Начало/Нова апаратура ще изследва състава на лечебни и ароматични растения
Зарежда Събития

Нова лаборатория по спектроскопия на ядрен магнитен резонанс (ЯМР спектроскопия) ще бъде открита на 13 октомври в Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН. Новото оборудване ще допринесе за разширяване на възможностите за научни изследвания и иновации в областите химия, фитохимия, материалознание и науките за живота.

Новата лаборатория е оборудвана с два нови съвременни ЯМР спектрометъра на фирма Bruker BioSpin. ЯМР спектроскопията е един от най-мощните аналитични методи за качествен, количествен и структурен анализ, който се използва в редица научни области за постигане на високо ниво във фундаменталната и приложна наука. Апаратурата ще бъде основно използвана за качествен и количествен анализ на състава на лечебни и ароматични растения, на агробио-отпадъци, както и за структурно охарактеризиране на съдържащите се в тях биологично активни вещества, с цел включването им в иновативни продукти с висока добавена стойност като козметични, фармацевтични, нутрацевтични и други продукти за повишаване качеството на живота. Допълнително ще бъдат разширени предлаганите услуги на заинтересовани научни организации и научно-изследователските отдели на фирми, вкл. малки и средни предприятия, за създаване, трансфер, обмен и запазване на ново познание получено чрез научни изследвания и технологични разработки.

Новата лаборатория в Центъра по ЯМР спектроскопия към ИОХЦФ-БАН е изградена в рамките на проект Център за компетентност  „Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, и разполага с уникална за страната и региона научна апаратура и експертиза.

Откриването на новата ЯМР лаборатория към Центъра е на 13 октомври от 10:00 часа в сградата на Института по органична химия с Център по фитохимия, БАН (ул. Акад. Георги Бончев, бл. 9, гр. София).

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top