Loading Events

На 29 ноември 2022 г. от 13.30 часа в сградата на Института за литература (ИЛ) на бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17 председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще открие лабораторията „Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)“.

Лабораторията се изгражда през последните пет месеца в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Институтът за литература е партньор по проекта, който се изпълнява от консорциум от дванадесет водещи образователни и научни организации. Дейността им е ориентирана към управлението и опазването на българското културно наследство, управлението на защитени местности и опазването на околната среда, развитието на регионите, образованието, различни икономически сектори от креативните и рекреативните индустрии, развитието на библиотечно, музейно и архивно дело, изкуствата и други.

Какво представлява лабораторията?

Тя включва учебна и компютърна зала, зала за дигитализация, архивохранилище и книгохранилище с над 20 технически оборудвани работни места и представлява модерна материална и техническа база за изпълнение на научната програма „Виртуална история на българската литература (ІХ-ХХІ в.)“, с която екипът на Института за литература, ръководен от доц. д-р Пенка Ватова, директор на ИЛ, и проф. д.н. Ана Стойкова, зам.-директор, участва в проекта.

През 2022 г. успешно приключиха няколко научни изследвания на учени от Института за литература по програмата, а в момента се пълни със съдържание и интегралният сайт, който ще представя постиженията на екипите, включени в консорциума.

Предстои проектът да бъде завършен до края на 2023 г.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top