Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство е водещ изследователски институт в България в областта на биофизиката, биохимията, клетъчната биология и физиология. Институтът е на челно място в развитието на технологиии за биомедицината в областта на електрофизиологията, двигателната механика, информационните технологии и биологично активните вещества и демонстрира успешен трансфер на технологии към други институти на БАН, университети, клиники и компании.

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство е създаден през 2010 г. чрез сливането на Института по биофизика при БАН и Централна лаборатория по биомедицинско инженерство като техен универсален правоприемник.

Основни постижения на института
 • Прилагане на компютърно симулирани модели за характеризиране на генерирането и разпространението на потенциалите в човешки нервни влакна в норма и в патология със резултати в областта на двигателната и клиничната неврофизиология.
 • Компютърно моделиране на биомеханичната и миоелектрична активност и моделиране на активността на миелинизирани аксони.
 • Идентифициране на нови калориметрични маркери за класификация и диагностика на онкологични заболявания.
 • Електропорация и пренос на ДНК и лекарствени средства в клетката; прилагане на електрохимиотерапията за лечение на кожни тумори.
 • Установена е ролята на фосфолипидния и мастнокиселинния състав на мембраните, на сфинголипидната сигнализация, както и на омега-3 мастните киселини при формирането на домени и поддържнето на латералната организация на мембраните при някои клетъчни патологии. Установен е ефектът на антитуморни липиди върху канцеророгенезата.
 • Разработване на нови биосъвместими полимерни покрития чрез модифициране на повърхностните им свойства и регулиране поведението на клетките и диференциацията им.
 • Теория на обобщените мрежи и интуиционистки размити множества, създаване на програмни системи, използвани в клиничната практика за анализ на данни.
 • Разработване и внедряване в кардиологични клиники на редица системи и модули за анализ на сигнали, характеризиращи сърдечната дейност на човека.
 • Разработване на специализиран софтуер за виртуален скрининг на биологично активни молекули и оценка на токсичните им ефекти с прилагането на компютърно-подпомогнат (in silico) лекарствен дизайн.
 • Изясняване корелацията между структура и функция на тилакоидните мембрани и механизмите на адаптация на фотосинтетичния апарат на цианобактерии, водорасли и висши растения при абиотичен стрес.
Образователна дейност

Докторантски програми

ИБФБМИ има акредитация за обучение на докторанти по следните програми:
4.3 Биологически науки – Биофизика
4.3 Биологически науки – Физиология на животните и човека
4.6 Информатика и компютърни науки – Информатика
5.2 Електротехника, електроника и автоматика – Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
5.2 Електротехника, електроника и автоматика – Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката

Лекционни курсове

Специалисти от ИБФБМИ водят лекционни курсове към:

 • Център за обучение към БАН
 • Факултет математика и информатика на СУ „Св. Кл. Охридски”
 • Биологически факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”
 • Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Химикотехнологичен и металургичен университет, София
 • Факултет по технически науки, Университет “Проф. д-р А. Златаров” – Бургас
 • Технически университет – София
 • Фaкултет по математика и информатика, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Други образователни инициативи:

 • ИБФБМИ участва активно в проектите „Студентски практики” на МОН и обучава много специализанти от различни висши учебни заведения.
 • В ИБФБМИ ежегодно изработват дипломните си работи бакалаври и магистри от СУ ”Св. Кл. Охридски”, ТУ-София, ХТМУ-София и др.
 • В ИБФБМИ се обучават за определени периоди докторанти от други страни.

Контакти

Новини

Конкурс за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

вторник, 21 ноември 2023 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент за нуждите на секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ към ИБФБМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. [...]

Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

петък, 30 юли 2021 |Коментарите са изключени за Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите [...]

Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

четвъртък, 15 април 2021 |Коментарите са изключени за Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Вторник, 13.04.2021 Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност [...]

Защита на дисертационен труд на ДАФИНА ПЕТКОВА, задочен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

сряда, 6 януари 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на ДАФИНА ПЕТКОВА, задочен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Дафина Йорданова Петкова, задочен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ с научен ръководител чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Тодоров Атанасов, на тема „Изследвания и програмна реализация в теорията на обобщените [...]

Конкурси за професор и за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

вторник, 17 ноември 2020 |Коментарите са изключени за Конкурси за професор и за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурси за: – професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“, за [...]

Защита на дисертационен труд на НИЯ ЗЛАТКОВА ПЕТРОВА, задочен докторант в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в ИБФБМИ на БАН

сряда, 26 февруари 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на НИЯ ЗЛАТКОВА ПЕТРОВА, задочен докторант в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в ИБФБМИ на БАН

Защитата на дисертационния труд на Ния Златкова Петрова, задочен докторант в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ с научен ръководител проф. д-р Сашка Крумова и научен консултант проф. Стефка Танева, дбн, на тема „Структурна стабилност и [...]