Награда “Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за Ерик Димитров

Ерик Димитров от Института по полимери на БАН е носител на наградата „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за 2024 г. Наградата е учредена от акад. Иван Юхновски, а официалната церемония се проведе днес в ХТМУ – София.  Отличието връчи проф. Венко Бешков, председател на Съюза на химиците в България. Тази година се проведе 8-то издание на конкурса. Научните изследвания на Ерик Димитров са посветени на разработването на нови наноструктурирани полимерни носители на лекарствени вещества на основата на сферични нуклеинови киселини от полимер-олигонуклеотидни конюгати, мицелни носители от блокови съполимери и модифицирани ниозоми за системно доставяне на биологично активни вещества. Резултатите са публикувани в пет статии в реномирани международни издания от категория Q1 – Biomacromolecules,  Pharmaceutics  (2 бр.),  Nanoscale Advances и  Nanomatetrials. В периода [...]

Два екипа от Института по електроника с награда „Акад. Емил Джаков“

Два научни колектива от Института по електроника на БАН са отличени с наградата „Акад. Емил Джаков“ за 2023 г.  Наградата се присъжда от Научния съвет на института всяка година за най-добра публикация  в реномирани научни издания. Отличията бяха връчени на церемония в Института по електроника от директора доц. Татяна Куцарова. Доц. д-р Миглена Димитрова,  доц. д-р Цвятко Попов и гл. ас. д-р Павлина Владимирова, в сътрудничество с учени от Словения, Испания и Чехия, са осъществили изследвания на приложението на Метода на тройната сонда в магнитно поле, които допринасят за по-точното определяне на електронната температура в плазма в магнитно поле. Българският екип има основен принос за идеята и обработката на експерименталните данни, моделните пресмятания и въвеждането на корекционен коефициент за подобряване определянето на температурата на електроните. [...]

Петнадесета научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

Петнадесетата научна сесия "Младите учени в света на полимерите", организирана от Института по полимери на БАН, се проведе на 6 юни. Форумът се провежда всяка година през месец юни, като в него участват докторанти, пост-докторанти, млади учени, практиканти и студенти с интереси в полимерната наука. Събитието е част от дейностите на Института по полимери, свързани с популяризиране на научните постижения на младите изследователи пред академичната колегия, бизнеса и широката общественост. Представени бяха 3 доклада и 20 постерни съобщения от  участници от Институт по полимери-БАН, Институт по инженерна химия-БАН, Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“-БАН, Институт по микробиология “Стефан Ангелов”-БАН, Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“-БАН, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство-БАН, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Химикотехнологичен и [...]

Конкурс за главен асистент в Института по инженерна химия

Институтът по инженерна химия при БАН – София обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Биохимично инженерство“ - един. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурса се приемат в Института по инженерна химия – БАН, на адрес: София, п.к. 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, стая № 202, тел. +359877125636, Човешки ресурси, или на e-mail: office@iche.bas.bg, office_iche@bas.bg. Конкурсът е публикуван в ДВ брой 48, от 7.6.2024 г. https://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=657963&allowCache=true&openDirectly=false

Тържествено честване на 45-годишнината на Централната лаборатория по приложна физика

Тържественото честване по повод 45 години от основаването на Централната лаборатория по приложна физика (ЦЛПФ) на БАН се проведе на 4 април в Пловдив. Почетен сребърен плакет от името на Ръководството на БАН и поздравителен aдрес от името на Председателя на БАН aкадемик Юлиан Ревалски поднесе заместник-председателят на Академията чл.-кор. Евдокия Пашева. Централната лаборатория по приложна физика участва в изпълнението на много национални проекти съвместно с университети и институти на БАН. Тя е желан партньор в международни колективи заедно с научни организации в Гърция, Австрия и Канада, се казва в поздравителния адрес. Директорът на Лабораторията проф. Лиляна Колаклиева откри събитието и запозна присъстващите с мисията, основните направления в научно-приложната дейност на ЦЛПФ, иновативните разработки и дейностите в полза на обществото. Специално внимание беше отделено на [...]

Ерик Димитров от Института по полимери е носител на наградата „Проф. Иван Шопов“ за 2024 г.

Ерик Димитров, проф. Венко Бешков (председател на СХБ) и проф. Иван Шопов Ерик Димитров от Института по полимери на БАН е носител на наградата „Изявен млад учен в областта на полимерите“. Отличието е на името на проф. Иван Шопов и се връчва от Съюза на химиците в България. Наградата беше връчена на церемония, което се проведе на 1 март. Научните изследвания на Ерик Димитров са посветени на разработването на нови наноструктурирани полимерни носители на лекарствени вещества. Полимерните носители са на основата на сферични нуклеинови киселини от полимер-олигонуклеотидни конюгати, мицелни носители на основата на блокови съполимери, както и модифицирани ниозоми за системно доставяне на биологично-активни вещества. Постигнатите резултати са от значение за развитието на една изключително перспективна област в медицината. [...]

Go to Top