Начало/Направления

STELLAR школи по радиоастрономически изследвания и технологии

Студенти, магистри, докторанти и млади учени по астрономия, физика, инженерни, компютърни науки и математика могат да кандидатстват за участие в заключителните три школи в рамките на проекта STELLAR („Научно и технологично усъвършенстване чрез използване на постиженията на LOFAR в радиоастрономията“). STELLAR (2020-2023) e трансформационен проект по Програма „Хоризонт 2020“, който осъществява обучение на следващо поколение български радиоастрономи, свързано с предстоящото изграждане и бъдещо устойчиво развитие на българска станция на общоевропейския разпределен нискочестотен радиотелескоп LOFAR. Участници в проекта и организатори на школите са Институтът по астрономия с НАО – БАН и Техническият университет в София, в партньорство с Дъблинския институт за авангардни изследвания DIAS и нидерландския Институт по радио астрономия ASTRON. STELLAR целú разработването на учебни програми по радиоастрономия, космическо време и радиокомуникационно инженерство за [...]

Награда „Еврика“ за млад изобретател получи Елица Петкучева от БАН

Награда „Еврика“ за млад изобретател беше присъдена на Елица Петкучева от БАН като съавтор в изобретение „Метод за синтез на електрод за приложение като електрокатализатор за реакцията на отделяне на кислород“. Отличието връчи председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски на тържественото награждаване на лауреатите на наградите "Еврика" за 2022 г. Церемонията се  проведе на 31 януари в НДК. Организатор на инициативата е фондация "Еврика". Изобретението касае нови катализатори за реакцията на отделяне на кислород, методи за производството и потенциалното им приложение. Целта на изобретението е да се получат нови катализатори с отлична каталитична активност чрез използване на достъпни материали и прости и евтини процедури за активация. Обещаваща алтернатива за съхранение на енергия представлява водородът, който е екологично чист и гъвкав източник на енергия. Разлагането [...]

Конкурс в Института за литература

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление  2.1. Филология по научна специалност „Българска литература (Стара българска литература)“ – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.           Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 6/20.01.2023 г.           Документи: Молба за допускане до участие в конкурса; 2. Автобиография (европейски образец);                                                                                              3. Диплома за образователната и научна степен „доктор“;                                                    4. Медицинско свидетелство*;                                                                                                    5. Свидетелство за съдимост*;                                                                                                    6. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);                                                 7. Списък на публикации в научни издания.                                                                             8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания (по чл. 2б, ал. 2    и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и [...]

Заседание на Научно жури в Института за изследване на изкуствата

На 3 февруари 2023 г., петък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 535-РД / 07.10.2022 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 8, т. 5 / 30.09.2022 г.), в състав: доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк; доц. д-р Гергана Дончева, ИБЦТ; проф. д-р Емилия Стоева, НАТФИЗ, рецензент; проф. д-р  Надежда Михайлова, ИИИзк, председател на НЖ и рецензент; проф. д. н. Петя Александрова, НБУ, ще проведе публична защита на дисертационния труд Съвременно експериментално кино – развитие на визуално-артистични практики на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Екранни изкуства при ИИИзк Анджела Ангелу Гоцис за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. Научен ръководител проф. д-р [...]

Защита на дисертационен труд в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 16 февруари (четвъртък) 2023 г. от 14 часа в зала „Акад. Александър Теодоров Балан“ на Института ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Семантична структура на съществителните имена, образувани с наставка -ик, в българския език“ на Лора Огнянова Желева, докторант към Секцията за съвременен български език научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език Научен ръководител: проф. д-р Руска Станчева Научно жури: Председател на журито: Проф. д-р Светла Коева – становище Членове на журито: 1.     Проф. д-р Сия Колковска – становище проф. д.ф.н. Красимира Алексова – рецензия 3.     Доц. д-р Марина [...]

Открито заседание на научно жури в ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 14.02.2023 г. от 14:00 ч. в Института по математика и информатика – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Вариационни принципи за supinf задачи с ограничения и равновесие в некооперативни игри“   на Детелина Кирилова Камбурова в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.5 Математика докторска програма  „Изследване на операциите“  Научен ръководител: акад. Юлиан Ревалски Председател на Научното жури: проф. д-р Цветомир Цачев Членове на Научното жури: акад. Юлиан Ревалски проф. дмн Надя Златева проф. дмн Боян Златанов доц. д-р Диана Неделчева Материалите по защитата са на разположение [...]

Go to Top