Обява № ОП-4 от 08.08.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: “Годишен абонамент за нови версии на счетоводна програма „Скиптър(i)” на „Униконс” ООД за двустранно счетоводство и системна помощ след заявка от Възложителя”

Преписка идентиф. номер ОП-4 / 2019 г.
Дата на създаване: 09.08.2019 г.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП (в сила до 01.11.2019 г.) Срокът за получаване на оферти се удължава до 26/08/2019 г., 17:30 часа (дд/мм/гггг, чч:мм). Дата и час на отваряне на офертите: 27.08.2019 г., Час: (чч:мм): 10:00 часа. Място на отваряне на офертите: сградата на Българска академия на науките, Р България, гр. София 1040, ул. “15 ноември” № 1, етаж 2, стая 207

Информация за възлагането на Обява № ОП-4 от 08.08.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП г.: Обществената поръчка е възложена на „Адасофт” ООД

Договор № ДУ-42 от 16.09.2019 г. за изпълнение на поръчката. Публикувано на 14.10.2019 г. в 16:45 часа.

Протокол (окончателен) по чл. 192, ал. 4 от ЗОП от работата на конкурсната комисия. Публикувано на 05.09.2019 г. в 14:10 часа.

Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП от работата на конкурсната комисия Публикувано: 21.08.2019 г. в 16:30 часа.

Обява № ОП-4 от 08.08.2019 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за обществената поръчка Дата на публикуване: 09.08.2019 г. (дд/мм/гггг).

Документация изх. № 63-00-280 / 08.08.2019 г. към Обява № ОП-4 от 08.08.2019 г. – PDF Дата на публикуване: 09.08.2019 г. (дд/мм/гггг).

Документация изх. № 63-00-280 / 08.08.2019 г. към Обява № ОП-4 от 08.08.2019 г. – MS Word Дата на публикуване: 09.08.2019 г. (дд/мм/гггг).