Обяви и конкурси по ЗРАСРБ2022-03-14T22:05:47+02:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: “доктор” (образователна и научна), “доктор на науките”. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. “асистент”;
  2. “главен асистент”;
  3. “доцент”;
  4. “професор”.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Публична защита в ИИИзк

На 27 май 2024 г., понеделник, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав:  доц. д-р Илия Граматиков, НМА; проф. д. н.  Кристина Япова, ИИИзк, рецензент; проф. д. н. Марияна Булева, ВТУ, рецензент; проф. д-р Росица Драганова, ИИИзк, председател на […]

вторник, 14 май 2024 |

Заседание на научно жури в ИИКТ

На 27.05.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и методи за вземане на решения за управление на процеси в Инфраструктурната библиотека за информационни технологии (Information Technology Infrastructure Library)“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по […]

вторник, 14 май 2024 |

Конкурс за академична длъжност в ИОНХ

Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Неорганична химия“, за нуждите на лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в […]

понеделник, 13 май 2024 |

Конкурс за главен асистент в Института за литература

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление  2.1. Филология по научна специалност „Българска литература (Стара българска литература)“  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

          Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 38/30.04.2024 г.

          […]

сряда, 8 май 2024 |

Конкурс за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент за нуждите на секция „QSAR и молекулно моделиране“ към ИБФБМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, […]

сряда, 8 май 2024 |

Защита на дисертационен труд на Борислав Георгиев в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Защитата на дисертационния труд на Борислав Енчев Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ с научни ръководители акад. дмн дтн Красимир Атанасов и проф. дтн Дичо Стратиев, на тема „Изследване на процесите на нефтопреработване с помощта на интеркритериален анализ“, в област на висше образование: […]

вторник, 30 април 2024 |
Go to Top