Институт по математика и информатика

Институтът по математика и информатика на БАН (ИМИ–БАН) е водещ национален изследователски център в областта на математическите науки, информатиката и информационните технологии.

За рождена дата на ИМИ се приема 27.10.1947 г., когато в плана за научната дейност през 1947/1948 г. Управителният съвет (УС) на БАН решава да се създадат три математически комисии: за демографски изучавания, за математически изучавания на репрезентативния метод в статистиката и за финансово математическо проучване на държавните и гарантираните от държавата външни облигационни заеми. С това се пристъпва към реализиране на идеята за създаване на Природо-математичния клон на академията за развитие на научно-изследователски институти по отделни научни направления, обсъждана в УС на БАН още през 1945 г.

ИМИ има резултати и приложни разработки на световно равнище, изразени в публикации в авторитетни издания и представени на редица международни и национални научни форуми. Сътрудниците на ИМИ публикуват около 400 научни статии годишно, от които повече от 200 в реномирани списания и сборници с доклади от международни конференции.

Благодарение на високия професионализъм, ИМИ е интегриран в световната научна общност и се ползва със заслужен авторитет. Всяка година Институтът посреща над 200 известни чуждестранни учени, организира над 15 научни конференции, семинари и школи.

Научноизследователска и приложна дейност

Сътрудниците на ИМИ работят по 75 научни теми, финансирани от бюджета на БАН, от Фонд „Научни изследвания” към МОН и от международни, регионални и други програми. В института действат 19 постоянни научни семинара. Библиотеката е сред най-добрите в Югоизточна Европа в областта на математическите науки.

Мисията на института се състои в:

 • Развитие на фундаментални и приложни изследвания по математика и информатика в съответствие с националните и европейски приоритети и интегриране на ИМИ в европейското и световно изследователско пространство.
 • Научни изследвания в направленията математически структури (дискретни математически структури и приложения, диференциални уравнения, анализ, геометрия и топология), математическо моделиране (стохастика, изследване на операциите, числени методи и научни изчисления, теория на апроксимациите и основи на математическите модели) и математическа информатика (математически основи на информатиката, математическа лингвистика и обработка на знания, моделиране на софтуерни, когнитивни и информационни процеси), които обогатяват теоретичните основи на математиката и информатиката и водят до иновационни приложения в другите науки, в информационните и комуникационни технологии, в индустрията и обществото.
 • Приложение на математиката и информатиката в националните образователни програми и образователни процеси на всички нива в страната.

През 1961 г. в Математическия институт (МИ) се създава първият в България изчислителен център.

В периода 1962–1964 се създава първата българска цифрова електронно-изчислителна машина Витоша.

През 1965 г. се създава първият електронен калкулатор Елка 6521.

В периода 1966–1984 от МИ се отделят редица важни за науката и практиката институции – Централният институт по изчислителна техника (ЦИИТ, днес ”Бизнес иновационен център ИЗОТ“ АД), Институт по механика и биомеханика при БАН (сега Институт по механика), Координационен център по информатика и изчислителна техника при БАН (днес Институт по информационни и комуникационни технологии).

В периода 1970 – 1988 Математическият институт е част от Единния център по математика и механика (ЕЦММ). Тогава за пръв път се въвежда моделът на тристепенната система на университетско образование, която две десетилетия по-късно е възприета в цяла Европа.

Съвместно с Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, Фондация „Еврика“ и Съюза на математиците в България през 2000 г. ИМИ учредява Ученически институт по математика и информатика.

През 2006 г. в ИМИ е създаден Национален център по дигитализация на научно, културно и историческо наследство.

В ИМИ или в ЕЦММ са работили световноизвестни учени като акад. Л. Чакалов, акад. Н. Обрешков, акад. К. Попов, акад. Л. Илиев, акад. Бл. Сендов, акад. Б. Боянов, акад. Ст. Додунеков, чл.-кор. Я. Тагамлицки, чл.-кор. В. Попов и др.

Образователна дейност:

Докторантски програми:

 • Математическа логика
 • Алгебра и теория на числата
 • Диференциални уравнения
 • Изчислителна математика
 • Геометрия и топология
 • Математически анализ
 • Теория на вероятностите и математическа статистика
 • Изследване на операциите
 • Математическо моделиране и приложение на математиката
 • Информатика
 • Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии

Съвместни магистърски програми:

 • Управление на проекти по ИТ – съвместно с НБУ
 • Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане – съвместно с НБУ
 • Приложна статистика – съвместно с НБУ
 • Цифрови технологии в креативните и рекреативни индустрии – съвместно с УНИБИТ

Дейности с ученици и млади таланти, в които участва ИМИ:

 • УчИМИ – Ученически институт по математика и информатика
 • Подготовка на националните отбори по математика, информатика и лингвистика за международни олимпиади и състезания
 • Турнир “Черноризец Храбър” – есенен ученически турнир за 2 – 12 клас
 • Турнир “Иван Салабашев” – математически турнир за 2 – 12 клас

Новини

Защита на дисертационен труд в ИМИ-БАН

вторник, 17 януари 2023 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд в ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 17.02.2023 г. от 11:00 ч. в Института по математика и информатика – БАН ще [...]

Защита на дисертационен труд в ИМИ-БАН

понеделник, 19 декември 2022 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд в ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 16 януари 2023 г. от 14:00 часа в Институт по математика и информатика – [...]

Паметна плоча на акад. Стефан Додунеков във Велико Търново

петък, 11 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Паметна плоча на акад. Стефан Додунеков във Велико Търново

Паметна плоча на академик Стефан Додунеков беше тържествено открита на 10 ноември във Велико Търново. Институтът по математика и информатика на БАН, Съюзът на математиците в България и Регионалният академичен център на БАН [...]

Открито заседание на научно жури в ИМИ

петък, 14 октомври 2022 |Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури в ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на и научната  степен “доктор на науките”  съобщават,  че на 15 ноември 2022 г. от 14:00 часа в хибридна форма в зала 478 [...]

Награда „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти“ за гл. ас. Емил Келеведжиев от БАН

сряда, 5 октомври 2022 |Коментарите са изключени за Награда „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти“ за гл. ас. Емил Келеведжиев от БАН

Сн. Президент на РБ Гл. ас. Емил Келеведжиев от Института по математика и информатика на БАН е носител на наградата „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти“. На официална церемония президентът Румен [...]

Защита на дисертационен труд в ИМИ-БАН

понеделник, 22 август 2022 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд в ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 19 септември 2022 г. от 10:00 часа в ИМИ – БАН ще се проведе [...]

Контакти

Проекти

Издания

Международни отношения