Loading Events

Станете част от конференцията, на която ще бъдат представени и обсъдени проблемите, подходите и решенията за намаляване на климатичния отпечатък от земеделието, опазване на природните ресурси, устойчиво производство на биомаса и постигане на продоволствена сигурност.

Конференцията ще събере на едно място учени, политици, агро-хранителния бизнес и гражданите и ще очертае основните предизвикателства пред земеделието, произтичащи от климатичните промени в България и от новите амбициозни екологични цели на Стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“.
Ще бъдат представени научни данни и подходи, иновативни решения/практики и политики за адаптиране и смекчаване на вредните въздействия на земеделието върху климата и природните ресурси. Ще бъдат очертани възможностите за трансформиране на земеделието в климатично неутрален отрасъл, осигуряващ устойчива продоволствена система и опазване на околната среда.

Покана и програма на конференцията

Очакваме Ви на 22.02. 2024 г. от 14:00 чasa в Международното земеделско изложение Агра в Зала «Пресклуб».

Моля да потвърдите участието Ви и/или на Вашите представители на имейл: vop@mzh.government.bg

тел: 02/985 11 891

Споделете в социалните мрежи!

Go to Top