

Неразделна част от научната инфраструктура на НИГГГ са:

 • Национална магнитна обсерватория Панагюрище;
 • Палеомагнитна лаборатория;
 • Национална геодезическа обсерватория Плана;
 • ГИС център за географска информация.

Данните от мониторинговите мрежи се предоставят в реално време на сайта на НИГГГ www.niggg.bas.bg.

Приоритети
 1. Развитие на научни методи и средства за изследователска и оперативна дейност;
 2. Мониторинг на процеси и явления, свързани с природни и антропогенни рискове;
 3. Изследване на сеизмичния риск и риска от други бедствия, на съвременните движения на земната кора, както и на устойчивостта на сгради, инженерни съоръжения и инфраструктура;
 4. Оповестяване на рискови събития и формиране на научнообосновани политики в областта на управлението на природните и антропогенните рискове;
 5. Географски изследвания на природата, населението,  социално-икономическото и регионално развитие на България;
 6. Обвързаност на научните изследвания с потребностите на държавните, обществените и стопанските организации, с цел внедряване на научните резултати в практиката;
 7. Участие в европейските и световните изследователски програми и мониторингови мрежи;
 8. Привличане и подготовка на млади специалисти.

Онлайн ресурси:

Контакти

Международни отношения

 • MagNetE

 • EU-TecNet

 • BGSpeleo-RadNet

 • ProKARSTerra

 • BIOMRTNET

 • ESNET – BlackSeaEarthquakeSafetyNet (Мрежа за сеизмична безопасност на Черно море)

 • CEEPUS – Applied Geoinformatics (SEE_GIS)

 • GLOCAD – Global Change Atlas of Danube Region

 • MRI-Europe – Mountain Research Initiative

Новини

Международен конкурс „Карст под защита – дар за поколенията“

вторник, 2 ноември 2021 |Коментарите са изключени за Международен конкурс „Карст под защита – дар за поколенията“

Конкурсът е българска инициатива (2005 г.) и се организира от Експерименталната лаборатория по карстология (http://www.prokarstterra.bas.bg/lab/) в Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН в партньорство с Фондация Център по карстология „Владимир Попов”. Той [...]

150 дървета за Деня на Земята и 150-годишнината на БАН

понеделник, 22 април 2019 |Коментарите са изключени за 150 дървета за Деня на Земята и 150-годишнината на БАН

Учени и служители на Българската академия на науките поставиха началото на инициативата за засаждане на 150 дървета по повод Деня на Земята и 150-годишнината на БАН. Фиданки от повече от 25 широколистни и иглолистни вида [...]

Конкурс за главен асистент в Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН

вторник, 26 февруари 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН

Националният институт по геофизика, геодезия и география -  БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Сеизмология и вътрешен строеж на Земята” за нуждите на [...]

Конкурс за доцент на НИГГГ – БАН

четвъртък, 20 декември 2018 |Коментарите са изключени за Конкурс за доцент на НИГГГ – БАН

Националният институт по геофизика, геодезия и география -  БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Икономическа и социална география” (география на туризма) за нуждите на [...]

Екосистемните услуги – инструмент за устойчиво управление на природните ресурси и вземане на решения

четвъртък, 12 юли 2018 |Коментарите са изключени за Екосистемните услуги – инструмент за устойчиво управление на природните ресурси и вземане на решения

В Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН се проведе семинар по проект Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking (ESMERALDA, Подобряване на картирането на екосистемни услуги за подпомагане на политики [...]

Иновативно образование чрез карста

вторник, 26 юни 2018 |Коментарите са изключени за Иновативно образование чрез карста

Работна среща-дискусия, посветена на възможностите за по-активно включване на карста в българското образование, се проведе в НИГГГ – БАН на 23 и 24 юни 2018 г. Тя е организирана от Експерименталната лаборатория по карстология в [...]