Loading Events

Представяне на новия сайт на архивите и на първи цифровизирани теренни киноленти в музикално-фолкорния архив на ИИИзк ще бъде направено от екипа на проекта „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“.

Демонстрациите ще бъдат в рамките на заключителното заседание на семинара „Изкуствознание, архиви и интернет: история и перспективи“, което ще се проведе на 27 януари 2023 г. (петък) в 17.00 в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември“ № 1).

Проектът „Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна карта на изкуствата в България“ е част от по-мащабния „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

Основната му цел беше изграждането на уебсайт, който да събере и направи достъпна до широката аудитория богата база данни на архивите на Института за изследване на изкуствата. Задачата на тази платформа е да предостави информация и илюстративен материал в съответствие с изискванията и спецификите на всяка от изкуствоведските специалности, в чиято област е събраният архив. Едновременно с това тя напомня за важността на процеса по дигитализация на архивните документи, който днес е и единственият начин те да бъдат запазени за поколенията. Специален акцент в дейностите на проекта е началото на цифровизацията на недостъпните от десетилетия теренни киноленти в Музикално-фолклорния архив.

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top