Институт по електроника "Академик Емил Джаков"

ИИнститутът по електроника “Акад. Емил Джаков” към Българската академия на науките е основан през 1963 г. като държавна организация с нестопанска цел, провеждаща научни изследвания и образователна дейност, както и разпространение на научни знания в областите на Физичната електроника, Фотониката и Квантовата електроника и Радиофизиката. През няколкото десетилетия на своята история, дейностите на института обхващат и бързо развиващи се области на приложната физика и инженерство, като разработване, третиране и анализ на високо технологични материали, нанонауки и нанотехнологии, наноелектроника, оптоелектроника, квантова оптика, мониторинг на околната среда, биомедицинска фотоника.

Научноизследователска и експертна дейност

Изследванията по физична електроника са съсредоточени върху генерирането и управлението на електронни и йонни снопове, в частност, взаимодействието им с веществото. Разработват се нови методи, теоретични модели, експериментално и промишлено оборудване за модифициране на повърхности, отлагане и характеризиране на тънки слоеве, вакуумно топене и заваряване на метали посредством интензивни електронни снопове. Изучава се физическата основа на технологиите за получаване на наноразмерни структури с помощта на електронни и йонни снопове. Провеждат се компютърно симулиране и експериментално изследване на електронна и йонна литография на суб-микронни и наноелектронни структури. Изследват се възможностите за създаване на наноматериали и наноелектронни елементи при използването на свръхпроводящи и полимерни слоеве, както и на експериментални устройства на тяхна основа. Друга област на изследвания е изучаването на фундаментални свойства на газове и плазма на благородни газове и метални пари, възстановяване на сеченията на взаимодействие електрон-молекула, моделирането на бинарни взаимодействия в молекулярни газове с цел приложения в промишлеността, екологията и спектроскопията; изследване на дъгова плазма и създаване на плазмотрони за технологични приложения; плазмено асистирано формиране на тънки слоеве и покрития и реализация на плазмохимични процеси.

Научните търсения по фотоника и квантова електроника включват експериментални и теоретични изследвания на взаимодействието на къси и свръхкъси лазерни импулси с веществото; нови технологии, основани на оптика в близко поле, плазмоника и наноструктуриране, лазерно отлагане и третиране на активни и пасивни оптични и магнитни тънки слоеве; електромагнитно стимулирана прозрачност и поглъщане в алкални атоми с оглед на приложения в метрологията; изследване и разработване на комплексни лазерни системи за модифициране и анализ на полупроводникови и свръхпроводящи материали; теоретични и експериментални изследвания на нелинейни оптични явления; биомедицинска фотоника.

Изследванията в областта на радиофизиката са съсредоточени върху взаимодействието на електромагнитни вълни в оптичната и микровълновата области; дистанционно лазерно сондиране и наблюдение на атмосферата, микровълново радиометрично изследване на почвената влага; методи за детектиране, усилване и обработка на сигнали с цел извличане и интерпретиране на информация; проектиране на микровълнови устройства за приложения в радари и комуникационни системи; нелинейни процеси в среди, използвани за оптични комуникации.

В института са създадени първите български лазер, плазмотрон, свръх-високовакуумна помпа, микроканален електрооптичен преобразувател, параметричен микровълнов усилвател, Джозефсоновски преходи и SQUID, преносим микровълнов влагомер, магнитометър, инсталации за електронна литография, електронно-лъчево топене и рафиниране на метали и за електронно-лъчево заваряване. Разработени са и редица съвременни електронно-лъчеви, лазерни и плазмени технологии и нови видове газови сензори както и методи за формиране на наноструктурирани материали.

Учени от Института работят активно като експерти в редица правителствени и международни организации, като Националния фонд за научни изследвания, научни съвети в други институти в рамките на Българската академия на науките, академични съвети на университетите, редакционни колегии на български и международни научни списания, експертни съвети на Европейската комисия, програмни комитети на национални и международни научни прояви. Носители на Националната Награда „Питагор” на МОН за най-добри учени в България до 2017 г. са трима от служителите на ИЕ. В ИЕ-БАН работят и единствените учени от източна Европа, номинирани за Наградата за изключително високи научни постижения на ЕС – „Decartes“ (Декарт) през 2004 г. Всяка година учени от Института по електроника водят около 35 учебни курса в десет университета в България. Сътрудници на Института гостуват в университети в държави от Европейския Съюз, Япония и др.

