ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ЗА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 5 ДНИ ДО НЯКОЛКО МЕСЕЦА В УНИВЕРСИТЕТ В ЧУЖБИНА ИЛИ ЗА СТАЖ – ВЪВ ФИРМА, ИНСТИТУТ ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДРУГ РАБОТОДАТЕЛ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ: Докторанти на БАН, независимо от формата на обучението. Кандидати, които бъдат одобрени за стаж в последната година от обучението си, имат право да осъществят мобилността до 12 месеца след отчисляването си.   ДОПУСТИМИ ДЪРЖАВИ: 28-те страни членки на ЕС, кандидат-членките Турция, Сърбия, Северна Македония, страните от ЕИП – Норвегия, Исландия, Лихтенщайн.   ЦЕЛ НА МОБИЛНОСТТА: Обучението има за цел слушане на курсове /кандидатите са с предимство/, работа над дисертация, ползване на библиотеки и архиви в чуждестранен университет. Докторантите са освободени от плащането на академични такси в приемащото ВУ. Условие за такава мобилност е да има или да бъде сключен Еразъм договор между БАН и избрания университет в съответната област на познание. Стажът (практиката) може да се проведе в институт, лаборатория, фирма, предприятие, фондация, [...]

2023-09-21T12:01:03+03:00четвъртък, 21 септември 2023 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕДНОСЕДМИЧЕН ПРЕСТОЙ В УНИВЕРСИТЕТИ В ЧУЖБИНА – В СТРАНИТЕ НА ЕС, ЕИП И КАНДИДАТ-ЧЛЕНКИТЕ НА ЕС – С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ИЗНАСЯНЕ НА ЛЕКЦИИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции (8 ч) и с цел обучение. Изнесените лекции пред чуждестранни студенти се отчитат при атестация. Участието се базира на Еразъм договори сключени между БАН и ВУ в чужбина в съответната област на познание. Списък на подписаните договори има на www.bas.bg, меню „Дейности”, секция Erasmus+. Обучението може да е под формата на уъркшоп, изучаване на нови методи на работа, напр. боравене с модерни уреди, job shadowing (наблюдаване работата на колеги) и др. Предимство имат заявленията, които са на тема свързана с ежедневната работа на кандидатите. Периодът на реализация е от декември 2023 до септември 2024 г вкл. Размерът на грантовете е: Приемаща страна Дневни и квартирни за 1 ден в [...]

2023-09-21T11:59:50+03:00четвъртък, 21 септември 2023 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Кампания за набиране на предложения за съвместни проекти в рамките на сътрудничеството между БАН и Унгарската академия на науките (УАН) за периода 2024–2025 г.

БАН обявява кампания за набиране на предложения за съвместни двугодишни проекти с Унгарската академия на науките (УАН) за периода 2024–2025 г. Предложенията за съвместни проекти следва да бъдат подадени паралелно в УАН от унгарските партньори. Одобрените проекти  ще бъдат финансирани по грантовата схема. Правилата за финансиране по грантовата схема могат да бъдат намерени на сайта на БАН в раздел Дейности > Международна дейност > Формуляри > Грантова схема Необходими документи: - Придружително писмо от Директора на института (Приложение № 1), - Формуляр (форма А1) за съвместни научни проекти на български език (Приложение № 2), - Актуална автобиография на български език за всеки член на научния екип, - Предварителен финансов план за разходи по проекта (Приложение № 2а), - Формуляр (форма В1) за съвместни научни проекти [...]

2023-07-05T15:00:51+03:00сряда, 5 юли 2023 |Категории: Обяви и конкурси|

Конкурс за публикация на млад учен в областта на природо-математическите и хуманитарно-социалните науки

Уведомяваме Ви, че е обявен конкурс за най-хубава публикация на млад учен в областта на природо-математическите и  хуманитарно-социалните науки. Ще бъде присъдена по една награда във всяка област. Наградите ще носят имената на бележити учени от БАН, в т.ч. и чуждестранни членове на Академията, по повод техни юбилейни годишнини. За 2023г. година наградите са на  имената на проф. Виктор Глушков, чуждестранен член на БАН, във връзка със 100-годишнитата от рождението му и на името на акад. Найден Геров, във връзка със 200-годишнитата от рождението му. Наградите ще се присъждат за научен труд на млад учен/и, самостоятелна или в съавторство. КРИТЕРИИ Самостоятелен научен труд на млад учен* или на колектив само от млади учени; Научният труд трябва да е публикуван през последните 3 години и да [...]

2023-06-19T15:30:45+03:00понеделник, 19 юни 2023 |Категории: Обяви и конкурси|

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕДНОСЕДМИЧЕН ПРЕСТОЙ В УНИВЕРСИТЕТИ В ЧУЖИНА – В СТРАНИТЕ НА ЕС, ЕИП, КАНДИДАТ-ЧЛЕНКИ НА ЕС – С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ИЗНАСЯНЕ НА ЛЕКЦИИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции (8 ч) и с цел обучение. Лекциите трябва да се изнесат пред студенти, независимо от броя им. Изнесените лекции пред чуждестранни студенти се отчитат при атестация. Участието се базира на Еразъм договори сключени между БАН и ВУ в чужбина в съответната област на познание. Списък на подписаните договори има на www.bas.bg, меню „Дейности”, секция Erasmus+. Обучението може да е под формата на уъркшоп, изучаване на нови методи на работа, напр. боравене с модерни уреди, job shadowing (наблюдаване работата на колеги) и др. Предимство имат заявленията, които са на тема свързана с ежедневната работа на кандидатите. Периодът на реализация е от септември 2023 до септември 2024 г вкл. Размерът на грантовете [...]

2023-05-23T09:24:15+03:00вторник, 23 май 2023 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Семинар „Светлинно-базирани процеси и технологии за устойчиво бъдеще”

Слънчевата светлина е основният източник на енергия за Земята. Светлината оформя нашия живот, възприятия и настроение. Институтът по  биофизика и биомедицинско инженерство и Институтът по физиология на растенията и генетика организират научен семинар „Светлинно-базирани процеси и технологии за устойчиво бъдеще”. Семинарът ще се проведе на 16 май 2023 г. и има за цел да представи различни аспекти на използването на свойствата на светлинната енергия за подобрения в биотехнологиите, медицината, нанотехнологиите и други аспекти на нашия живот. Поканени са български учени, работещи в областите на: светлинно-индуцирани биологични процеси; източници на светлина в природните науки, биомедицината и нанотехнологиите; съвремени светлинни технологии. Семинарът е посветен на Международния ден на светлината. За повече информация посетете https://biomed.bas.bg/en/light-for-life-2023/

Go to Top