Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2020.
Дата на създаване: 28.04.2020 г.

Споразумение за прекратяване на Договор номер ДУ-35 / 13.08.2020 г.
Публикувано на 12.04.2022 год. в 17:08 часа.

Обявление за приключване на Договор номер ДУ-35 / 13.08.2020 г.
Публикувано на 12.04.2022 год. в 17:08 часа.

Споразумение за прекратяване на Договор номер ДУ-34 / 13.08.2020 г.
Публикувано на 12.04.2022 год. в 17:05 часа.

Обявление за приключване на Договор номер ДУ-34 / 13.08.2020 г.
Публикувано на 12.04.2022 год. в 17:05 часа.

Споразумение за прекратяване на Договор номер ДУ-33 / 13.08.2020 г.
Публикувано на 12.04.2022 год. в 17:00 часа.

Обявление за приключване на Договор номер ДУ-33 / 13.08.2020 г.
Публикувано на 12.04.2022 год. в 17:00 часа.

Приложение № 4 към Договор № ДУ-35 / 13.08.2020 г.
Публикувано на 10 септември 2020 г.

Договор № ДУ-35 / 13.08.2020 г. по Обособена позиция № 3
Публикувано на 10 септември 2020 г.

Приложение № 2 към Договор № ДУ-35 / 13.08.2020 г.
Публикувано на 10 септември 2020 г.

Приложение № 3 към Договор № ДУ-35 / 13.08.2020 г.
Публикувано на 10 септември 2020 г.

Договор № ДУ-34 / 13.08.2020 г. по Обособена позиция № 2
Публикувано на 10 септември 2020 г.

Приложение № 3 към Договор № ДУ-34 / 13.08.2020 г.
Публикувано на 10 септември 2020 г.

Приложение № 2 към Договор № ДУ-34 / 13.08.2020 г.
Публикувано на 10 септември 2020 г.

Приложение № 4 към Договор № ДУ-34 / 13.08.2020 г.
Публикувано на 10 септември 2020 г.

Приложение № 3 към Договор № ДУ-33 / 13.08.2020 г.
Публикувано на 10 септември 2020 г.

Приложение № 4 към Договор № ДУ-33 / 13.08.2020 г.
Публикувано на 10 септември 2020 г.

Обявление изх. номер: 12-00-70 от 10.09.2020 г. за възложена поръчка
Публикувано на 10 септември 2020 г.

Договор № ДУ-33 / 13.08.2020 г. по Обособена позиция № 1
Публикувано на 10 септември 2020 г.

Приложение № 1 към договорите по Обособени позиции № 1, № 2 и № 3
Публикувано на 10 септември 2020 г.

Приложение № 2 към Договор № ДУ-33 / 13.08.2020 г.
Публикувано на 10 септември 2020 г.

Решение номер РИ-ОП-1 от 07.07.2020 г. за определяне на изпълнители по трите обособени позиции
Публикувано на 08.07.2020 г. (дд/мм/гггг) в 16:40 часа.

Окончателен Протокол от работата на комисията за оценка на офертите
Публикувано на 08.07.2020 г. (дд/мм/гггг) в 16:40 часа.

Протокол номер 3 от работата на комисията за оценка на офертите
Публикувано на 08.07.2020 г. (дд/мм/гггг) в 16:40 часа.

Протокол номер 2 от работата на комисията за оценка на офертите
Публикувано на 08.07.2020 г. (дд/мм/гггг) в 16:40 часа.

Съобщение за отваряне на ценови предложения
Публикувано на 16.06.2020 г. в 16:20 часа.

Придружително писмо от Председателя на Комисията за оценка на офертите във връзка с Протокол № 1
Публикувано на 05 юни 2020 г. в 17:20 часа.

Протокол № 1 по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП от работата на комисията
Публикувано на 05 юни 2020 г. в 17:20 часа.

Разяснения № 2 – изх. номер 63-00-220 от 18.05.2020 г. – по условията, зададени в документация за участие в процедура
Публикувано на 18.05.2020 г. в 14:15 часа.

Разяснения изх. номер 63-00-217 от 14.05.2020 г. по условията, зададени в документация за участие в процедура
Публикувано на 14.05.2020 г. 11:55 часа.

Решение номер ОП-3 от 28.04.2020 г. за откриване на процедурата
Публикувано на 28.04.2020 г. в 14:20 часа.

Обявление изх. номер 12-00-39 от 28.04.2020 г. за поръчка
Публикувано на 28.04.2020 г. в 14:20 часа.

Документация за участие – ZIP
Публикувано на 28.04.2020 г. в 14:20 часа.