Начало/Направления

Научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

Четиринадесетата научна сесия "Младите учени в света на полимерите", организирана от Институт по полимери-БАН, се проведе на 1 юни. Събитието е част от дейностите на Института, свързани с популяризиране на научните постижения на млади български изследователи, занимаващи се с научни изследвания в областта на полимерните материали пред академичната колегия, бизнеса и широката общественост. Двадесет и двама млади учени от институти на БАН и от различни университети представиха своите разработки. По време на сесията бяха отличени студент Румена Станчева от ИП-БАН и докторант Деница Николова от Факултета по химия и фармация към СУ-София.  Награди за най-добър постер получиха млад учен Любомира Радева ФФ към МУ-София и докторант Ина Анастасова от ИП-БАН. Линк към постерните съобщения е достъпен на: https://polymer.bas.bg/wp-content/uploads/2023/05/2023-knijka-14-sesia_Mladi-ucheni.pdf https://www.facebook.com/groups/314005873298210/permalink/1003304287701695/

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в ИЕЕС – БАН

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичнaтa длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“, за нуждите на направление „Водородни енергийни системи“. Конкурсът е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 40 от 05.05.2023г.  Срок за подаване на документите – до 05.07.2023 г.  Документи се подават в канцеларията на ИЕЕС - БАН, гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая 218, тел. 02/979 27 50. (https://iees.bas.bg/bg/career-167/procedureAcadPosCur-173)    

2023-06-02T11:46:06+03:00петък, 2 юни 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ, Човек и общество|

Институтът по обща и неорганична химия обявява конкурси за професори

Институтът по обща и неорганична химия при БАН - София, обявява конкурси  за професори - двама, един по професионално направление 4.2. Химически науки (аналитична химия) за лаборатория „Методична лаборатория по атомна спектрометрия” и един по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло)  за лаборатория “Електронна спектроскопия на твърди повърхности” доценти - трима, един по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория “Електронна спектроскопия на твърди повърхности”, един по професионално направление 4.2. Химически науки (химична кинетика и катализ) за лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда” и един по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Високотемпературни оксидни материали”. Всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в канцеларията на института,  [...]

Заседание за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 15 юни 2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Сравнителен анализ на основните характеристики в поведението на соколовите птици (семейство Falconidae), гнездещи на Балканския полуостров” на Гиргина Николаева Даскалова, редовен докторант към НПМ – БАН по професионално направление: 4.3 “Биологични науки”, научна специалност “Зоология”. Линк към защитата: https://us02web.zoom.us/j/84105443078?pwd=TXZhSGNSZ2tSY1NwMHJXTFpvR3FHZz09 Научен ръководител: доц. д-р Петър Станиславов Шурулинков Научно жури (назначено със Заповед на Директора на НПМ – БАН № 193/27.03.2023 г.): доц. д-р Георги Сашев Попгеоргиев (председател) – становище проф. дбн Петър Василев Генов – становище доц. д-р Борис Петров Николов – рецензия [...]

Mеждународна конференция „Епигенетични механизми на адаптация на културните растения към климатичните промени“

Третата международна конференция на научната мрежа EPI-CATCH „Еpigenetic mechanisms of crop adaptation to climate change - CA19125“ (Епигенетични механизми на адаптация на културните растения към климатичните промени), финансирана от Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии (COST), се провежда 30 май до 1 юни в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките.  Директорът на Института по физиология на растенията и генетика проф. Валя Василева откри форума. Основната цел на EPI-CATCH мрежата е създаването на общоевропейска рамка за обмен на знания и умения в областта на растителната епигенетика. Тази сравнително нова научна област е посветена на изучаването на унаследяемите изменения в активността на гените, предизвикани от биохимични модификации на ДНК молекулата и свързаните с нея хистонови белтъци, без да [...]

2023-05-30T14:52:47+03:00вторник, 30 май 2023 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|Етикети: |

Научна сесия “50 години психология в БАН: Развитие на научното познание за човека”

На 29 май се проведе юбилейна научна сесия "50 ГОДИНИ ПСИХОЛОГИЯ В БАН: Развитие на научното познание за човека", организирана от департамент „Психология“ на Института за изследване на населението и човека - Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН), посветена на 50-ата годишнина от създаването на първото академично звено по психология в БАН. На събитието присъстваха официални лица, представители на академичната общност и бизнеса, сътрудници на института и др. Форумът беше открит с приветствие от директора на ИИНЧ-БАН проф. д.н. Антоанета Христова и от ръководителя на департамент „Психология“ доц. Мария Трифонова. Поднесени бяха повече от 20 поздравителни адреса, вкл. от вицепрезидента на Република България, от Министерството на образованието и науката, от Ръководството на БАН и други академични звена, от представители на висшите училища в страната, от Ръководството на [...]

2023-05-31T11:41:10+03:00вторник, 30 май 2023 |Категории: Човек и общество|Етикети: |
Go to Top