Начало/Направления/Нанонауки, нови материали и технологии

Научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

Четиринадесетата научна сесия "Младите учени в света на полимерите", организирана от Институт по полимери-БАН, се проведе на 1 юни. Събитието е част от дейностите на Института, свързани с популяризиране на научните постижения на млади български изследователи, занимаващи се с научни изследвания в областта на полимерните материали пред академичната колегия, бизнеса и широката общественост. Двадесет и двама млади учени от институти на БАН и от различни университети представиха своите разработки. По време на сесията бяха отличени студент Румена Станчева от ИП-БАН и докторант Деница Николова от Факултета по химия и фармация към СУ-София.  Награди за най-добър постер получиха млад учен Любомира Радева ФФ към МУ-София и докторант Ина Анастасова от ИП-БАН. Линк към постерните съобщения е достъпен на: https://polymer.bas.bg/wp-content/uploads/2023/05/2023-knijka-14-sesia_Mladi-ucheni.pdf https://www.facebook.com/groups/314005873298210/permalink/1003304287701695/

Институтът по обща и неорганична химия обявява конкурси за професори

Институтът по обща и неорганична химия при БАН - София, обявява конкурси  за професори - двама, един по професионално направление 4.2. Химически науки (аналитична химия) за лаборатория „Методична лаборатория по атомна спектрометрия” и един по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло)  за лаборатория “Електронна спектроскопия на твърди повърхности” доценти - трима, един по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория “Електронна спектроскопия на твърди повърхности”, един по професионално направление 4.2. Химически науки (химична кинетика и катализ) за лаборатория „Материали и процеси за опазване на околната среда” и един по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Високотемпературни оксидни материали”. Всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в канцеларията на института,  [...]

Четвърти семинар по размерни ефекти при материали за опазване на околната среда и получаване на чиста енергия (SizeMat 4)

Четвърти международен семинар „Size-Dependent Effects in Materials for Environmental Protection and Energy Application (SizeMat 4) се провежда от 10 до 14 май 2023 г. в Поморие. Форумът е посветен на размерни ефекти при материали за опазване на околната среда и получаване на чиста енергия като иновативен подход при разработването на алтернативни материали с подобрени свойства. Семинарът е организиран от Института по обща и неорганична химия към БАН (ИОНХ - БАН), който е една от водещите научни организации в България в областта на химията на материалите. Семинарът SizeMat 4 се реализира в рамките на проекта „Европейска научна мрежа върху материали за чисти технологии“ (TwinTeam), координиран от ИОНХ - БАН. На него се събраха около 105 учени, които представиха и обсъдиха съвременните тенденции в разработването на материали [...]

2023-05-11T12:11:38+03:00четвъртък, 11 май 2023 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: |

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. № 99 от 13.12.2022 г. Кандидат: доц. д-р Мария Петрова, Председател на Научното жури: Проф. д-р Николай Божков Материалите за конкурса са качени на следния линк в сайта на ИФХ-БАН: https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php

Публична защита в Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“

Институт по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 18.05.2023 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Получаване и характеризиране на нано-катализатори за електрокаталитични и фотокаталитични приложения“ на Нина Николаева Димитрова, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Електрохимия”.   Научен ръководител: доц. д-р Женя Георгиева Председател на научното жури: доц. д-р Рашко Рашков  Членове на научното жури: доц. д-р Рашко Рашков - рецензент доц. д-р Женя Георгиева проф. д-р Антония Стоянова - рецензент доц. д-р Геновева Атанасова проф. д-р Антон Момчилов Материалите [...]

Среща с представители на Elsevier в БАН

На 22.03.2023 г. в зала “Акад. Иван Евстратиев Гешов” се проведе среща на учени от химическите институти на Българска академия на науките с Dr. Sergey Varnavskiy, търговски директор за Южна Европа, Азия и Турция в Elsevier и г-н Владимир Данаилов, регионален директор за Източна Европа в Elsevier. На срещата бяха представени възможностите на базата данни Reaxys в областта на химическите науки. Обсъдени бяха и възможностите, които Elsevier предоставя за подпомагане на научните изследвания в България и техните перспективи.

Go to Top