Начало/КРЪГЛА МАСА „Бизнес модели за технологичен трансфер и комерсиализация на научни продукти и резултати от научна и развойна дейност“
Зарежда Събития

Популярно днес е да се обсъждат теми, свързани с конвергенцията между науката, от една страна, и бизнеса от друга. Слоганите – наука за бизнес или бизнес за науката, като че ли се превръщат в клишета, понякога откъснати от контекста на времето, в което живеем. Системният подход при анализ и структуриране на подходите за осъвременяване, от съдържателна гледна точка, на процесите на постигане на синергия в тази област е свързан с интердисциплинарно обвързване на дейността на научните организации с тези от бизнеса. Дори е възможно и прилагане на пръв поглед на „еретична“, от гледната точка на конвенционалното мислене, парадигма за трансдисциплинарно сливане на двете системи.

Промените в посочената проблемна област могат да започнат с осъвременяване на основния инструментариум, използван за осъществяване на технологични и иновативни промени при прилагането на научните знания в бизнеса (при това не само от областта на приложните науки), но и обратното за постигане на т.нар. „спин-оф“ ефект при научните организации и техните звена, с цел комерсиализиране на резултатите от научно-изследователската дейност. За постигане на ефективни и устойчиви бизнес решения, както и за приближаване на научно-изследователските разработки до проблематиката, която решава бизнеса, може да бъде адаптиран един добре познат инструмент за стратегическо бизнес планиране, а именно „Канава за бизнес модел“, разработена от швейцарския изследовател Александър Остервелдер. Този инструмент е с универсална приложимост, както в бизнеса, така и в социалната и научната сфера.

Тематиката на кръглата маса, която се провежда в рамките на проект K-TRIO за провеждане на „Европейска нощ на учените“ в България, позволява да се намери най-точният модел за адаптация към спецификата, както на сектора на научните изследвания, така и на научния и технологичния трансфер и комерсиализирането на интелектуалната собственост на научните институти. На кръглата маса ще бъдат обсъждани отделните елементи на комерсиализация на научни продукти и резултати от научна и развойна дейност. Във фокуса на обсъждането ще бъдат:

  • Заинтересованите лица и организации за ползване на резултатите от научно-изследователската дейност;
  • Дейностите при осъществяване на процесите на комерсиализация на крайните резултати от тази дейност;
  • Ресурсите, с които може да бъде подсигурена дейността;
  • Предполагаемите разходи, които ще бъдат направени в това отношение;
  • ОСНОВНО – какво представлява т. нар. „стойностно предложение“ на научната организация към бизнеса;
  • ВАЖНО – кои са ползвателите на резултата от научно-изследователската дейност;
  • По какъв начин ще бъде постигнато маркетинговото насочване на потенциалния ползвател към научния продукт или защитената интелектуална собственост;
  • Кои са каналите за разпространение и комерсиализация на научните знания?
  • Какъв е финансовият резултат от тази комерсиализация, но не само за научната организация, но и за бизнеса (т.нар. изгода за двете страни)?

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top