Начало/Направления/Културно-историческо наследство и национална идентичност

Научна конференция „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“

Научна конференция „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“ се проведе на 6 февруари 2023 г. в заседателна зала № 1, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“. Организатори на форума бяха Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките и СУ „Св. Климент Охридски“. Приветствие към участниците направи министърът на културата Найден Тодоров и заместник-ректорът на Алма матер доц. Георги Вълчев. На събитието присъства също зам.-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов, представители на Националния инициативен комитет, учени и студенти. В конференцията взеха участие утвърдени изследователи и водещи млади специалисти, които представиха и дискутираха различни аспекти от живота и делото на Васил Левски в контекста на европейското политическо мислене през ХIХ в. и на българското националноосвободително движение през 60-те и 70-те [...]

Конкурс в Института за литература

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление  2.1. Филология по научна специалност „Българска литература (Стара българска литература)“ – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.           Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 6/20.01.2023 г.           Документи: Молба за допускане до участие в конкурса; 2. Автобиография (европейски образец);                                                                                              3. Диплома за образователната и научна степен „доктор“;                                                    4. Медицинско свидетелство*;                                                                                                    5. Свидетелство за съдимост*;                                                                                                    6. Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв);                                                 7. Списък на публикации в научни издания.                                                                             8. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания (по чл. 2б, ал. 2    и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му и [...]

Заседание на Научно жури в Института за изследване на изкуствата

На 3 февруари 2023 г., петък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 535-РД / 07.10.2022 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 8, т. 5 / 30.09.2022 г.), в състав: доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк; доц. д-р Гергана Дончева, ИБЦТ; проф. д-р Емилия Стоева, НАТФИЗ, рецензент; проф. д-р  Надежда Михайлова, ИИИзк, председател на НЖ и рецензент; проф. д. н. Петя Александрова, НБУ, ще проведе публична защита на дисертационния труд Съвременно експериментално кино – развитие на визуално-артистични практики на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Екранни изкуства при ИИИзк Анджела Ангелу Гоцис за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. Научен ръководител проф. д-р [...]

Защита на дисертационен труд в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 16 февруари (четвъртък) 2023 г. от 14 часа в зала „Акад. Александър Теодоров Балан“ на Института ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Семантична структура на съществителните имена, образувани с наставка -ик, в българския език“ на Лора Огнянова Желева, докторант към Секцията за съвременен български език научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език Научен ръководител: проф. д-р Руска Станчева Научно жури: Председател на журито: Проф. д-р Светла Коева – становище Членове на журито: 1.     Проф. д-р Сия Колковска – становище проф. д.ф.н. Красимира Алексова – рецензия 3.     Доц. д-р Марина [...]

75 години от създаването на Института за исторически изследвания

Институтът за исторически изследвания на Българската академия на науките отбеляза 75 години от своето създаване с конференция в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. В тържественото си слово директорът доц. Даниел Вачков припомни основната мисия на института – да издирва, систематизира и издава извори за българската история. Благодарение на работата на учените институтът е еталон за изчерпателно изследване и многообразие на изследваните теми, каза доц. Вачков. Главният научен секретар на Българската академия на науките проф. Нели Косева връчи на директора на Института за исторически изследвания  Почетен плакет ЗЛАТЕН. Наградата се присъжда за изключителни приноси във фундаменталните и научно-приложни изследвания на българската история, на историческите процеси в европейски и световен контекст и по повод 75 години от създаването на института. Доц. Елка Трайкова, научен секретар в [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в Института за български език

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 09 януари (понеделник) 2023 г. от 14 часа в зала „Акад. Александър Теодоров Балан“ на Института ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Устойчиви сравнения в български и в руски – лингвистични  и лингвокултурни аспекти“ на Теодора Пламенова Кръстева, докторант към Секцията за етнолингвистика научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Общо и сравнително езикознание Научен ръководител: доц. д-р Палмира Легурска Научно жури: Председател на журито: Проф. д-р Мария Китанова – рецензия Членове на журито: Доц. д-р Марияна Витанова – становище Проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова – становище Проф. д-р Стефка [...]

Go to Top