Обяви и конкурси по ЗРАСРБ2022-03-14T22:05:47+00:00

Реда на придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности се определя от Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Основните принципи, залегнали в закона са автономия на научните организации и децентрализация на процедурите; свободен избор на научно развитие и обективност при неговото оценяване; гарантиране на обществения интерес, свързан с качеството на образователния процес и научните изследвания; международно признание, обмен на експерти и информация при провеждане на процедурите, с оглед изграждането на единно образователно и научноизследователско пространство.

Научните степени са: “доктор” (образователна и научна), “доктор на науките”. Академичният състав, по смисъла на ЗРАСРБ, включва заемащите академични длъжности, а именно (чл.2, ал.3 от ЗРАСРБ):

  1. “асистент”;
  2. “главен асистент”;
  3. “доцент”;
  4. “професор”.

Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на академични длъжности в акредитираните от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) професионални направления и специалности се откриват с решение на научната организация за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в “Държавен вестник” и на интернет страницата на съответното висше училище или научна организация (чл.3 от ЗРАСРБ).

В този раздел ще намерите обяви за процедури за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности по реда на ЗРАСРБ, от 01.01.2018 г. Обявите преди тази дата можете да намерите на стария сайт на БАН.

В Българската академия на науките се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.

Обяви и конкурси по Закона за развитие на академичния състав

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 28 юни 2022 г. (вторник), от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Таксономия и […]

сряда, 15 юни 2022 |

Публична защита в Института за изследване на изкуствата

На 28 юни 2022 г., вторник, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 61-РД / 28.02.2022 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 2, т. 7 / 25.02.2022 г.), в състав: проф. д. н. Анна Топалджикова, НАТФИЗ; доц. […]

вторник, 14 юни 2022 |

Конкурс за главен асистент в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика – Словесни традиции и съвременни религиозни практики) […]

вторник, 7 юни 2022 |

Конкурс за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Биологически науки  (Биофизика), за нуждите на лаборатория „Трансмембранна сигнализация“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 41/03.06.2022 […]

петък, 3 юни 2022 |

Публична защита на Георги Бакьов в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 21 юни 2022 г. (вторник) от 12.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен […]

четвъртък, 2 юни 2022 |

Публична защита на Борис Манов в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 17 юни 2022 г. (петък) от 12.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен […]

четвъртък, 2 юни 2022 |
Go to Top