Награда за Спиноф 2024

Учени от ИИНЧ разработват приложение за превенция и подобряване на психичното здраве на майките след раждането Институтът за изследване на населението и човека (ИИНЧ-БАН) като част от инициатива в подкрепа на майките получи приз за SpinOff 2024 (Спиноф 2024). Щастливи сме, че можем да участваме с научната си експертиза за подобряване и превенция на психологичното благополучие на майките чрез Momfident, макар да сме в една предварителна фаза, отбеляза доц. д-р Стоянка Черкезова от ИИНЧ-БАН. Идеята е да се разработи приложение за превенция и подобряване на психичното здраве и благополучие на майките през първите три години след раждането. Приложението използва модели с изкуствен интелект, които се захранват единствено с проверена информация от научни изследвания. Приложението подкрепя майките под формата на персонализиран разговор с тях. „Предстои ни [...]

Икономистите на БАН прогнозират малко над 2% ръст на БВП за тази година

Заради неблагоприятната външна и вътрешна икономическа обстановка, реалният растеж на БВП за 2024 г. ще е малко над 2%, което е под потенциалния. Очакванията за следващите две години са за плавно възстановяване до средните нива от преди пандемията, като вътрешното търсене ще продължи да бъде основен фактор на икономическия растеж. Това се казва в макроикономическата прогноза на Института за икономически изследвания при Българската академия на науките за периода 2024-2026 г., която се основава на допускания за икономическото развитие в средносрочен план на международните цени и външното търсене, както и на параметрите на икономическата политика, провеждана в страната. В средносрочен план икономическият растеж в България ще остане от порядъка на 3.0 – 3.5% годишно, прогнозират икономистите на БАН. Според тях динамиката на потреблението ще се определя [...]

2024-02-15T14:26:05+02:00четвъртък, 15 февруари 2024 |Категории: Човек и общество|Етикети: |

Представиха над 40 доклада на конференция за прехода към зелена икономика в Института за икономически изследвания

Над 40 доклада представиха учени на научна конференция в Института за икономически изследвания при БАН. Форумът „Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи“ е ежегоден, като тази година е посветен на темата: „Национални и европейски предизвикателства на прехода към зелена икономика“. В него участваха представители на министерствата на финансите и на енергетиката, неправителствени организации и от академичните среди в страната. Програмата на конференцията включваше 4 тематични направления - устойчиво развитие, икономически растеж и пазар на труда при прехода към зелена икономика; европейски перспективи и финансиране на зеления преход; въздействия на прехода към зелена икономика върху регионалната и секторната икономика и преходът към зелена икономика и фирмите. Пленарният доклад на тема: „Теоретични дефицити и политически илюзии на зеления преход“ бе изнесен от проф. д-р Даниела [...]

2023-12-06T14:22:37+02:00сряда, 6 декември 2023 |Категории: Човек и общество|

Млад учен от ИДП при БАН с награда „Д-р Илко Ескенази“ на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

Д-р Петър Топуров – асистент от секция „Гражданскоправни науки“ на Института за държавата и правото при БАН, спечели ежегодната награда за научна публикация в областта на правната наука, носеща името на д-р Илко Ескенази. Наградата се присъжда от 2005 г. от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ и мемориален фонд „Д-р  Илко Ескенази“. Конкурсът за присъждането ѝ има за цел да отличи по един писмен труд в областите „Право“ и „Икономика“, свързан с интегрирането на България и нейното членство в ЕС и е предназначен за млади учени до 35 годишна възраст. Тази година научното жури присъди наградата на д-р Петър Топуров за подготвената от него студия със заглавие „Домашното насилие като форма на нарушаване на правата на човека в практиката на Европейския съд по [...]

2023-12-04T10:18:33+02:00понеделник, 4 декември 2023 |Категории: Човек и общество|Етикети: |

Нова книга „Ценности, справедливост и психично благополучие“ на проф. дн Ергюл Таир

  Представяне на книгата „Ценности, справедливост и психично благополучие“ на проф. дн Ергюл Таир от департамент „Психология“ на Института за изследване на населението и човека (ИИНЧ) се състоя в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН на 18 октомври. Директорът на ИИНЧ проф. Антоанета Христова откри събитието като благодари на проф. Таир за това, че е възродила секцията по трудова и организационна психология в института и подчерта работата й на много задълбочен учен в сферата на психологията. Книгата от почти 300 страници е на издателство „Проф. Марин Дринов“ с рецензенти проф. Антоанета Христова, проф. Снежана Илиева и проф. Соня Карабельова. Изданието е не само за тясно специализираната колегия, но е насочено и към по-широката общественост. На събитието присъстваха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и представители [...]

2023-10-20T11:59:43+03:00четвъртък, 19 октомври 2023 |Категории: Човек и общество|

Конкурс за академичната длъжност “асистент” в Центъра за емпирични социални изследвания на ИФС – БАН

В съответствие с чл. 23 от ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ – БАН ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ (ПУРПНСЗАД), Научният съвет на ИФС обявява конкурсна процедура по събеседване (ПРОТОКОЛ от 04.07.2023 г.) за назначаване на срочен трудов договор на асистент (едно място) по научна специалност Социология, научно направление 3.1. "Социология, антропология и науки за културата". Съгласно чл. 23, ал. 3 от ПУРПНСЗАД на ИФС, кандидатите следва да подадат заявление за участие, към което прилагат: а) мотивационно писмо б) автобиография в) диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“ г) диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава д) удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв е) други по преценка на [...]

Go to Top