Начало/Обяви и конкурси по ЗРАСРБ
Обяви и конкурси по ЗРАСРБ2022-03-14T22:05:47+02:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: “доктор” (образователна и научна), “доктор на науките”. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. “асистент”;
  2. “главен асистент”;
  3. “доцент”;
  4. “професор”.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Институтът по обща и неорганична химия обявява конкурс за доцент

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурс  за академична длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория  „Интерметалиди и интеркалационни материали”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института,

[…]

вторник, 24 октомври 2023 |

Открито заседание на Научно жури в Института по електроника

Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 09.11.2023 г. (четвъртък) от 10.30 ч. в зала 301 на ИЕ-БАН, бул. “Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Неутронно-дифракционни изследвания […]

понеделник, 23 октомври 2023 |

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 30.10.2023 г. (понеделник) от 10:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. „Майор Ю. Гагарин“ №2, София, ще се проведе заседание на Научното жури […]

вторник, 17 октомври 2023 |

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в ИЕ – БАН

Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 26.10.2023 г. (четвъртък) от

10.30 ч. в зала 301 на ИЕ-БАН, бул. “Цариградско шосе” 72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Модификация и характеризиране на […]

сряда, 11 октомври 2023 |

Защита на дисертация в ИЕФЕМ – БАН

На 20 октомври (петък) 2023 г. от 11:00 часа, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Локални музикални култури: устойчивост и взаимодействия (преселнически общности между България и Гърция)“  за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма Музикознание, музикално и танцово […]

петък, 6 октомври 2023 |

Защита на дисертационен труд в ИОНХ

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 16 октомври 2023 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито […]

понеделник, 2 октомври 2023 |
Go to Top