Синтез и охарактеризиране на наномодифицирани покрития върху метали на база преходни и редкоземни оксиди и изследване на корозионната им устойчивост

Основна цел на проекта е синтезирането и охарактеризирането на многослойни нанопокрития получени чрез зол-гел метода върху различни видове стомани, като активна среда.

Обект на изучаване са нанопокритията от SiO2, TiO2, ZrO2, модифицирани с редкоземни окиси, окиси на преходните елементи и нанодиаманти.

Изследват се основните свойства на нанопокритията, както и взаимовръзки между условията на получаване им и техните структурни характеристики. Новополучените покрития допринасят за развитието на фундаменталните научни изследвания и изграждането на междуинституционално партньорство в областта на материалознанието.

Още проекти:

Период: 2016-2018

Цел:
Синтезирането и охарактеризирането на многослойни нанопокрития получени чрез зол-гел метода върху различни видове стомани

Финансиране:
Фонд Научни изследвания – МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски”

Ел. поща за контакт:
stancho14@abv.bg

Лице за контакт:
Станчо Йорданов, ръководител на проекта