На основание Наредбата за извършване на екологична оценка за планове и програми УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересовани физически и юридически лица, че е изготвен и е предмет на консултации със заинтересованата общественост Доклад за Екологична оценка /ДЕО/ на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България (версия 1.5 от 06.04.2022г.) Считано от 19.09.2022 г. Докладът за Екологичната оценка е на разположение на интересуващите се в Централна библиотека на БАН, София 1000, ул. „15 ноември”, № 1, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч. и е публикуван на интернет страницата на Министерски съвет: https://www.nextgeneration.bg/14. Становищата и мненията по доклада за ЕО до провеждане на срещата за обществено обсъждане могат да се депозира в Министерския съвет на адрес гр. София 1594, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1, по електронна поща на адрес: Tz.Hinkova@government.bg, или по време на самата среща. Срещата за обществено обсъждане на Доклада за ЕО на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България (версия 1.5 от 06.04.2022г.) ще се проведе на 21.10.2022г. (петък) от 10:00 до 12:00 часа в Залата на БАН „Проф. Марин Дринов“ (Централно управление), София 1000, ул. „15 ноември” № 1.

Съобщение за провеждане на консултации по екологичната оценка може да видите тук.