Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. по чл. 187 ЗОП с предмет „Извършване на финансов одит за нуждите на Българска академия на науките по три обособени позиции“.

Преписка идентиф. номер ОП-8 / 2019 г.
Дата на създаване: 07.11.2019 г.

Приложения номера 2, 3 и 4 към Договор номер ДУ-62 / 17.12.2019 г. по обособена позиция номер 3
Публикувано на 14.01.2020 г. в 17:20 часа.

Договор номер ДУ-62 / 17.12.2019 г. по обособена позиция номер 3
Публикувано на 14.01.2020 г. в 17:20 часа.

Приложения номера 2, 3 и 4 към Договор номер ДУ-61 / 17.12.2019 г. по обособена позиция номер 2
Публикувано на 14.01.2020 г. в 17:20 часа.

Договор номер ДУ-61 / 17.12.2019 г. по обособена позиция номер 2
Публикувано на 14.01.2020 г. в 17:20 часа.

Приложения номера 2, 3 и 4 към Договор номер ДУ-60 / 17.12.2019 г. по обособена позиция номер 1
Публикувано на 14.01.2020 г. в 16:12 часа.

Договор номер ДУ-60 / 17.12.2019 г. по обособена позиция номер 1
Публикувано на 14.01.2020 г. в 16:10 часа.

Приложение номер 1 към Договори номера ДУ-60 / 17.12.2019 г., ДУ-61 / 17.12.2019 г. и ДУ-62 / 17.12.2019 г.
Публикувано на 14.01.2020 г. в 16:10 часа.

Протокол № 1 по чл. 192, ал. 4 от ЗОП от работата на комисия за разглеждане и оценка от 04.12.2019 г.

Публикувано на 05.12.2019 г. в 13:40 часа.

Протокол № 2 по чл. 192, ал. 4 от ЗОП от работата на комисия за разглеждане и оценка от 04.12.2019 г.

Публикувано на 05.12.2019 г. в 13:40 часа.

Разяснения изх. номер 63-00-337 от 12.11.2019 г. по чл. 189 от ЗОП по Обява на БАН номер ОП – 8 от 07.11.2019 г. Публикувано на 12.11.2019 г. в 17:15 часа.

Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. – PDF
Публикувано на 07.11.2019 г. в 15:40 часа.

Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. – MS Word
Публикувано на 07.11.2019 г. в 15:40 часа.

Приложения към Обява номер ОП – 8 / 07.11.2019 г. – ZIP
Публикувано на 07.11.2019 г. в 15:40 часа.