Защита на дисертационен труд на Зоя Кичева-Зафирова, ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 20 декември 2021 г. от 14:00 часа онлайн в платформата Zoom ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Изследване динамичното поведение на клетъчно нелинейни мрежи описващи уравнения на математическата физика“   на Зоя Владимирова Кичева-Зафирова в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.5 Математика докторска програма „Математическо моделиране и приложения на математиката”   Научен ръководител: проф. дмн Анжела Попиванова Председател на Научното жури: проф. д-р Златинка Ковачева Членове на Научното жури: проф. дмн Анжела Попиванова проф. д-р Георги Венков доц. д-р Анна Розева доц. д-р Катя Дишлиева Материалите по защитата [...]

Конкурси в ИМИ – БАН

Институтът по математика и информатика при БАН – София обявява: Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатични модели в геномиката); Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Контекстно-базирани информационни системи) за нуждите на ИМИ – БАН, със срок два месеца от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на Института,  София, ул. „акад. Г. Бончев“, бл. 8, тел. 02-979-2848. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 91/02.11.2021 г.  

Д-р Венелин Тодоров е носителят на голямата Награда „Джон Атанасов“ за 2021 година

Д-р Венелин Тодоров - доктор по математика от Института по информационни  и  комуникационни  технологии към Българската академия на науките е носителят на голямата Награда „Джон Атанасов“ за 2021 година. Държавният глава Румен Радев приветства на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 лауреатите в президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2021 гoдина. Президентът подчерта, че постиженията на младите учени са повод за гордост, защото резултатът от работата им намира приложение във всички развити държави и допринася за развитието на жизненоважни сфери като образование, наука, икономика, здравеопазване, сигурност. Венелин Тодоров е доцент по информатика и компютърни науки със специалност „Моделиране на сложни системи с голяма размерност“ в Института по математика и информатика на БАН. Основните постижения на д-р Тодоров се състоят в създаването на високоефективни стохастични [...]

Научно жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” в ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 18 октомври 2021 г. от 14:00 часа в смесена форма ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Средства и методи за контекстно-зависимо използване с учебна цел на цифрови културни ресурси“ на Александра Кръстанова Николова област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма „Информатика” Научен ръководител: проф. д-р Радослав Павлов Председател на Научното жури: проф. д-р Десислава Панева-Маринова – рецензент Членове на Научното жури: проф. д-р Радослав Павлов проф. дн Даниела Борисова проф д-р Радослав Йошинов – рецензент проф. д-р Владимир Монов Материалите по защитата са [...]

Международна конференция, посветена на 70-годишнината на академик Веселин Дренски, бе открита в Института по математика и информатика

На 20 септември 2021 г. в Института по математика и информатика беше открита Международната конференция Trends in Combinatorial Ring Theory, която е посветена на 70-ата годишнина на акад. Веселин Дренски. Съорганизатори на събитието са Institute of Mathematics, Statistics and Scientific Computing, State University of Campinas, Бразилия и Memorial University of Newfoundland, Канада. Конференцията се провежда и с подкрепата на Фонд “Научни изследвания“. На официалното откриване на събитието гости бяха проф. Евдокия Пашева, заместник-председател на БАН, доц. Иван Георгиев, научен секретар на направление Информационни и комуникационни науки и технологии, чл.-кор. Николай Николов, председател на УС на СМБ, директори на институти, лаборатории и др. Събитието бе официално открито от проф. Петър Бойваленков, директор на ИМИ-БАН. Проф. Пашева поднесе поздравителен адрес от председателя на Академията академик Юлиан Ревалски и пожела на [...]

Открито заседание на научно жури в ИИКТ

На 17.09.2021 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Иновативни методи за подпомагане вземане на решения при горски пожари или наводнения“, за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Стефан Костадинов Стефанов. Заседанието ще се проведе дистанционно, в платформата Google Meet. Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ: https://www.iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Go to Top