Конкурс за главен асистент в ИЕФЕМ

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Eтнография – Културна и социална адаптация на ремигрантите в България) – един, за нуждите на секция „Балканска етнология“ със срок 2 месеца от публикуването в ДВ, бр. 87 от 19.10.2021 г. Срок за подаване на документите – до 20.12.2021 г. Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09; моб. тел. 0879409313.

Първи интегрален дигитален речник на новата и съвременната българска литература

Дигиталeн „Речник на българската литература след Освобождението“ е разработен от Института за литература на Българската академия на науките. Създаден е с идеята да бъде допълван, да бъде в непрестанно развитие. Речникът изгражда актуална и цялостна визия на българската литература след Освобождението (1878 г.), положена върху богат дигитален фонд и отворена към разнородни групи потребители. За първи път в него е представена актуална и пълна картина на новата и съвременната българска литература. Включени са повече от 400 статии за поети, белетристи, драматурзи, критици и изследователи на българската литература след Освобождението, библиографии към тях, няколко десетки статии за литературни направления, стотици кратки описания на периодични издания. Материалите са придружени от дигитален фонд, който съдържа богата фотогалерия, визуализация на ръкописи и на различни документи. Разнообразието от литературни и [...]

100 години от рождението на акад. Милко Борисов

Юбилейна научна сесия, посветена на 100 годишнината от рождението на акад. Милко Борисов, се проведе онлайн на 18 октомври 2021 г. Организатори са Институтът по физика на твърдото тяло към БАН (ИФТТ – БАН) и Съюзът на физиците в България. Форумът бе открит от директора на ИФТТ проф. Хассан Шамати. Спомени за преподавателя, учителя и организатора разказаха проф. Иван Лалов, чл.-кор. Лозан Спасов и акад. Никола Съботинов. За проф. Лалов акад. Милко Борисов е създател на катедрата „Физика на твърдото тяло“ във Физическия факултет към Софийския университет, в която се подготвят  бъдещите изследователи за нуждите на ИФТТ. Той е  един от най-големите радетели на инженерната физика, който се стреми към създаването на специалисти, необходими за атомната енергетика и квантова електроника в България. Автор е на [...]

2021-10-19T14:18:33+00:00вторник, 19 октомври 2021 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

40 години Национална астрономическа обсерватория Рожен

Институтът по астрономия на БАН  отбеляза с тържествено събрание 40-годишнината от създаването на Националната астрономическа обсерватория Рожен. Директорът на института проф. Евгени Семков представи най-значимите постижения на учените през годините и бъдещите проекти, по които ще работят изследователите. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски поздрави астрономите от Академията за високото ниво на научните им изследвания. Събитието завърши с премиера на документалния филм "Място за наука", който е посветен на 40-ата годишнина на НАО Рожен. Филмът проследява създаването на обсерваторията от идеята до превръщането й в най-голямата на Балканите. Автори са Димитър Сотиров и Валентин Паскалев.  

2021-10-18T11:15:34+00:00понеделник, 18 октомври 2021 |Категории: Астрономия, космически изследвания и технологии|Етикети: |

Защита на дисертационен труд в ИЕМПАМ-БАН

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен "доктор" съобщават, че на 20 октомври 2021 г. (сряда) от 11.00 часа в заседателна зала "Акад Ксенофонт Иванов" на ИЕМПАМ-БАН ет. 2, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “Дерматоглифична характеристика на българското население от Централна Западна България” на Надежда Венециева Параскова, докторант от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 4.3. " Биологични науки ", Докторска програма: “Антропология“ Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ - БАН No. РД-15 – 53А/ 10.08.2021 г.): Вътрешни членове: Проф. Нина Недева Атанасова, дбн Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн резервен член: Доц. Емилия Бориславова Петрова, доктор [...]

2021-10-15T10:09:13+00:00четвъртък, 14 октомври 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Институтът за икономически изследвания търси да назначи асистенти с ОНС „Доктор“ на срочен трудов договор

Институтът за икономически изследвания при БАН търси за назначаване на срочен трудов договор след провеждане на конкурсна процедура/събеседване 3 (ТРИМА) асистенти с ОНС „Доктор“ в Професионално направление 3.8 Икономика в следните научни области: Макроикономика (икономически растеж) – 1 място за секция „Макроикономика“ Икономика и управление на фирмата – 1 място за секция „Икономика на фирмата“ Световно стопанство и МИО (финанси на ЕС) – 1 място за секция „Международна икономика“ Информация за провеждане на конкурсна процедура/събеседване за назначаване на асистенти можете да намерите на: https://www.iki.bas.bg/files/Pravilnik-nauchni-stepeni_2021.pdf   СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:  14.10.2021 г. – 12.11.2021 г. Информация относно Необходими документи, Заявление и Контакти може да намерите на https://www.iki.bas.bg/asistent

2021-10-14T16:14:51+00:00четвъртък, 14 октомври 2021 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ, Човек и общество|
Go to Top