Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. Пловдив и гр. Бургас“

Преписка идентиф. номер ОП-6 / 2019 г.
Дата на създаване: 02.10.2019 г.

Обявление за Изменение Изх. Номер 12-00-89 от 18.10.2023 год.
Публикувано на 23.10.2023 год. в 14:20 часа.

Допълнително Споразумение от 06.10.2023 год. към Договора
Публикувано на 23.10.2023 год. в 14:20 часа.

Обявление за изменение изх. номер 12-00-1 от 08.01.2020 г. за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение.
Публикувано на 10.01.2020 г. в 15:30 часа.

Допълнително споразумение № ДУ-56-А-1 / 16.12.2019 г. към Договор № ДУ-56 / 06.12.2019 г.
Публикувано на 10.01.2020 г. в 15:30 часа.

Обявление изх. номер 12-00-2 от 02.01.2020 г. за възложена поръчка
Публикувано на 06.01.2020 г. (дд/мм/гггг) в 13:40 часа.

Договор номер ДУ-56 / 06.12.2019 г.
Публикувано на 06.01.2020 г. (дд/мм/гггг) в 13:40 часа.

Решение номер ОП-6 от 02.10.2019 г. за откриване на процедурата.
Публикувано на 02.10.2019 г. в 15:20 часа.