Националният институт по геофизика, геодезия и география –  БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Сеизмология и вътрешен строеж на Земята” за нуждите на департамент “Сеизмология и сеизмично инженерство” – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” – бр. 16 от 22.02.2019 г.

Документи – в канцеларията на института  – София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.