Преписка идентиф. номер: ОП-Д-2 / 2020 г.
Дата на създаване: 27.05.2020 г. (дд/мм/гггг).

Обявление за приключване на договора по обособена позиция № 1
Публикувано на 05.10.2021 год. в 16:55 часа.

Обявление за приключване на договора по обособена позиция № 2
Публикувано на 05.10.2021 год. в 17:00 часа.

Обявление изх. номер 12-00-8 от 17.02.2021 г. за възложена поръчка по Обособ. позиция № 2
Публикувано на 17.02.2021 г. в 15:30 часа.

Договор номер ДС-1 от 19.01.2021 г. по Обособ. позиция № 2
Публикувано на 17.02.2021 г. в 15:30 часа.

Приложение № 1 – Техническа спецификация към Договор № ДС-1 от 19.01.2021 г.
Публикувано на 17.02.2021 г. в 15:30 часа.

Приложение № 2 – Техническа Оферта към Договор № ДС-1 от 19.01.2021 г.
Публикувано на 17.02.2021 г. в 15:30 часа.

Приложение № 2 – Линеен план график към Договор № ДС-1 от 19.01.2021 г.
Публикувано на 17.02.2021 г. в 15:30 часа.

Приложение № 2 – Ценова Оферта към Договор № ДС-1 от 19.01.2021 г.
Публикувано на 17.02.2021 г. в 15:30 часа.

Приложение № 2 – части от ЕЕДОП, свързани с неизползването на подизпълнители – към Договор № ДС-1 от 19.01.2021 г.
Публикувано на 17.02.2021 г. в 15:30 часа.

Приложение № 3 към Договор № ДС-1 от 19.01.2021 г.
Публикувано на 17.02.2021 г. в 15:30 часа.

Приложение № 2 към Договор номер ДС-1 от 30.07.2020 г.
Публикувано на 25.08.2020 г. в 17:05 часа.

Приложение № 3 към Договор номер ДС-1 от 30.07.2020 г.
Публикувано на 25.08.2020 г. в 17:05 часа.

Обявление изх. номер 12-00-66 от 25.08.2020 г. за възложена поръчка по Обособ. позиция № 1
Публикувано на 25.08.2020 г. в 17:00 часа.

Договор номер ДС-1 от 30.07.2020 г. по Обособ. позиция № 1
Публикувано на 25.08.2020 г. в 17:00 часа.

Приложение № 1 към Договор номер ДС-1 от 30.07.2020 г.
Публикувано на 25.08.2020 г. в 17:00 часа

Решение номер РИ-ОП-2 от 07.07.2020 г. за определяне на изпълнители по двете обособени позиции
Публикувано на 07.07.2020 г.

Доклад по чл. 67, ал. 6 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на комисията за оценка на офертите
Публикувано на 07.07.2020 г.

Протокол номер 3 от работата на комисията за оценка на офертите
Публикувано на 07.07.2020 г.

Протокол номер 2 от работата на комисията за оценка на офертите
Публикувано на 07.07.2020 г.

Протокол по чл. 67, ал. 2 от ППЗОП за проведени преговори по обособена позиция № 1
Публикувано на 07.07.2020 г.

Протокол по чл. 67, ал. 2 от ППЗОП за проведени преговори по обособена позиция № 2
Публикувано на 07.07.2020 г.

Писмо изх. номер 63-00-225 от 29.06.2020 г. за датата, часа и мястото на провеждане на преговорите по обособена позиция № 1.
Публикувано на 29.06.2020 г. в 17:29 часа.

Писмо изх. номер 63-00-224 от 29.06.2020 г. за датата, часа и мястото на провеждане на преговорите по обособена позиция № 2.
Публикувано на 29.06.2020 г. в 17:29 часа.

Съобщение изх. номер 63-00-243 от 24.06.2020 г. за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по процедурата
Публикувано на 24.06.2020 г. в 17:00 часа.

Протокол № 1 по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от работата на конкурсната комисия
Публикувано на 16.06.2020 г.

Решение номер ОП-Д-2 от 27.05.2020 г. за откриване на процедурата
Публикувано на 27.05.2020 г. в 16:25 часа.

Покана изх. номер 63-00-224 от 27.05.2020 г. по Обособена позиция № 1 – PDF
Публикувано на 27.05.2020 г. в 16:25 часа.

Покана изх. номер 63-00-224 от 27.05.2020 г. по Обособена позиция № 1 – MS Word
Публикувано на 27.05.2020 г. в 16:25 часа.

Приложения към Покана изх. номер 63-00-224 от 27.05.2020 г. по Обособена позиция № 1 – ZIP
Публикувано на 27.05.2020 г. в 16:25 часа.

Покана изх. номер 63-00-225 от 27.05.2020 г. по Обособена позиция № 2 – PDF
Публикувано на 27.05.2020 г. в 16:25 часа.

Покана изх. номер 63-00-225 от 27.05.2020 г. по Обособена позиция № 2 – MS Word
Публикувано на 27.05.2020 г. в 16:25 часа.

Приложения към Покана изх. номер 63-00-225 от 27.05.2020 г. по Обособена позиция № 2 – ZIP
Публикувано на 27.05.2020 г. в 16:25 часа.