About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 1216 blog entries.

Четири нови книги за българо-украинските културни взаимоотношения

Четири книги, посветени на българо-украинските културни взаимоотношения, представиха в БАН Институтът за литература и Посолството на Украйна в България. „Компаративистичният сборник „България и Украйна – култура на преломите (ХІХ–ХХІ)“, антологиите „Български поетически авангард. Антология / „Болгарський поетичний авангард. Антологiя“, „Український поетичний авангард. Антологiя / Украински поетически авангард. Антология“ и фототипното издание „Списание „Украинско-български преглед“: културна дипломация на Посолството на Украинската народна република в България“ (1919-1920) показват непознати за академичната и за културната аудитория художествени факти, разработки и документи. В събитието за представяне на изданията участваха доц. д-р Елка Трайкова, ръководител на направление „Културно-историческо наследство“ в БАН, доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова, ръководител на научен проект България и Украйна – култура на преломите (ХІХ–ХХІ) и участници в проекта. На премиерата присъства и извънредният и пълномощен посланик на [...]

Български учени с отличия за иновативни разработки в областта на наноструктурите и микровълновото замърсяване

Наградата “Академик Емил Джаков” за научен принос в радиофизиката, физичната и квантовата електроника беше връчена на церемония в Института по електроника на Българската академия на науките. Научният съвет на института присъжда отличието на два екипа от изследователи, осъществили най-голям научен пробив през изминалата година. Акад. Петър Атанасов и проф. дфн Николай Недялков получават награда за разработката си „SERS на неоникотиноидни инсектициди с помощта на Ag и Au наноструктури“. Използвайки авангардния метод на повърхностно усилената спектроскопия, учените разработват нова методика за установяване на наличие на вредни за човека пестициди в селското стопанство. Двамата изследователи са разработили наноструктурни подложки   със златни и сребърни наночастици, които прилагат в изследванията си за наличието на неоникотиноидни инсектициди. Използваните в разработката наноструктури са с размер около хиляда пъти по-тънък от човешки [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 29 юни 2021 г. (вторник), от 14.00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Еволюционни процеси при формиране на разнообразието на хименолепидидните цестоди по насекомоядните бозайници от семейство Soricidae" (научна специалност "Паразитология и хелминтология") на Бойко Стойков Неов редовен докторант в отдел "Животинско разнообразие и ресурси", секция "Биоразнообразие и екология на паразитите", ИГ "Молекулярно-еволюционни изследвания" Научен ръководител: проф. дбн Бойко Б. Георгиев Научни консултанти: проф. д-р Петър Христов, проф. д-р Тимъти Литълууд (Природонаучен музей, Лондон) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и [...]

Споразумение за сътрудничество подписаха БАН и Военната академия „Г. С. Раковски“

Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност подписаха Българската академия на науките  и Военната академия „Г. С. Раковски“ в комплекс „Царски зали“ днес. В церемонията взеха участие председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и екипът му. От БАН присъстваха и научният секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“ доц. Иван Георгиев, директорът на Института по информационни и комуникационни технологии проф. Галя Ангелова и научният секретар на Института по математика и информатика доц. Красимира Иванова. Чрез това споразумение двете страни декларират намерението си да обединят трайно усилията си за осъществяване на сътрудничество и съвместна дейност за ефективно използване на ресурсите, механизмите, процедурите и потенциала на двете институции в областта на образованието, квалификацията и [...]

Паметна вечер за акад. Константин Косев

Българската академия на науките и издателство „Захарий Стоянов“ организират на 21 юни, понеделник, 18:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (Голям салон, ул. „15 ноември“ № 1) паметна вечер, посветена на акад. Константин Косев. По време на събитието ще бъде представена неговата последна книга „България под въздействието на геополитиката“. Голямата заслуга на акад. Косев се състои не само в издирването и систематизирането на огромен фактологичен материал, а и в предлагането на ясна концепция за хилядолетната историческа съдба на България, за възможностите за геополитически избор, за това доколко в крайна сметка сме били свободни като нация и държава да не зависим от великите сили и да имаме свой собствен път.

Публикуване на документи във връзка със защита на дисертация в Институт по минералогия и кристалография

Институтът по минералогия и кристалография (ИМК–БАН) съобщава,  че на 01.07.2021 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на ИМК-БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертация на тема:  „Синтез, структурна характеристика и антимикробна активност на кватернерни амониеви съединения” на докторант Руси Русев  за присъждане на ОНС „доктор” в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.4. „Науки за земята“, докторска програма  „Минералогия и кристалография”. Авторефератът и материалите по защитата, рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, са публикувани на сайта на ИМК, съгласно чл. 10 (3) от Закона за развитието на академичния състав в Република България, и чл. 7.1. Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични [...]

Go to Top