Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции (8 ч) и с цел обучение.

Лекциите трябва да се изнесат пред студенти, независимо от броя им. Изнесените лекции пред чуждестранни студенти се отчитат при атестация. Участието се базира на Еразъм договори сключени между БАН и ВУ в чужбина в съответната област на познание. Списък на подписаните договори има на www.bas.bg, меню „Дейности”, секция Erasmus+.

Обучението може да е под формата на уъркшоп, изучаване на нови методи на работа, напр. боравене с модерни уреди, job shadowing (наблюдаване работата на колеги) и др. Предимство имат заявленията, които са на тема свързана с ежедневната работа на кандидатите.

Периодът на реализация е от септември 2023 до септември 2024 г вкл.

Размерът на грантовете е:

 

Приемаща страна Дневни и квартирни за 1 ден в евро
Чехия, Полша, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия Литва, Латвия, Естония, Румъния, Сърбия, Турция, Северна Македония 140

 

Австрия, Белгия, Нидерландия, Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Гърция, Кипър, Малта 160

 

Финландия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Великобритания, Ирландия, Люксембург, Лихтенщайн 180

 

 

Разстояние в км Пътни при нормално пътуване в евро Пътни при екологично пътуване в евро
Между 10 и 99 км 20 20
Между 100 и 499 км 180 210
Между 500 и 1999 км 275 320
Между 2000 и 2999 км 360 410

 

Кандидати със специални потребности (и решение на ТЕЛК) имат право на добавка към гранта и тяхната мобилност се насърчава.

Необходимите документи са:

– придружително писмо от института, адресирано до Комисията за селекция по програма Еразъм, което се регистрира в деловодството на БАН-Администрация,

– СV на български език (до 3-4 страници),

– декларация за лични данни (по образец),

– преподавателска програма (Mobility Agreement-Teaching) или работен план (Mobility Agreement-Training), по образец; при кандидатстването последните два документа се подписват само от кандидата за мобилност, а останалите два подписа – на института и на приемащата организация се представят сканирани на по-късен етап.

При селекцията ще се насърчават кандидатурите в държави и в области на познание, в които до момента не е осъществявана мобилност /търси се географско и научно разнообразие/. Предимство ще имат кандидатите, които не са участвали в мобилност през предходните две години; предложения, които най-точно съответстват на областта на познание и на ежедневната работа, кандидатури, които включват доказателство за компенсиран въглероден отпечатък през предходната или настоящата година, както и предложения за мобилности на учени, които водят докторантски курсове на английски език, с цел насърчаване входящата мобилност.

Еразъм договорите се сключват между БАН и ВУ в чужбина по инициатива на звената на Академията и по тях могат да кандидатстват учени от всеки друг институт на БАН стига да са в подходяща област на познание. Заявки за нови договори могат да бъдат подавани в периода юли-ноември. Списък на подписаните Еразъм договори, бланки и указания за попълването им може да намерите на сайта на БАН: www.bas.bg, секция „Дейности” – Erasmus+. Информационна среща по програмата ще има на 2 юни от 10 часа в Големия салон на БАН.

 Краен срок за кандидатстване: петък, 16 юни 2023.