Европейска нощ на учените 2022

Инициативата „Европейска нощ на учените 2022“ под мотото „Науката и иновациите са ключ към желаното бъдеще“ се проведе на 30 септември и 1 октомври в цялата страна. Над 10 научни звена на БАН се включиха в събитието с демонстрации, образователни експерименти, лекции, изложби и представяне на актуални проекти и научни резултати. Официалното откриване се състоя в Античния културно-комуникационен комплекс Сердика, София. Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева отбеляза, че Европейската нощ на учените е възможност повече хора да се докоснат до обаянието на науката и все повече млади таланти да бъдат привлечени от нея. В БАН винаги сме стимулирали иновационните проекти, отбеляза чл.-кор. Пашева. По време на откриването бяха връчени наградите от конкурса YES - Young and Energetic Scientists. Студенти и докторанти бяха отличени в [...]

2022-10-03T11:02:13+00:00понеделник, 3 октомври 2022 |Категории: Общоакадемични новини|

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 10 октомври 2022 г. (понеделник), от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Едноклетъчните зелени водорасли като модел за генотипна устойчивост към окислителен стрес" (научна специалност "Генетика") на Даниела Миткова Митева докторант на самостоятелна подготовка към отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Мутагенеза от околната среда" Научен ръководител: проф. д-р Стефка Чанкова-Петрова Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM.

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в ИЕЕС – БАН

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичнaтa длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“, за нуждите на направление „Електрохимични източници на ток“. Конкурсът е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 77 от 27.09.2022г. Срок за подаване на документите – до 27.11.2022 г.  Документи се подават в канцеларията на ИЕЕС - БАН, гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая 218, тел. 02/979 27 50. (https://iees.bas.bg/bg/career-167/procedureAcadPosCur-173)  

Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в ИЕЕС – БАН

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичнaтa длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“. Конкурсът е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 77 от 27.09.2022г.  Срок за подаване на документите – до 27.11.2022 г.  Документи се подават в деловодството на ИЕЕС - БАН, гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая 218, тел. 02/979 27 50. (https://iees.bas.bg/bg/career-167/procedureAcadPosCur-173)  

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в ИЕЕС – БАН

Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичнaтa длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“, за нуждите на направление „Водородни енергийни системи“. Конкурсът е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 77 от 27.09.2022г.  Срок за подаване на документите – до 27.11.2022 г.  Документи се подават в канцеларията на ИЕЕС - БАН, гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая 218, тел. 02/979 27 50. (https://iees.bas.bg/bg/career-167/procedureAcadPosCur-173)

Обява за провеждане среща за обществено обсъждане на Доклада за Екологична оценка /ЕО/ на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България (версия 1.5 от 06.04.2022г.)

На основание Наредбата за извършване на екологична оценка за планове и програми УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изготвен и е предмет на консултации със заинтересованата общественост Доклад за Екологична оценка /ДЕО/ на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България (версия 1.5 от 06.04.2022г.) Считано от 19.09.2022 г. Докладът за Екологичната оценка е на разположение на интересуващите се в Централна библиотека на БАН, София 1000, ул. „15 ноември”, № 1, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч. и е публикуван на интернет страницата на Министерски съвет: https://www.nextgeneration.bg/14. Становищата и мненията по доклада за ЕО до провеждане на срещата за обществено обсъждане могат да се депозира в Министерския съвет на адрес гр. София 1594, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1, [...]

2022-09-21T13:24:54+00:00сряда, 21 септември 2022 |Категории: Обяви и конкурси|
Go to Top