Образователна дейност

Институтът по електроника има акредитация за обучение на докторанти за периода 2014-2019 г. в област на висше образование 4. “Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.1. “Физически науки”, по научни специалности:

  1. Радиофизика и физическа електроника
  2. Физика на вълновите процеси
  3. Физика на атомите и молекулите
  4. Математическо моделиране и приложение на математиката във физиката
  5. Физика на плазмата и газовия разряд

ИЕ-БАН активно участва и в образователната програма за качествено и конкурентоспособно обучение с различни форми на обучение, образователни инициативи и договори за сътрудничество с други обучителни организации и висши училища в България. В рамките на обучителните инциативи на учените от ИЕ-БАН са обучавани студенти и дипломанти от Софийски Университет, Пловдивски Университет, Технически Университет-София, ТУ-филиал Пловдив, ТУ София-МТФ, МГУ-София, ХТМУ-София, като членове на колектива на ИЕ-БАН са водили лекции и упражнения, а също така са били ръководители на магистърски и бакалавърски дипломни работи.

Работи се интензивно в рамките на съществуващите международни сътрудничества и/или специализации на учени от ИЕ-БАН в чужбина като са проведени обучения на студенти и докторанти в Саратовски Държавен Университет, Русия, Университета на Кейо, Япония, Клемсън Университет, САЩ и др.

Новини

Биоразградима клетъчна матрица с приложение в тъканното инженерство разработи екип от Института по електроника

понеделник, 27 февруари 2023 |Коментарите са изключени за Биоразградима клетъчна матрица с приложение в тъканното инженерство разработи екип от Института по електроника

Лазерната обработка със свръх-къси импулси на cp-Ti, потопен във воден разтвор на сребърен нитрат (AgNO3), Биоразградима клетъчна матрица, която подпомага регенерацията на костна тъкан и в същото време предотвратява образуването на бактериален [...]

Нова лазерна система подпомага научните изследвания в Института по електроника

четвъртък, 10 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Нова лазерна система подпомага научните изследвания в Института по електроника

Нов пикосекунден лазер с модули за генерация на хармонични честоти ще подпомага научните изследвания в Института по електроника на БАН. Съвременната апаратура ще се използва за разработка на нови мултифункционални материали. В рамките на два [...]

Делегация от турския университет Чанкири Каратекин посети Института по електроника

петък, 16 септември 2022 |Коментарите са изключени за Делегация от турския университет Чанкири Каратекин посети Института по електроника

Делегация от турския университет Чанкири Каратекин, водена от ректора проф.  Харун Чифчи, посети лабораториите на Института по електроника на БАН и се запозна с последните научни постижения на българските изследователи. Директорът доц. Татяна Куцарова представи [...]

Нов подход в обработката на биомедицински материали предлагат български учени

понеделник, 6 юни 2022 |Коментарите са изключени за Нов подход в обработката на биомедицински материали предлагат български учени

Наградата “Академик Емил Джаков” за най-добра научна публикация през 2021 г. в областта на радиофизиката, физичната и квантовата електроника беше връчена на церемония в Института по електроника на БАН. Научният съвет на института присъжда отличието [...]

Конкурс за главен асистент в Института по електроника

вторник, 22 юни 2021 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в Института по електроника

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява   конкурс за заемане на академична длъжност „Главен асистент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника ” за нуждите на лаборатория [...]

Конкурс за доцент в Института по електроника на БАН

вторник, 22 юни 2021 |Коментарите са изключени за Конкурс за доцент в Института по електроника на БАН

Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява   конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника ” за нуждите на лаборатория „Физични [...]

Контакти

Проекти