Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурси за:

– професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“, за нуждите на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ към ИБФБМИ – един;

– главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление в медицината“, за нуждите на секция „Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни“ към ИБФБМИ – един,

и двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 98/17.11.2020 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg).

Обявата е публикувана на интернет страницата на Института:

http://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourses-prof-sen-assist-prof/