Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Развитие и модернизация на комуникационните мрежи на Българската академия на науките (БАН), осигуряване достъп до Интернет, защита от DDoS[1] атаки и предоставяне на услуги от доставчик на Интернет за нуждите на БАН и звена на БАН”

[1] Под „DDoS атака“ се има предвид Атака тип отказ на услуга.

Преписка идентиф. номер ОП-5 / 2019 г.
Дата на създаване: 12.09.2019 г.

Обявление за Изменение Изх. Номер 12-00-9 от 30.01.2024 год.
Публикувано на 02.02.2024 год. в 12:45 часа.

Допълнително Споразумение Номер 2 към Договора
Публикувано на 02.02.2024 год. в 12:45 часа.

Обявление за Изменение Изх. Номер 12-00-62 от 01.08.2023 год.
Публикувано на 04.08.2023 год. в 11:50 часа.

Допълнително Споразумение Номер 1 към Договора
Публикувано на 04.08.2023 год. в 11:50 часа.

Обявление изх. номер 12-00-3 от 03.01.2020 г. за възложена поръчка
Публикувано на 06.01.2020 г. (дд/мм/гггг) в 13:30 часа.

Договор номер ДУ-54 / 06.12.2019 г.
Публикувано на 06.01.2020 г. (дд/мм/гггг) в 13:30 часа.

Приложение номер 1 към Договор номер ДУ-54 / 06.12.2019 г.
Публикувано на 06.01.2020 г. (дд/мм/гггг) в 17:00 часа.

Приложение номер 2 към Договор номер ДУ-54 / 06.12.2019 г.
Публикувано на 06.01.2020 г. (дд/мм/гггг) в 17:00 часа.

Приложение номер 3 към Договор номер ДУ-54 / 06.12.2019 г.
Публикувано на 06.01.2020 г. (дд/мм/гггг) в 17:00 часа.

Приложение номер 5 към Договор номер ДУ-54 / 06.12.2019 г.
Публикувано на 06.01.2020 г. (дд/мм/гггг) в 17:00 часа.

Приложение номер 6 към Договор номер ДУ-54 / 06.12.2019 г.
Публикувано на 06.01.2020 г. (дд/мм/гггг) в 17:00 часа.

Решение № РИ-ОП-4 от 18.11.2019 г. за определяне на изпълнител по обществената поръчка. Публикувано на 19.11.2019 г. в 15:45 часа.

Доклад от работата на конкурсната комисия. Публикувано на 19.11.2019 г. в 15:45 часа.

Протокол № 2 от работата на конкурсната комисия. Публикувано на 19.11.2019 г. в 15:45 часа.

Протокол № 3 от работата на конкурсната комисия. Публикувано на 19.11.2019 г. в 15:45 часа.

 

Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществената поръчка. Публикувано на 06.11.2019 г. в 13:15 часа.

Протокол № 1 по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от работата на конкурсната комисия. Публикувано на 29.10.2019 г. в 15:50 часа.

Разяснения изх. номер 63-00-317 от 11.10.2019 г. по чл. 33 от ЗОП по документацията на обществената поръчка. Публикувано на 11.10.2019 г. в 15:55 часа.

Решение номер ОП-5 от 10.09.2019 г. за откриване на процедурата. Публикувано на 12.09.2019 г. в 15:35 часа.

Обявление изх. номер 12-00-105 от 10.09.2019 г. за поръчка. Публикувано на 12.09.2019 г. в 15:35 часа.

Документация за участие – ZIP. Публикувано на 12.09.2019 г. в 15:35 часа.