Националният институт по геофизика, геодезия и география –  БАН, София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Икономическа и социална география” (география на туризма) за нуждите на департамент География – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” – бр. 104 от 14.12.2018 г..

Документи – в канцеларията на института  в София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев” бл. 3, тел. 02/979 3322.