Loading Events

Националната конференция има за цел да представи резултатите и аналитичните продукти от научноизследователската дейност, осъществена през периода 2020 – 2023 г. по финансирания от Фонд „Научни изследвания“ фундаментален научно изследователски проект на тема: „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ и подходи за ограничаването й в българското общество“ (Договор КП-06-Н35/9 от 18.12.2019 г.)

В рамките на проекта е осъществена богата теоретична, методологическа и научно изследователска дейност, в това число е проведено национално представително изследване сред българското население на тема: „Факторна детерминираност на „икономиката в сянка“ в българското общество“ (обем на извадката 1800 единици). В търсене на дълбочина, емпирични доказателства и аргументиран академизъм, са реализирани изследвания с качествени методи (дълбочинни интервюта и експертни оценки). Обобщавайки получените резултати, за пръв път в България е изчислен Индекс на толерантността на населението към „икономиката в сянка“ (Shadow Economy Tolerance Index – SETI). Индексът е специално конструиран за целите на изпълнявания проект.

Конференцията има характер на заключителен научен форум, който публично анонсира резултатите от реализираните научно изследователски дейности по цитирания проект, и заедно с това провокира по-обща научна дискусия върху „икономиката в сянка“ – генезис, възникване, обхват, включеност на българското население в различните сенчести практики, възможности и подходи за ограничаване на „икономиката в сянка“ в българското общество.

Реализираният научно изследователски проект е първият по рода си сериозен и целенасочен научен (социологически и социалнопсихологически) опит за фундаментално изследване и обяснение на „икономиката в сянка“ от гл.т. на факторите, които я обуславят, и влиянието й върху националната икономика и социалните отношения. Проектът предлага социологическа реконструкция (по Хаджийски) на проявленията на „икономиката в сянка“, като акцентите се поставят върху 1) изучаване на факторната детерминираност на “икономиката в сянка”, включително мотивите на хората за включване в сенчести практики и 2) възможностите за нейното ограничаване чрез адекватни управленски и други подходи. На основата на спецификите в нагласите и отношението на различните генерации (млади хора, хора в активна трудова възраст и хора в предпенсионна и пенсионна възраст) към сенчестите икономически практики, се анализира мотивацията на българина за участие в сенчести практики и се открояват социално икономическите последствия от това. Проектът изучава и обяснява: 1) различните нива на толериране на “икономиката в сянка”; 2) различната степен на готовност за участие в сенчести икономически практики; 3) факторите и мотивите, водещи до прилагане на сенчести икономически практики. В резултат от това проектът: 1) конструира работещи интерпретативни схеми на икономическото поведение на съвременния българин и 2) препоръчва конструктивни подходи и мерки за редуциране сенчестите икономически практики сред различните възрастови групи.

ПРОГРАМА ИКОНОМИКА В СЯНКА

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top