Постиженията на археологическа година 2023

Изложбата “Българска археология 2023” ще бъде отворена за посетители от 15 февруари до 26 май 2024 г. в Централна зала на НАИМ на пл. Атанас Буров № 1 Националният археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) представя седемнадесетата национална археологическа изложба “Българска археология 2023”. Изложбата показва най-интересните находки и богат илюстративен материал от теренната работа на българските археолози през 2023 година. Организира се по повод професионалния празник на археолога, 14 февруари, когато ще бъде официално открита. „В последните години  поради редица външни фактори се наложи практиката археологическият сезон да започва по-късно от предвиденото и да се провежда на извънредно бързи обороти. Въпреки това, 2023 г. бе успешна за нас. Бих искал да изразя искрена благодарност към колегите от партньорските ни [...]

Доц. д-р Марияна Стамова от ИБЦТ–БАН е удостоена с награда от Военноисторическата комисия

Доц. д-р Марияна Стамова от Института за балканистика с Център по тракология на Българската академия на науките е удостоена от Военноисторическата комисия с награда за изследване на балканската военна история и сближаване на държавите и народите от региона. Наградата беше връчена от заместник-председателя на Военноисторическата комисия Иван Сапунджиев на церемония, която се проведе на 23 януари. Официални гости на събитието за връчване на Годишните награди за 2023 г. бяха посланикът на Република Албания в България Инид Мило, посланикът на Република Северна Македония Агнеза Руси Поповска, аташе по отбраната на Република Сърбия в София полк. Желко Симич, председателят на Европейския съюз на гражданите-сеньори проф. Николай Андреев и др.

Откриване на лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“ в Института за изследване на изкуствата

На 19 декември в Института за изследване на изкуствата – БАН тържествено беше открита новата лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“, изградена и оборудвана по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“. Официални гости на събитието бяха проф. дхн Георги Вайсилов, изпълнителен директор и ръководител на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, проф. дфн Оля Харизанова, координатор на „Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“, доц. д-р Елка Трайкова, научен секретар на направление „Културноисторическо наследство и национална идентичност“ в Българската академия на науките. Събитието беше открито от директора на ИИИзк [...]

Награда за изключителна публикация в областта на българистиката

Проф. д-р Ана Лулева от Института по етнология и фолклористика с Етгоргафски музей е отличена от Bulgarian Studies Association (Асоциацията за българистични изследвания) с наградата John D. Bell Memorial Book Prize за изключителни публикации в областта на българистиката за монографията "Култура на (не)доверието в България. Антропологични перспективи". Наградата е присъдена съвместно на проф. Лулева и проф. Теодора Драгостинова за книгата "The Cold War from the Margins: A Small Socialist State on the Global Cultural Scene". Детайли относно мотивите за избор на двете издания можете да прочетете в официалната новина за наградата тук: https://www.bgstudies.org/2023-john-d-bell-book-award-winners/ Съдържание и синопсис на изданието  "Култура на (не)доверието в България. Антропологични перспективи" можете да прочете тук: http://iefem.bas.bg/wp-content/uploads/2023/12/A.-Luleva.-Kultura-na-nedoverieto_titul-sadarzhanie-i-sinopsis-s-korica.pdf  

Представяне на резултатите от участието на Института за изследване на изкуствата в проекта „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

На 12 декември 2023 г. бяха представени резултатите от участието на Института за изследване на изкуствата (ИИИзк) в проекта  „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той акцентира върху разкриване и популяризиране на културното наследство в България и цели както да осигури по-добри условия за провеждане на научни изследвания на високо ниво, така и да въведе в сферата нови технологии, за да засили потенциала на приложната наука. В първата негова фаза (2018 – 2023) ИИИзк се включи с три подпроекта. На официалното събитие присъстваха ръководителят и координаторът на „Наследство БГ“  чл.-кор. проф. дин Иван Илчев и проф. дфн Оля Харизанова от водещата организация СУ „Св. Климент Охридски“. В приветствените си думи проф. [...]

Нараства делът на наднационалната идентичност на българските граждани, но националната остава водеща

Това показват резултатите от Национално представително изследване, проведено от учени от Българската академия на науките Съвременната идентичност на българските граждани е с хибриден характер като съчетава елементи на национална, наднационална, етническа и локална идентичност. Нараства делът на идентификацията с наднационални структури, като 30,8% от анкетираните възприемат себе си като „гражданин на ЕС“. Това показват резултатите от Национално представително изследване, проведено от учени от БАН, в рамките на научноизследователския проект „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“, финансиран от фонд „Научни изследвания“. Водещо място, с най-голям дял от 84,7%, заема националната идентичност, но се променят нейните идентификационни координати. Запазва се значението на националната идентичност разбирана като култура, история, памет и език. В същото време идентификацията с определена национална държава в смисъл на държавни граници, [...]

Go to Top