Договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. София и гр. Берковица (област Монтана)“.

Преписка идентиф. номер ОП-7 / 2019 г.
Дата на създаване: 17.10.2019 г.

Обявление за Изменение Изх. Номер 12-00-88 от 18.10.2023 год.
Публикувано на 23.10.2023 год. в 14:12 часа.

Допълнително Споразумение от 06.10.2023 год. към Договора
Публикувано на 23.10.2023 год. в 14:12 часа.

Обявление изх. номер 12-00-24 от 18.02.2020 г. за изменение на договора
Публикувано на 20.02.2020 г. в 13:10 часа.

Допълнително споразумение номер 1 от 11.02.2020 г. към договора
Публикувано на 20.02.2020 г. в 13:10 часа.

Обявление изх. номер 12-00-1 от 02.01.2020 г. за възложена поръчка
Публикувано на 06.01.2020 г. (дд/мм/гггг) в 13:35 часа.

Договор номер ДУ-55 / 06.12.2019 г.
Публикувано на 06.01.2020 г. (дд/мм/гггг) в 13:35 часа.

Решение номер ОП-7 от 16.10.2019 г. за откриване на процедурата.
Публикувано на 17.10.2019 г. в 11:00 часа.