Институтът за икономически изследвания търси да назначи асистенти с ОНС „Доктор“ на срочен трудов договор

Институтът за икономически изследвания при БАН търси за назначаване на срочен трудов договор след провеждане на конкурсна процедура/събеседване 3 (ТРИМА) асистенти с ОНС „Доктор“ в Професионално направление 3.8 Икономика в следните научни области: Макроикономика (икономически растеж) – 1 място за секция „Макроикономика“ Икономика и управление на фирмата – 1 място за секция „Икономика на фирмата“ Световно стопанство и МИО (финанси на ЕС) – 1 място за секция „Международна икономика“ Информация за провеждане на конкурсна процедура/събеседване за назначаване на асистенти можете да намерите на: https://www.iki.bas.bg/files/Pravilnik-nauchni-stepeni_2021.pdf   СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:  14.10.2021 г. – 12.11.2021 г. Информация относно Необходими документи, Заявление и Контакти може да намерите на https://www.iki.bas.bg/asistent

2021-10-14T16:14:51+00:00четвъртък, 14 октомври 2021 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ, Човек и общество|

Дигиталната трансформация обсъждат изследователи в БАН

Научна конференция по проект BEYOND4.0 Inclusive Futures for Europe BEYOND Industrie4.0 and Digital Disruption” (Приобщаващо бъдеще за Европа отвъд Индустрия 4.0 и дигиталната трансформация) се провежда в БАН на 30 септември и 1 октомври. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, зам.-министърът на образованието и науката чл.-кор. Константин Хаджииванов, директорът на Института по философия и социология проф. Веселин Петров и координаторът на проекта проф. Стивън Донт откриха събитието в зала „Проф. Марин Дринов“ в БАН. Изследователи от 22 държави ще представят и обсъждат резултатите от проекта и научни изследвания, свързани с дигиталната трансформация и иновациите на работното място. Проектът е финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз. Организатори  са консорциумът по проекта BEYOND4.0, Българската академия на науките (Институт по философия и социология), Европейското училище за [...]

2021-09-30T15:20:22+00:00четвъртък, 30 септември 2021 |Категории: Избрани, Човек и общество|Етикети: |

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности „доцент“ и „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: доцент – един по Международно частно право за нуждите на секция „Международноправни науки“; главен асистент – един по Трудово право и обществено осигуряване  за нуждите на секция „Гражданскоправни науки“. Документите се подават в ИДП:  п.к. 1000, гр. София, ул. „Сердика“ № 4, в срок от 2 (два) месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 68 от 17.08.2021 г. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.68 от 17.08.2021 г. и на сайта на ИДП https://ipn-bg.org/konkursi/konkursi-zaemane-akademichni-dlzhnosti2.html    

Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище предлагат учени от БАН

Училищни психолози и педагогически съветници се обучават как да я прилагат Учени от департамент „Психология“ на Института за изследване на населението и човека към БАН (ИИНЧ-БАН) създадоха „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“. Програмата има иновативен характер за България. Нейното създаване и обучението на училищни специалисти в прилагането й се финансира от Министерството на образованието и науката. До този момент в страната не е провеждана подобна научно-обоснована и систематизирана разработка за превенция на агресията, чието систематично прилагане да има доказано позитивен ефект в краткосрочен план и обосновано очакван добър ефект в дългосрочен план. Областта на приложение на Програмата е в системата на училищното образование. Тя е с универсален характер и може да бъде въведена и прилагана във всички основни и [...]

2021-07-29T13:29:51+00:00четвъртък, 29 юли 2021 |Категории: Човек и общество|Етикети: |

ИДП при БАН обявява конкурси за заемане на академични длъжности „професор“ и „доцент“

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: професор – трима: един по Административно право и административен процес и един по Правна социология  за нуждите на секция „Публичноправни науки“, един по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“; доцент – двама: един по Конституционно право на Република България, за нуждите на секция „Публичноправни науки“, един по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“. Документите се подават в ИДП:  п.к. 1000, гр. София, ул. „Сердика“ № 4, в срок от 2 (два) месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“, бр. 62 от 27.07.2021 [...]

ИДП при БАН прекратява обявени конкурси за заемане на академични длъжности

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките прекратява обявените в „Държавен вестник“, бр. 19/05 март 2021 г. конкурси за заемане на академични длъжности от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: професор – 3 (трима): 1 (един) по Административно право и административен процес и 1 (един) по Правна социология  за нуждите на секция „Публичноправни науки“, 1 (един) по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“; доцент – 2 (двама): 1 (един) по Конституционно право на Република България, за нуждите на секция „Публичноправни науки“, 1 (един) по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“ със срок от 6 (шест) месеца от публикуването на обявата в „Държавен вестник“. Конкурсите [...]

Go to Top