Loading Events

АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР

„Актуални проблеми на науката“

Зала „Проф. Марин Дринов“

Тема: „Физика на пространство-времето“

Лектор: членкор. проф. Стойчо Язаджиев

Дата: 20.04.2023 г., 16:00 ч.

Лекцията ще се излъчи онлайн в Youtube канала на БАН https://www.youtube.com/watch?v=qJ9qssev_xw

 

РЕЗЮМЕ НА ЛЕКЦИЯТА

            Лекцията е посветена на този дял от физиката, който изучава самото  пространство-време: неговата структура,  свойства и динамика. Изложението  следва историческия ход на областта – от  създаването на общата теория на относителността до последните достижения. Фокусът е върху черните дупки, разширяваща се Вселена, тъмната материя и тъмната  енергия, както и върху гравитационните вълни. Дискутират се  също  и бъдещите перспективи пред областта, като подготвящите се нови  гравитационно-вълнови детектори и тяхната роля за търсене на нова  фундаментална физика, включително нови фундаментални полета във физиката и нов тип компактни обекти.

Кратки биографични данни за лектора

           Стойчо Язаджиев завършва Физическия факултет  на СУ през 1995 г. През 2000 г. защитата дисертация за дфн по теоретична и математическа физика. През  2004 г.  е избран за доцент, а от 2009 г. е професор в катедрата по теоретична физика на Физическия факултет. Избран е за член-кореспондент  на БАН (под 50 години) през 2021г.

         Научната дейност на член кор. Стойчо Язаджиев е в областта на теоретичната и  математическата физика. По-специално тя е свързана с изследване на уравненията на Айнщайн описващи структурата на пространство-времето и тяхното приложение в релативистката астрофизика и космология. На тези тема той има повече от 190 научни труда, от които 160 са в реномирани международни списания с висок импакт фактор.  Забелязаните независими цитирания на неговите трудове са над 5 000, а неговият h-индекс е  40 според INSPIRE HEP  и 43 според Google Scholar.

          Най-скорошното и важно постижение на проф. Язаджиев е създаването на ново направление във физиката на черните дупки и тяхната астрофизика. В статия публикувана през 2018 г. в Phys. Rev. Lett. 120 (2018) no.13, 131103  е показано съществуването  на нов тип  скаларизирани черни дупки, които се формират при фазов преход на познатите черни дупки в общата теория на относителността, когато кривината на пространство-времето надмине определена критична стойност. Скаларизираните черни дупки отварят качествено нова възможност за тестване и изследване на фундаменталните скаларни полета, и гравитацията като цяло, чрез нововъзникналата гравитационно-вълнова астрономия и в частност наблюдавайки гравитационните вълни от сливане на черни дупки.  За важността на това изследване свидетелства и факта, че досега статията е цитирана повече от 400 пъти. Проф. Язаджиев е (съ)автор на 5 монографии издадени в  чужбина и 1 един учебник. Той е член на борда на редакторите на международното списание Mathematics (секция Mathematical Physics) и главен редактор на Bulgarian Journal of Physics (2108-2022).

          Според класация на Станфордския университет проф. Язаджиев е сред първите 2%  на най-добрите учени в света в своята област, като трябва да се вземе предвид, че конкуренцията включва най-големите научни колаборации в света като CERN, LIGO, VIGRO, KAGRA, EHT, VLT – всяка една с хиляди учени. В научната литература голяма част от водещите резултати на проф. Язаджиев се цитират поименно: теореми на Холандс-Язаджиев, теорема на Седербаум-Язаджиев-Лазов,  техники и методи на Язаджиев, решения на Язаджиев, модел  на Язаджиев, неравенства на Язаджиев, модел на Донева-Язаджиев и други. Статиите на проф. Язаджиев се цитират също и от огромните астрофизични колаборации като EHT.

          Проф. Язаджиев е създател на научна школа по гравитация и релативистка астрофизика. Ръководител е над 50 дипломанти и 10 успешно защитили докторанти. Член е на международния координационен съвет на най-големия форум по гравитация, обща теория на относителността, космология и релативистка астрофизика „Marcel Grossmann Meeting“.  Член е също и на международния организационен комитет на „Zeldovich meeting“ (2018, 2021) и е пълноправен член на колаборацията LISA, както и член на научния борд на Einstein Telescope.

         Член-кор. С. Язаджиев е носител на Ректорската наградата за млад учен от СУ (2000), двукратен носител на наградата „Питагор“ (за млад учен през 2005 г. и за утвърден учен през 2015 г.). Номиниран е за наградата „Питагор“ за пробив в науката 2021. Награден е също и за най-добро научно постижение за 2011 от Физическия факултет на СУ. Носител е и на голямата награда за наука на СУ (2016).

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top