Национален институт по геофизика, геодезия и география

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

обявява конкурс за прием на един редовен докторант за периода 2024-2026г. по професионално направление 4.4 Науки за Земята, научна специалност „Физическа география и ландшафтознание“

в съответствие с процедурата за

ФИНАНСИРАНЕ НА ДОКТОРАНТУРИ В ОБЛАСТТА НА ЗЕЛЕНИТЕ И ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – BG-RRP-2.012

за изпълнение на инвестиция C2.I2 „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии“

по Плана за възстановяване и устойчивост

 

Тема на проектното предложение, по което се финансира докторантурата:

„Инвестиция BG-RRP-2.012-0002-C01 – Приложение на вероятностни модели за цифрово почвено картографиране с използване на геопространствени данни“.

Срок на изпълнение: от 01.10.2024 до 30.06.2026 г.

Подаване на документи: от 24.06.2024 г. до 24.07.2024 г. вкл., в канцеларията на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ-БАН), гр. София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 3.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на НИГГГ-БАН за допускане до конкурса, в която кандидатите посочват специалността (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
 2. Автобиография;
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 5. Медицинско свидетелство за кандидатите, които не са български граждани и не са граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, издадено в срок не по-дълъг от един месец преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
 6. Свидетeлство за съдимост;
 7. Декларация по § 5 от доп. Разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.
 8. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
 9. Платежно нареждане (или копие) за платена такса 40 лв. по банковата сметка на Център за обучение при БАН:

Банкова сметка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК

IBAN: BG12UNCR 96603120 715116

Основание за плащане: Такса Канд.Докт.Изпит.

При превод от сметка, която не е на името на кандидат-докторанта, моля да се попълнят и неговите три имена. Желаещите могат да получат своята фактура при явяването си на изпита по език на адрес бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 26 Б, 2-ри етаж или да се свържат с Центъра за обучение при БАН.

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Съгласно ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН (изм. и доп. на 20.05.2024 г.) – Чл. 3. (9) до участие в конкурса се допускат кандидатите за докторанти, които имат общ успех от дипломата за образователно-квалификационата степен „магистър” най-малко „много добър” (4.50).

Кандидатите се уведомяват писмено за допускането им до конкурса в срок до 14 дни от изтичане на срока за подаване на документи. В писмото е указано кога и къде да получат програмите и датите за конкурсните изпити по специалността и чужди езици.

Конкурсът за докторанти се състои от писмен и устен изпит по специалността на докторската програма и изпит по избран от кандидата западен език. Изпитът по слециалността се провежда по конспект, приет от Научния съвет на НИГГГ-БАН, а изпитът по език се осъществява от Центъра за обучение при БАН.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко „много добър“ (4,50) и по западен език не по-малко от „добър“ (4,00).

Изпитите по специалност и език ще се проведат в периода 2-20.09.2024 г.

За справки: канцелария на НИГГГ-БАН, тел. 02 979 3322, office@geophys.bas.bg.

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Научен ръководител               доц. д-р Цветан Коцев

Източник на финансиране    План за възстановяване и устойчивост, Процедура BG-RRP-2.012. Финансиране на докторантури в областта на зелените и цифровите технологии https://pvu.bas.bg/procedures_select.html

Подкрепяща компания          AGROVAR, https://agrovar.bg/

Бюджет                                     95 200 лв до 30.06.2026, от които 43700 лв за вънаграждение на докторанта

Цел на изследването

Оценка на приложимостта на вероятностния модел MaxEnt (Phillips et al., 2006; doi:10.1016/j.ecolmodel.2005.03.026) за установяване на пространствения обхват на почви с конкретни характеристики.

Дейности

 • Анализ на изучеността на изследвания проблем
 • Събиране и обработка на сведения за почвите, релефа, литоложката основа, растителността, земеползването, климата и др. за района на изследване
 • Почвени картировки
 • Химични и зърнометрични анализи на събраните почвени проби
 • Съставяне и оценка на пространствени модели на избрани почвени показатели с помощта на MaxEnt
 • Едномесечна специализация в чужбина
 • Участие в научни конференции

Придобити умения

 • Самостоятелно провеждане на научни изследвания
 • Статистическа обработка на данни
 • Пространствен анализ с помощта на географски информационни системи (ГИС)
 • Съставяне на научни публикации от типа Review Paper и Research Paper за научни списания индексирани в Web of Science и Scopus
 • Подготовка и управление на научен проект

Възможна реализация

 • Преподавателска и изследователска дейност в български и чужди университети и научни звена
 • Развойни звена на консултантски фирми за прилагане на иновативни практики в земеделието
 • Компании, които използват в своята работа анализ на пространствени данни и ГИС
 • Държавни ведомства с ресор земеделие и с отговорности в управлението и опазването на околната среда

Препоръчителни умения на кандидата

 • Бързо осмисляне, анализ и обобщение на нова информация
 • Добър устен и писмен изказ на български език
 • Добри познания по математика
 • Свободно владеене на английски език (поне B2)