Начало/Обяви и конкурси по ЗРАСРБ
Обяви и конкурси по ЗРАСРБ2022-03-14T22:05:47+02:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: “доктор” (образователна и научна), “доктор на науките”. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. “асистент”;
  2. “главен асистент”;
  3. “доцент”;
  4. “професор”.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Публична защита в Института за изследване на изкуствата

На 14 септември 2023 г., четвъртък, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк, председател на НЖ и рецензент; доц. д-р Ирина Китова, ЮЗУ, рецензент; доц. д-р Марияна Пискова, ЮЗУ; чл.- кор. проф. Мирослав Дачев, […]

вторник, 5 септември 2023 |

Институтът по физикохимия обявява конкурс за главен асистен

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“  – 1 брой със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен […]

вторник, 15 август 2023 |

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“  обявява конкурс за главен асистент

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление Филология 2.1., научна специалност Общо и сравнително езикознание за нуждите на Секцията за етнолингвистика. Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. […]

сряда, 9 август 2023 |

Институтът по инженерна химия oбявява конкурс за професор

Институтът по инженерна химия при БАН – София обявява конкурс за: професор по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Биохимично инженерство“ – един.

Конкурсът e със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“. Документи […]

понеделник, 7 август 2023 |

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН обявява четири конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, София, обявява четири конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Ядрена физика“ (Изследване на ядрена структура чрез усъвършенствани методи за определяне […]

петък, 4 август 2023 |

Конкурс за доцент в Института по инженерна химия

Институтът по инженерна химия при БАН – София обявява конкурс за: доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни среди“ – един.

Конкурсът e със срок 2 месеца от обнародването му в […]

петък, 28 юли 2023 |
Go to Top