Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) извършва научни изследвания в областта на теоретичните и приложните аспекти на екологията, биоразнообразието, опазването на околната среда и устойчивото ползване на биологичните ресурси. ИБЕИ е създаден на 1 юли 2010 г.като наследник на три звена на БАН – Институт по ботаника, Институт по зоология и Централна лаборатория по обща екология.

Институтът е основен научен център в България в областта на ботаниката, микологията, зоологията, екологията, хидробиологията, паразитологията, консервационната биология, генетиката на околната среда, еволюционната биология и други сродни научни области. Oсигурява научна информация, оказва методична помощ на държавните институции и структурите на гражданското общество и представя страната в Европейското изследователско пространство в областите на неговата компетентност.

Научна дейност

Приоритетни направления в научната дейност на ИБЕИ са:

 • изучаване на структурата, функционирането и еволюцията на организмовия свят, биотичните съобщества, екосистемите и ландшафтите;
 • опазване на живата природа, подходи и методи за устойчиво управление на защитените природни обекти и биологичните ресурси;
 • изучаване на екологията и биологията на икономически и социално значими видове;
 • оценката на екологичния риск, качеството на околната среда и въздействията върху нея;
 • разработка на подходи и методи за оценка на състоянието на биоразнообразието, биомониторинг и системи за биобезопасност.

Най-съществени научни постижения и резултати от работата на института:

 • инвентаризиране, класификация и опазване на биологичното разнообразие, като за последните 5 г. учените от ИБЕИ са описали над 90 нови за науката вида (гъби, висши растения, безгръбначни и гръбначни животни);
 • изучаване на редки и застрашени видове и техните местообитания; разпространение и опазване на лекарствени растения и използване на техните биологично активни вещества;
 • оценка на основните фактори за загуба на биоразнообразие в условията на глобална промяна: фрагментация на местообитания, замърсяване на околната среда, инвазивни видове;
 • мониторингови изследвания и оценка на промените в околната среда: разработване на методики за оценка, класификация и подобряване състоянието на екосистемите, използване на индикаторни видове, разработка и прилагане на индекси за биологичен анализ и екологична оценка;
 • оценки на природозащитното състояние на видове и природни местообитания: разработка на експертизи и становища, планове за управление на защитени зони, природни резервати и национални паркове; разширяване на системата от защитени територии НАТУРА 2000;
 • картиране и оценка на състоянието на екосистемите (сухоземни, сладководни и морски) и екосистемните услуги.

През последните 5 години ИБЕИ изпълнява разработки по проекти, възложени по програми на Европейската комисия (23), Европейското икономическо пространство (7), Националната фондация за наука на САЩ (1), други чуждестранни научни фондове (22), МОСВ (17), други държавни институции (6), и фирми (14).

ИБЕИ поддържа най-големия и представителен хербариум за флората на България и Балканския полуостров, единствените по рода си у нас микологична (SOMF) и палеоботанична колекции и една от най-богатите зоологични колекции в България.

Институтът разполага със 7 полеви станции за провеждане на научни изследвания в природни условия (Сребърна, Калимок, Атанасовско езеро, Беглика, Плана, Парангалица и Созопол) и обновени лаборатории (молекулярна, химическа, лаборатория по светлинна микроскопия, хроматографски анализ, ултраструктура и хистология, цитогенетична, ГИС-център).

Образователна дейност

Институтът е акредитиран за обучение на докторанти по следните програми:

 • екология и опазване на екосистемите;
 • ботаника;
 • зоология;
 • микология;
 • хидробиология;
 • паразитология и хелминтология;
 • генетика

Институтът провежда школи с ръководител доц. д-р Борис Николов за ученици и млади природолюбители към Българската орнитологична централа. Създаден е и се провежда курс „Въведение в основните методи за екологични изследвания в орнитологията” – Биологична експериментална база “Калимок”.

Новини

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

сряда, 22 ноември 2023 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на придобиване на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 06.12.2023 г. (сряда) от 11:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

вторник, 17 октомври 2023 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 30.10.2023 г. (понеделник) от 10:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

понеделник, 19 юни 2023 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 30 юни 2023 г. (петък) от 14.00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, [...]

Екология на Черно море – от молекулата до екосистемата

понеделник, 24 април 2023 |Коментарите са изключени за Екология на Черно море – от молекулата до екосистемата

По повод Деня на Земята на 21 април 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ в Българска академия на науките бяха представени иновативни научни изследвания и проекти на тема: ЕКОЛОГИЯ [...]

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания с плакет за дългогодишно сътрудничество

сряда, 9 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания с плакет за дългогодишно сътрудничество

Регионалният исторически музей – Благоевград тържествено отбеляза своята 70 годишнина. При откриването на подготвената по този повод изложба, Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН беше удостоен с почетен плакет и грамота за дългогодишно [...]

Открит и описан е нов вид растение за науката

понеделник, 31 октомври 2022 |Коментарите са изключени за Открит и описан е нов вид растение за науката

Sideritis elica Aneva, Zhelev & Bonchev е новият вид, който е открит и описан от доц. Ина Анева (научен секретар на направление Биоразнообразие, биоресурси и екология и изследовател в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, [...]

Контакти

Проекти

Издания

Червена книга на Република България

“Червена книга на Република България” (2015) – второ актуализирано и допълнено издание в три тома. Изданието е достъпно онлайн на http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/.

Разработката е реализирана на базата на 10 годишен труд на над 200 учени и специалисти от ИБЕИ, НПМ, СУ “Св. Климент Охридски”, ПУ “Паисий Хилендарски”, ЛТУ, както и от редица НПО и дружества в страната.

В три тома са представени 808 вида растения и гъби, 287 животни и 166 природни местообитания.

Международни отношения