Съвет за чуждестранна българистика към УС на БАН2021-05-19T10:32:25+00:00

Съвет за чуждестранна българистика към УС на БАН

Съветът за чуждестранна българистика (СЧБ) е помощен орган към Управителния съвет на БАН, създаден съгласно чл. 24 (1) т. 8 от Устава на БАН като функционална структура за координация и подпомагане на управленската дейност и за осъществяване на вътрешни и извънакадемични връзки. Учреден е с решение на УС от 27.04.1994 г., което определя неговия правилник и състав. Последното допълнение към правилника на СЧБ е направено на 26.10.2020 г.

Досега председатели на СЧБ са били проф. дфн Екатерина Дограмаджиева (1994–1995), проф. дфн Анисава Милтенова (1995–2012), доц. д-р Румяна Прешленова (2013–2015) и проф. д-р Лора Тасева (2015–2020).

Настоящият състав на СЧБ включва авторитетни специалисти, представители на институтите на БАН и на българските университети (София, Велико Търново, Пловдив, Шумен, Благоевград) в областта на хуманитарните науки. Съставът на СЧБ е утвърден с решение на УС (Протокол № 14 / 11.11.2020).

Дейности на Съвета за чуждестранна българистика

 • Съставя дългосрочни и краткосрочни прогнози за развитието на научната българистика
 • Организира международни научни срещи, семинари и други форми на обучение на чужди специалисти
 • Поддържа база данни за чуждестранните учени-българисти, основата на която е положена през 1998–2003 в рамките на финансиран от UNESCO проект. С помощта на БАН събраната до 2006 г. информация е публикувана в енциклопедичен справочник, а в момента базата съдържа данни за над 800 учени и преподаватели
 • Дава предложения и мнения за награждаване на чуждестранни българисти
 • Издава съвместно с Централната библиотека на БАН списание „Българистика / Bulgarica“
 • Публикува тематични сборници

Състав на съвета:

 • Председател: чл.-кор. проф. д.и.н. Александър Костов – Институт за балканистика с център по тракология при БАН
 • Заместник-председател: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Научен секретар на Направление 8 „Културно-историческо наследство и национална идентичност“: доц. д-р Елка Трайкова

Членове:

 • чл.-кор. проф. д.изк. Иванка Гергова – Институт за изследване на изкуствата при БАН
 • проф. д.и.н. Пенка Пейковска – Институт за исторически изследвания при БАН
 • проф. д-р Красимира Алексова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • проф. д-р Ценка Иванова – Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“
 • доц. д-р Мая Петрова-Танева – Институт за литература при БАН
 • доц. д-р Мая Иванова – Кирило-Методиевски научен център при БАН
 • доц. д-р Вихра Баева – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
 • доц. д-р Грета Стоянова – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 • доц. д-р Снежанка Ракова-Маринкьова – Югозападен университет „Неофит Рилски“
 • доц. д-р Явор Милтенов – Институт за български език при БАН
 • Снежана Горянова – Национален археологически институт с музей при БАН

Международна конференция на тема „Българистиката извън България: академични поколения и диалози“

На 20 май 2021 г. Съветът за чуждестранна българистика към Българската академия на науките организира международна конференция на тема „Българистиката извън България: академични поколения и диалози“. Посветен на светлия празник на светите братя Кирил и Методий, научният форум си поставя за задача да проектира днешното озвучаване на тяхното дело, като събере в общ диалог изследователи и преподаватели, млади учени, докторанти и студенти от цял свят. Една среща на академичните поколенията, избрали българистичната проблематика за свое професионално битие, в която споделянето на специфичния контекстен опит и мисленето за успешните модели на бъдещето са ценени като еднакво важни.

Този откровен разговор ще започне от базисната проблематика за формите на университетски специализации по българистика в академичните центрове зад граница, за нивата на постиганата в тях филологическа компетентност и възможностите, които различните образователни концепции предоставят на студентите, избрали българистичен профил. Представители на колегиумите в Пекин, Неапол, Анкара, Познан, Москва, Таракли и др. ще предложат своите иновативни идеи за устойчиво развитие на българистиката в цялото разнообразие на контекстите и техните образователни практики.

Международната конференция ще очертае и актуалните параметри на българистиката като изследователско поле и акцентите в него: от съвременните теории за произхода на глаголицата и опитите да се реконструира фонологията на езиковия вариант, за които е била съставена, през методи за изследване на традиционната българска култура, през динамика на миграционните вълни и българската езикова идентичност, през превода като културен трансфер и др. до история на идеите. Диалогът тук, включващ представители на различни университети: Виена, Варшава, Заарбрюкен, Прага и др., ще бъде насочен към една модерна хуманитаристика, в която българистиката, преодоляла делитбените граници, поддържа своята високопродуктивна научна видимост.

Програма на конференцията на СЧБ на 20 май 2021 г.

Документи

Актуално

БАН присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Франческо Гуида

Българската академия на науките присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Франческо Гуида на тържествена церемония, която се проведе на 28 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН. Званието се присъжда за неговия принос в балканистичните изследвания. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски представи научните работа на проф. Франческо Гуида и [...]

Go to Top