Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство е водещ изследователски институт в България в областта на биофизиката, биохимията, клетъчната биология и физиология. Институтът е на челно място в развитието на технологиии за биомедицината в областта на електрофизиологията, двигателната механика, информационните технологии и биологично активните вещества и демонстрира успешен трансфер на технологии към други институти на БАН, университети, клиники и компании.

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство е създаден през 2010 г. чрез сливането на Института по биофизика при БАН и Централна лаборатория по биомедицинско инженерство като техен универсален правоприемник.

Основни постижения на института
 • Прилагане на компютърно симулирани модели за характеризиране на генерирането и разпространението на потенциалите в човешки нервни влакна в норма и в патология със резултати в областта на двигателната и клиничната неврофизиология.
 • Компютърно моделиране на биомеханичната и миоелектрична активност и моделиране на активността на миелинизирани аксони.
 • Идентифициране на нови калориметрични маркери за класификация и диагностика на онкологични заболявания.
 • Електропорация и пренос на ДНК и лекарствени средства в клетката; прилагане на електрохимиотерапията за лечение на кожни тумори.
 • Установена е ролята на фосфолипидния и мастнокиселинния състав на мембраните, на сфинголипидната сигнализация, както и на омега-3 мастните киселини при формирането на домени и поддържнето на латералната организация на мембраните при някои клетъчни патологии. Установен е ефектът на антитуморни липиди върху канцеророгенезата.
 • Разработване на нови биосъвместими полимерни покрития чрез модифициране на повърхностните им свойства и регулиране поведението на клетките и диференциацията им.
 • Теория на обобщените мрежи и интуиционистки размити множества, създаване на програмни системи, използвани в клиничната практика за анализ на данни.
 • Разработване и внедряване в кардиологични клиники на редица системи и модули за анализ на сигнали, характеризиращи сърдечната дейност на човека.
 • Разработване на специализиран софтуер за виртуален скрининг на биологично активни молекули и оценка на токсичните им ефекти с прилагането на компютърно-подпомогнат (in silico) лекарствен дизайн.
 • Изясняване корелацията между структура и функция на тилакоидните мембрани и механизмите на адаптация на фотосинтетичния апарат на цианобактерии, водорасли и висши растения при абиотичен стрес.
Образователна дейност

Докторантски програми

ИБФБМИ има акредитация за обучение на докторанти по следните програми:
4.3 Биологически науки – Биофизика
4.3 Биологически науки – Физиология на животните и човека
4.6 Информатика и компютърни науки – Информатика
5.2 Електротехника, електроника и автоматика – Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
5.2 Електротехника, електроника и автоматика – Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката

Лекционни курсове

Специалисти от ИБФБМИ водят лекционни курсове към:

 • Център за обучение към БАН
 • Факултет математика и информатика на СУ „Св. Кл. Охридски”
 • Биологически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”
 • Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Химикотехнологичен и металургичен университет, София
 • Факултет по технически науки, Университет “Проф. д-р А. Златаров” – Бургас
 • Технически университет – София
 • Фaкултет по математика и информатика, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Други образователни инициативи:

 • ИБФБМИ участва активно в проектите „Студентски практики” на МОН и обучава много специализанти от различни висши учебни заведения.
 • В ИБФБМИ ежегодно изработват дипломните си работи бакалаври и магистри от СУ ”Св. Кл. Охридски”, ТУ-София, ХТМУ-София и др.
 • В ИБФБМИ се обучават за определени периоди докторанти от други страни.

Новини

Втора научна сесия за докторанти и млади учени „Биомедицина и качество на живота“

вторник, 18 юни 2019 |Коментарите са изключени за Втора научна сесия за докторанти и млади учени „Биомедицина и качество на живота“

ИБФИБМИ – БАН вече има традиция в организирането на конференции и младежки научни сесии, изградена е мрежа от контакти и стратегия за насърчаване на участието на млади учени. Научната сесия ще даде възможност на младите [...]

Значението на сфинголипидите за развитието на болестта на Алцхаймер ще се обсъжда на семинар в БАН

петък, 31 май 2019 |Коментарите са изключени за Значението на сфинголипидите за развитието на болестта на Алцхаймер ще се обсъжда на семинар в БАН

Научен семинар на тема „Сфинголипидите: от формирането на мембранни домени до значението им за развитието на болестта на Алцхаймер“ ще изнесе проф. Галя Станева на 12 юни 2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала [...]

Защита на дисертационен труд на МАРТИН СТЕФАНОВ от Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН

понеделник, 8 април 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на МАРТИН СТЕФАНОВ от Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН

Защитата на дисертационния труд на Мартин Ангелов Стефанов, редовен докторант в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. д-р Емилия Апостолова, на тема „Адаптационни механизми на фотосинтетичния апарат към засоляване и светлинен стрес при две [...]

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН

понеделник, 11 март 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН

Защитата на дисертационния труд на Силвия Колева Ангелова, редовен докторант в секция „Управление на двигателната дейност“ с научни ръководители проф. дтн Росица Райкова и доц. д-р Вихрен Чакъров, на тема „Експериментално изследване на двигателния дефицит [...]

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

понеделник, 14 януари 2019 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Константин Владимиров Добрев, редовен докторант в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. д-р Антоанета Попова и научен консултант проф. д-р Мая Величкова, на тема „Промени в ефективността на фотосинтетичните [...]

Защита на дисертационен труд на МИРОСЛАВ РУСЕЛИНОВ СТОЕНЧЕВ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

сряда, 11 юли 2018 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на МИРОСЛАВ РУСЕЛИНОВ СТОЕНЧЕВ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Мирослав Руселинов Стоенчев, редовен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ с научен ръководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов, на тема „Интуиционистки размити конюнкции и дизюнкции“ (Област на висше [...]

Контакти

Проекти

Издания