Преписка идентиф. номер: ОП-4 / 2020.
Дата на създаване: 08.06.2020 г. (дд/мм/гггг).

Обявление изх. номер 12-00-52 от 17.07.2023 год. за изменение на договора
Публикувано на 17.07.2023 год. в 15:50 часа.

Допълнително споразумение № 2 към Договор № ДУ-49 от 03.12.2020 г.
Публикувано на 17.07.2023 год. в 15:50 часа.

Обявление изх. номер 12-00-53 от 17.07.2023 год. за изменение на договора
Публикувано на 17.07.2023 год. в 15:51 часа.

Допълнително споразумение № 3 към Договор № ДУ-49 от 03.12.2020 г.
Публикувано на 17.07.2023 год. в 15:52 часа.

Обявление изх. номер 12-00-28 от 26.04.2021 год. за изменение на договора
Публикувано на 26.04.2021 год. в 17:25 часа.

Допълнително споразумение № 1 към Договор № ДУ-49 от 03.12.2020 г.
Публикувано на 26.04.2021 год. в 17:25 часа.

Обявление за възложена поръчка
Публикувано на 23.12.2020 г. в 15:50 часа.

Договор № ДУ-49 / 03.12.2020 г.
Публикувано на 23.12.2020 г. в 15:50 часа.

Приложение № 3 към Договор № ДУ-49 / 03.12.2020 г.
Публикувано на 23.12.2020 г. в 15:50 часа.

Приложение № 5 към Договор № ДУ-49 / 03.12.2020 г.
Публикувано на 23.12.2020 г. в 15:50 часа.

Приложение № 1 към договора не е публикувано в Профила на купувача на Възложителя на основание чл. 102, ал. 3 от ЗОП.
Публикувано на 23.12.2020 г. в 15:50 часа.

Приложение № 2 към договора и Приложение № 4 към договора не са публикувани в Профила на купувача на Възложителя на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП – представена от Изпълнителя в офертата Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП.
Публикувано на 23.12.2020 г. в 15:50 часа.

Решение номер РИ-ОП-4 от 26.08.2020 г. на Възложителя за определяне на изпълнител
Публикувано на 27.08.2020 г. в 15:50 часа.

Протокол № 2 от работата на комисията
Публикувано на 27.08.2020 г. в 15:50 часа.

Протокол № 3 от работата на комисията
Публикувано на 27.08.2020 г. в 15:50 часа.

Протокол (Обобщен) по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от работата на комисията
Публикувано на 27.08.2020 г. в 15:50 часа.

Съобщение изх. номер 63-00-293 / 11.08.2020 г. за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по поръчката
Публикувано на 11.08.2020 г. в 15:45 часа

Протокол № 1 по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от работата на комисията за оценка на офертите – PDF
Публикувано на 22.07.2020 г. в 16:32 часа.

Протокол № 1 по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от работата на комисията за оценка на офертите – MS Word
Публикувано на 22.07.2020 г. в 16:32 часа.

Решение номер ОП-4 от 08.06.2020 г. за откриване на процедурата
Публикувано на 08.06.2020 г. в 17:05 часа.

Обявление изх. номер 12-00-47 от 08.06.2020 г. за поръчка
Публикувано на 08.06.2020 г. в 17:05 часа.

Документация за участие – ZIP
Публикувано на 08.06.2020 г. в 17:05 часа.

Указание: Техническата Спецификация за възлагане на поръчката и Правилника за пропускателния режим в обекта съдържат конфиденциална информация и ще бъдат предоставяни на заинтересованите лица само срещу представяне на декларация за конфиденциалност по образец Приложение № 10 от документацията за участие.