Обяви и конкурси по ЗРАСРБ2022-03-14T22:05:47+02:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: “доктор” (образователна и научна), “доктор на науките”. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. “асистент”;
  2. “главен асистент”;
  3. “доцент”;
  4. “професор”.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на придобиване на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 15.05.2024 г. (сряда) от 10:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 2, гр. София, ще се проведе открито заседание […]

вторник, 30 април 2024 |

ИДП обявява конкурс за заемане на академичнa длъжност „доцент“

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките обявява конкурс за заемане на академичнa длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: доцентедин по Международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“.

[…]

вторник, 9 април 2024 |

Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор”

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 10 май 2024 г. (петък) от 11:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска” 6А, ще се проведе открито заседание за защита  […]

вторник, 9 април 2024 |

Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 17 април 2024 г. (сряда) от 11.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защита на дисертационен […]

понеделник, 1 април 2024 |

Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Eтнография – Свободно време в условията на социална и трансгранична […]

понеделник, 1 април 2024 |

ИОНХ обявява конкурс за главен асистент

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.2.Химически науки, научна специалност „Химия на твърдото тяло“, за нуждите на лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди повърхности”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на […]

петък, 29 март 2024 |
Go to Top