Информационен бюлетин на Централната библиотека на Българската академия на науките

Информационният бюлетин на Централната библиотека на Българската академия на науките е адресиран съм най-широка аудитория и има цел да информира относно дейността и информационните възможности на библиотеката. Бюлетинът предоставя актуална информация за научни прояви и важни събития в академичната библиотечна мрежа и в Съвета за чуждестранна българистика; като заедно с това съдържа информация за общоакадемични прояви – изложби на научните звена в галерия “Академика” на БАН, юбилеи на Академията и на нейни членове (академици, член-кореспонденти, чуждестранни членове на БАН), юбилейни дати на видни българисти.

Интересни събития в живота на отделите и сътрудниците на Централната библиотека на БАН и на институтските библиотеки разнообразяват и освежават съдържанието на бюлетина и го направят по-атрактивен и близък до ежедневната проблематика и атмосфера на звената.

Подобни издания:

ISSN: 1312-9899
Печатно и онлайн.
На български език

Годишно излизат 7-10 броя.

Адрес на редакцията:

гр. София 1040
ул. “15-ти ноември” №1
Централна библиотека на БАН

Издание на:
Централна библиотека на БАН

Уебсайт:
http://cl.bas.bg/za-centralna-biblioteka-1/byuletin-na-cb-na-ban/byuletin-na-cb-na-ban/

Ел. поща:
hrusanova.st@cl.bas.bg

Телефон:
(+359 2) 979 53 79, (+359 2) 979 52 54