Публична защита в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 10 март 2023 г. (петък) от 15:30 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Преюдициалното запитване пред Съда на Европейския съюз в административното производство на Република България“ на Йоанна Бориславова Шулева – докторант в задочна форма на обучение в ИДП, докторска програма „Административно право и административен процес“, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева, ИДП при БАН Председател на научното жури: проф. д-р Веселина Лъчезарова Канатова-Бучкова, ИДП при БАН, рецензент Членове на научното [...]

Конкурс за главен асистент в Института по физикохимия

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент – 1 брой в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия“ за нуждите на секция „Фазообразуване, кристални и аморфни материали“  – 1 брой, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581

Обява за конкурс за главен асистент в Института за български език

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за история на българския език, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в ДВ в брой 17 от 21.02.2023 г. и на сайта на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ - БАН.

Национална стипендиантска програма „За жените в науката“

Тринадесетото издание на Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ L’Oréal и ЮНЕСКО търси трите най-талантливи жени учени в България в сферата на природните науки, които ще получат стипендии от по 5000 евро. Учени от цялата страна могат да подадат своята кандидатура до 31 март 2023 г. За стипендиантската програма за 2023 г. могат да кандидатстват млади жени учени на възраст до 35 г., които са докторанти или вече да са защитили докторска степен, със свой авторски научен проект с потенциално национално или глобално значение. За повече информация - официалната страница на конкурса:  https://www.zajenitevnaukata.bg/

2023-02-21T12:24:22+02:00вторник, 21 февруари 2023 |Категории: Обяви и конкурси|

На вниманието на украински учени, работещи в звената на БАН

От 3-5 април 2023 г. Международният научно-технически център в Украйна (МНЦУ), в сътрудничество с Международния научно-технически център (МНТЦ), Казахстан, организират тридневен дистанционен курс за украински учени, техници, инженери и мениджъри, посветен на киберсигурността в сферата на научните организации и дейности в Украйна. Лектори в курса ще са водещи специалисти от цял свят в областта на киберсигурността. Целта на курса е развитие и укрепване на способността на участниците да противодействат на киберзаплахи на лично и институционално равнище. Има възможност успоредно с дистанционните лекции да се проведе присъствен курс в гр. София. Подробна информация, както и формуляр-заявка за участие в курса, може да намерите на сайта на МНЦУ: http://www.stcu.int/news/index.php?id=581 Лице за контакт: г-н Камен Величков, старши програмен мениджър и дипломатически съветник, Международен научно-технически център, тел.: +7 (7172 [...]

2023-02-03T10:24:43+02:00петък, 3 февруари 2023 |Категории: Обяви и конкурси|

Българска академия на науките обявява свободна позиция за младши експерт

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ И СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ“ Основни функции и отговорности на експерта: Обработва, консолидира и анализира справки от звената на БАН; Обобщава информацията за промяна в числеността на докторантите в БАН, както и необходимите средства за техните стипендии; Изготвя и представя обобщените статистически формуляри за НСИ; Отговаря и поддържа данни за банковите сметки (лева/валута), Булстати и заверка в БНБ на пълномощните на директорите на звената на БАН; Участва в дейността по проверката и обобщаването на отчетите на звената на БАН и изготвянето на обобщения отчет на БАН; Проверява и обобщава финансово - технически отчети по проекти; Организира съхраняването на документи и предаването им по установения ред в архив; Участва в комисии по инвентаризации и [...]

2023-01-23T14:26:03+02:00понеделник, 23 януари 2023 |Категории: Обяви и конкурси|
Go to Top