Loading Events

На 9 май 2019 г. Европейската Комисия, заедно с черноморските държави, приеха официално Стратегическа програма за научни изследвания и иновации в Черно море (SRIA), предназначена да обедини усилията на заинтересованите страни от академичните институти, финансиращите агенции, индустриите (бизнеса), политиците и обществото, за да се справят заедно с основните предизвикателства пред Черно море, да насърчават синия растеж и икономическия просперитет на Черноморския регион, за изграждане на надеждни системи за управление и иновативна изследователска инфраструктура и за подобряване на образованието и изграждането на капацитет. За да подпомогне черноморските държави в усилията им за изпълнение на Стратегическата програма, през 2019 г. Европейската комисия финансира проект Black Sea CONNECT по програма ХОРИЗОНТ 2020 с участието на водещи научно-изследователски институти от всички черноморски държави, в който България е представена от Институт по океанология – БАН. Една от основните цели на проекта е да се идентифицират приоритетите на национално ниво и чрез организирани национални работни срещи да се подготви План за изпълнение на Стратегическата програма за изследвания и иновации в Черно море (SRIA), с което да се подпомогне разработването на национални политики за син растеж.

Първият вариант на Плана за изпълнение беше разработен с помощта на Оперативната мрежа на финансиращите организации, като допълнение към националния принос от първия кръг от консултации (проведен през втората половина на 2020 г. във всички черноморски държави) в съответствие с приоритетите на европейско и регионално ниво. Въз основа на този първоначален вариант е планиран настоящият втори кръг от национални консултации, който цели проучване на националните приоритети от по-широка група заинтересовани страни по темите и конкретните стратегически съвместни действия от Плана за изпълнение на SRIA. За реализацията на SRIA и Плана за изпълнение, от стратегическо значение е участието на различни заинтересовани групи: финансиращи организации, министерства, изпълнителни агенции, изследователи, предприемачи и крайни потребители от всички черноморски държави.

Целта е да се идентифицират общи стратегически съвместни действия, които различните черноморски държави намират за осъществими, което да доведе до реализирането на транснационална, регионална концепция, свързана с приоритетите и потенциала за научни изследвания и иновации в Черно море на басейново ниво, които биха могли да бъдат реализирани със съдействието на Черноморската инициатива.

Гл.ас. д-р Нина Джембекова, ИО-БАН, гр. Варна

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top