УЕБИНАР на тема: „МЕЖДУНАРОДНА МЕНТОРСКА ПРОГРАМА НА МРЕЖАТА EURAXESS“

Кариерен център към ЦО-БАН организира на 28 ноември 2022г. (понеделник) от 14:00 часа уебинар на тема: „Международна менторска програма на мрежата Euraxess“ с лектор Светлана Димитрова, координатор на мрежата EURAXESS България от СУ,, Св. Кл. Охридски‘‘. Линк за включване към уебинара: Можете да се регистрирате и да вземете участие в събитието на следния линк в платформа Zoom: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwscOyspzwpE9x5bi9QbpctO7jbpBWoKbBZ Информацията за събитието е достъпна и на Фейсбук страницата на Кариерен център към ЦО-БАН:  https://fb.me/e/2jfGpoqyw

2022-11-22T11:18:16+02:00вторник, 22 ноември 2022 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Българска академия на науките обявява свободна позиция за счетоводител

Българска академия на науките обявява свободна позиция за длъжността „Счетоводител“ в отдел „Бюджетно финансиране и счетоводна дейност“ в БАН Администрация както следва: Общи изисквания: образование: висше икономическо, счетоводство или финанси (предимство специалност „Счетоводство и контрол“); образователно-квалификационна степен: „бакалавър“ или „магистър“; трудов стаж: не по-малко от 2 години по специалността; професионален опит в областта на бюджетното счетоводство, планиране, финансиране и бюджетиране ще се счита за предимство; лични качества – комбинативност, комуникативност, оперативност, способност за работа самостоятелно и в екип, мобилност, адаптивност; Специфични изисквания: добро познаване и прилагане на счетоводното и данъчното законодателство; компютърни умения - добро познаване и работа с MS Office, Internet, работа със счетоводен софтуер ще се счита за предимство; Описание на длъжността: извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките, [...]

2022-11-10T11:42:29+02:00четвъртък, 10 ноември 2022 |Категории: Обяви и конкурси|

СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН (DAAD) 2023/2024

Германската служба за академичен обмен (DAAD) предоставя възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени. DAAD предлага на бъдещите си стипендианти за 2023-2024 година следните видове стипендии: Стипендии за магистратура в Германия (немски или английски): в областта на сценичните изкуства (срок за кандидатстване: 02.11.) в областта на всички научни дисциплини (срок за кандидатстване: 15.11.) в областта на изящното изкуство, дизайн, филм и визуални комуникации (срок за кандидатстване: 30.11.) Стипендии за докторанти и постдокторанти (немски или английски): Изследователски стипендии – 7 до 12 месеца (само за докторанти – срок за кандидатстване: 15.11.) Билатерална докторантура / Cotutelle (срок за кандидатстване: 15.11.) Стипендии за университетски преподаватели и учени (немски или английски): Двустранен обмен – от 7 дни до 3 [...]

2022-10-27T16:00:21+03:00четвъртък, 27 октомври 2022 |Категории: Обяви и конкурси|

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 10 октомври 2022 г. (понеделник), от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Едноклетъчните зелени водорасли като модел за генотипна устойчивост към окислителен стрес" (научна специалност "Генетика") на Даниела Миткова Митева докторант на самостоятелна подготовка към отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Мутагенеза от околната среда" Научен ръководител: проф. д-р Стефка Чанкова-Петрова Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM.

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в ИЕЕС – БАН

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичнaтa длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“, за нуждите на направление „Електрохимични източници на ток“. Конкурсът е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 77 от 27.09.2022г. Срок за подаване на документите – до 27.11.2022 г.  Документи се подават в канцеларията на ИЕЕС - БАН, гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая 218, тел. 02/979 27 50. (https://iees.bas.bg/bg/career-167/procedureAcadPosCur-173)  

Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в ИЕЕС – БАН

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичнaтa длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“. Конкурсът е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 77 от 27.09.2022г.  Срок за подаване на документите – до 27.11.2022 г.  Документи се подават в деловодството на ИЕЕС - БАН, гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая 218, тел. 02/979 27 50. (https://iees.bas.bg/bg/career-167/procedureAcadPosCur-173)  

Go to Top