Начало/Направления/Нанонауки, нови материали и технологии

Конкурс за главен асистент в ИОНХ

Институтът по обща и неорганична химия при БАН - София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Теоретична химия“, за нуждите на лаборатория „Теоретична и изчислителна химия”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/ 979 25-60 и 02/ 872-48-01. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 95/ 14.11.2023 г.

Конкурс за доцент в Института по инженерна химия

Институтът по инженерна химия при БАН – София обявява конкурс за: доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни среди“ – един. Конкурсът e със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“. Документи за участие се приемат в Института по инженерна химия – БАН, на адрес: София, п.к. 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, стая № 202, тел. +359877125636, Човешки ресурси или на e-mail: office@iche.bas.bg, office_iche@bas.bg. Обява за конкурсът е публикувана в ДВ брой 65, от 27.07.2023 г. https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=197660

Конкурс за професор в Института по електроника

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Физика на атомите и молекулите” за нуждите на лаборатория „Мултифункционални материали”- един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77. Обявата е публикувана в Държавен вестник бр.54 от 23.06.2023 г.

Конкурс за доцент в Института по физикохимия

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност „Доцент“ в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Физикохимия“ за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“  – 1 брой със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, брой № 51 от 13.06.2023 год. и на сайта на ИФХ-БАН. Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

100 години от рождението на академик Йордан Малиновски

Сесия, посветена на живота и научните постижения на академик Йордан Малиновски, се проведе на 6 юни в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Събитието беше по повод 100 години от рождението на големия български учен физикохимик, който е и патрон на Института по оптически материали и технологии (ИОМТ-БАН). Акад. Малиновски е един от най-изтъкнатите учени в областта на  физикохимията, с принос за изучаването на фотографските процеси, каза в словото си председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и допълни, че въпреки своите постижения в иновациите, той никога не е забрявал и значението на фундаменталната наука. Като председател на БАН, акад. Малиновски е допринесъл за развитието на Българската академия на науките в годините след демократичните промени, каза още акад. Ревалски. Директорът на ИОМТ-БАН проф. Цветанка Бабева представи [...]

Научна сесия “Младите учени в света на полимерите”

Четиринадесетата научна сесия "Младите учени в света на полимерите", организирана от Институт по полимери-БАН, се проведе на 1 юни. Събитието е част от дейностите на Института, свързани с популяризиране на научните постижения на млади български изследователи, занимаващи се с научни изследвания в областта на полимерните материали пред академичната колегия, бизнеса и широката общественост. Двадесет и двама млади учени от институти на БАН и от различни университети представиха своите разработки. По време на сесията бяха отличени студент Румена Станчева от ИП-БАН и докторант Деница Николова от Факултета по химия и фармация към СУ-София.  Награди за най-добър постер получиха млад учен Любомира Радева ФФ към МУ-София и докторант Ина Анастасова от ИП-БАН. Линк към постерните съобщения е достъпен на: https://polymer.bas.bg/wp-content/uploads/2023/05/2023-knijka-14-sesia_Mladi-ucheni.pdf https://www.facebook.com/groups/314005873298210/permalink/1003304287701695/

Go to Top