Loading Events

Институтът по физика на твърдото тяло на Българската академия на науките (ИФТТ – БАН) организира от 27 февруари до 2 март във Велико Търново международен семинар на тема  „Нови материали и технологии“.

Участие във форума са заявили 45 учени от 6 държави. Целта е да бъдат обсъдени идеи и опит между млади учени, утвърдени специалисти и партньори по проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, който е финансиран от Оперативна програма „Наука за образование за интелигентен растеж“.

Програмата на семинара включва доклади в няколко тематични направления със значение за развитието в България на индустрия с висока добавена стойност – перспективни материали и технологии, лазерни технологии и обработка на материалите, сензорика.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top