Loading Events

Проф. Петър Петров от Института по полимери ще изнесе на 23 ноември от 17:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН лекция на тема „Полимерни носители за нанотерапия“.

 

РЕЗЮМЕ НА ЛЕКЦИЯТА

Развитието на нанотехнологиите допринесе за значителен напредък в разработването на наноносители за доставяне на лекарствени вещества. Уникалните характеристики на наноносителите, като малък размер, in vivo стабилност, (мулти)функционалност и др., дават възможност да се преодолеят редица проблеми свързани с ниска разтворимост и бионаличност на активното вещество, химическа нестабилност, неблагоприятно биоразпределение, резистентност, неспецифично действие и токсичност. Така, с помощта на наноносители може да се повиши значително ефективността на терапията, да се редуцират страничните ефекти и да се подобри общото състояние на пациентите. Не на последно място, могат да бъдат спестени огромни средства за разработване и въвеждане в клиничната практика на нови биоактивни вещества.

Полимерите са едни от най-предпочитаните материали за получаване на наноносители поради тяхното разнообразие, биосъвместимост и биоразградимост, възможности за синтез на наноразмерни системи с различна архитектура и предварително зададени физикохимични свойства. Полимерни наночастици се прилагат като носители както на хидрофобни, така и на хидрофилни нискомолекулни лекарствени вещества и биомакромолекули. Модерната полимерната химия и нанотехнологиите разкриват големи възможност за проектиране на мултифункционални наноносители от ново поколение, които могат да преодолеят различни биологични бариери и насочено да доставят терапевтични агенти не само в прицелните клетки, но и в клетъчните органели.

Лекцията е фокусирана върху полимерните наночастици, използвани за разработване на системи за контролирано доставяне на биологично активни вещества и диагностика. Ще бъде представено текущото състояние на наномедицината, с акцент върху практическото приложение на полимерните наноформулировки. Ще бъдат дискутирани фундаменталните проблеми, които се решават с помощта на полимерните наноносители и потенциалните възможности на системите от ново поколение за преодоляване на редица предизвикателствата пред традиционната медицина. В лекцията ще бъдат обобщени и основните приноси на екипа от Института по полимери към БАН за обогатяване на познанията в областта на наномедицината. Ще бъдат представени резултати от научни проекти, изпълнени в сътрудничество с изследователи от други български научни организации, относно разработването на оригинални мултифункционални полимерни наноносители на полифенолни антитуморни агенти и биомакромолекули.

КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА ЛЕКТОРА

Петър Димитров Петров е роден през 1972 г. в гр. София. Завършва висшето си образование в Химикотехнологичен и металургичен университет през 1996 г., с придобита магистърска степен и квалификация “инженер-химик”. През 1998 г. е зачислен като редовен докторант в същия университет, с научен ръководител проф. дхн Роза Матева. През 2001 г. защитава дисертационния си труд и постъпва на работа в Института по полимери към БАН, където работи една година по научноизследователски проект под ръководството на академик Христо Цветанов. В периода 2002 – 2003 г. специализира в групата на проф. Робер Джером, Университет на Лиеж, Белгия. След завръщането си в България през септември 2003 г. е назначен като научен сътрудник в Института по полимери към БАН, където работи до момента. Защитава дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките“ през 2013 г., а през 2014 е избран за професор. През 2006 г. П. Петров печели стипендия на фондация „Александър фон Хумболт“ и работи една година в Университета на Байройт, Германия, в групата на проф. Аксел Мюлер. Понастоящем П. Петров е директор на Института по полимери към БАН и ръководител на лаборатория „Функционални и наноструктурирани полимери“.

Петър Петров е автор на 105 статии в списания с импакт фактор/ранг, 13 статии в книжки от конференции, 5 глави от книги, 3 патента и 3 полезни модела. Трудовете му са цитирани над 1450 пъти от чужди автори (H-индекс 21, SCOPUS). За научните си приноси Петров е получил следните отличия: Награда на БАН “Марин Дринов” за млади учени до 35 г. (2003 г.); Награда на Съюза на химиците в България “Проф. Иван Шопов” за изявен млад учен в областта на полимерите (2005 г.); Специална награда-трофей на Съюза на изобретателите в България (2015 г.) и Награда на МОН „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки (2019 г.).

 

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top